Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alsike skola Lpp algebra & mönster

Skapad 2016-05-19 12:48 i Alsike skola Knivsta
Grundskola 6 Matematik

Vi kommer under en del av denna termin arbeta med algebra och mönster, samt ha en lektion i veckan där vi arbetar med rena räkneuppgifter som huvudräkning, uppställningar, överslagsberäkning, avrundning, rimlighet, multiplikation med 10, 100 och 1000, division osv.

Innehåll

Centralt innehåll

* Problemlösning

* Mönster och algebraiska uttryck

* Enkla ekvationer med addition och subtraktion

* Vardagliga händelser uttryckt i en ekvation

* Multiplikation och division av ett decimaltal med 10, 100 och 1000

* Division med rest

* Blandade uppgifter i division

* några strategier i problemlösningar

Bedömning

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt eleven kan

* Följa och utveckla ett mönster och koppla det till en algebraiskt skriven regel

* Tolka och beräkna enkla numeriska uttryck

* Lösa enkla ekvationer

* Para ihop räknehändelser med ekvationer

  Tolka och beräkna enkla numeriska uttryck

* Teckna enkla ekvationer utifrån text och sedan lösa dem

* Multiplicera decimaltal med 10, 100 eller 1000

* Dividera decimaltal med 10, 100 eller 1000

* Lösa en kort division med text

* Lösa problemuppgifter kopplade till innehålls- eller fördelningsdivision

* Föra enkla resonemang kring olika begrepp och uttrycksformer i arbetsområdet

Matriser

Ma
Tal & algebra

Eleven kan använda och beskriva begrepp samt ge exempel på hur olika begrepp relaterar till varandra:

Träna mer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven förstår användningaen av uttryck med obekant tal.
Träna mer.
Eleven använder bokstäver för att representera obekanta tal. Ex: Två påsar med lika, men okänt antal kolor, kan tecknas som x + x.
Eleven använder bokstäver för att representera obekanta tal, även för att skapa olika uttryck. Ex:Om a + 20 = 35, så är a = 35 - 20
Eleven använder bokstäver för att representera obekanta tal i nya sammanhang. Ex. Vilka värden kan x ha i denna uppgift? x - 35 = 2 • x - 77
Eleven tolkar algebraiska uttryck och ekvationer, och återger vad de beskriver.
Träna mer.
Eleven avgör om ett uttryck eller en ekvation stämmer i ett givet sammanhang. Ex. Du veta att 1/3 av talet x är 4. Hur mycket är x?
Eleven beskriver innehållet i olika uttryck/ekvationer. Ex. Lös uppgifterna genom att rita en bild. Du vet att 4/6 av talet x är 16. Hur stort är talet?
Eleven kan tydligt beskriva innehållet i olika uttryck/ekvationer Ex. Vilket värde kan x ha i uttrycket 550 + 4x, om produkten ska ligga mellan 610 och 630? Kan flera svar vara möjliga?

Eleven kan välja och använda metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter:

Träna mer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven löser ekvationer med räknesätten addition och subtraktion
Träna mer.
Eleven löser enkla ekvationer i välkända och anpassade situationer. Ex. a + 5 = 15
Eleven löser ekvationer som är delvis anpassade, men med viss variation. Ex. a + 4 = 16. Då är också a = 16 - 4
Eleven löser ekvationer med varierande lösningsmetoder i situationer som är delvis nya. Ex. Vad betyder x i en räknehändelse som beskrivs av ekvationen 45 + 3x = 108?
Eleven gör beräkningar med division och multiplikation med 10, 100, 1000 av decimaltal.
Träna mer
Eleven använder huvudräkning för att multiplicera och dividera enklare decimaltal med 10, 100 och 1000 Ex. 3,4 • 10 = 34
Eleven ser och använder positionssystemet när eleven multiplicerar och dividerar med 10, 100 och 1000. Ex. Hur mycket blir siffran 3 värd i 53,5 • 100?
Eleven förstår och använder sig av positionssystemet när eleven multiplicerar och dividerar med 10, 100 och 1000, även i nya situationer. Ex. 23,5 • 1000 3,567/1000
Eleven räknar överslagsräkning och gör en rimlighetsbedömning
Träna mer
Eleven gör en överslagsberäkning, och rimlighets-bedömning utifrån ett enklare uttryck som t.ex. 2,1 • 4,8 10
Eleven gör överslags-beräkningar och rimlighets -bedömningar i olika sammanhang, t.ex. 2,16 • 12,881 2 • 13 = 26

Eleven kan lösa och formulera problem:

Träna mer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven tecknar en ekvation för att lösa ett problem.
Träna mer
Eleven tecknar enkla ekvationer utifrån ett problem ur ett välkänt sammanhang.
Eleven tecknar relativt väl fungerande ekvationer utifrån problem som är till viss del anpassade.
Eleven tecknar väl fungerande ekvationer även utifrån problem i ett nytt sammanhang.
Eleven löser problem med alla fyra räknesätten.
Träna mer
Eleven löser enklare problem i välkända sammanhang. Eleven använder en begränsad variation av lösningsmetoder.
Eleven löser problem på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven anpassar delvis sina lösningsmetoder utifrån sammanhanget.
Eleven löser problem på ett väl fungerande sätt. Eleven bedömer, anpassar och väljer lösningsmetod utifrån sammanhanget.
Eleven väljer strategier för problemlösning i vardagliga situationer.
Träna mer
Eleven väljer strategier som är delvis anpassade till situationen och som fungerar i huvudsak.
Eleven väljer strategier som är anpassade till situationen och som fungerar relativt väl.
Eleven väljer strategier som är väl anpassade till situationen och som fungerar väl.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och val av metoder samt följa och föra logiska resonemang:

Träna mer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven gör matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Träna mer
Eleven gör enkla formuleringar.
Eleven gör relativt goda formuleringar.
Eleven gör tydliga och välutvecklade formuleringar.
Eleven motiverar och förklarar sina lösningar.
Träna mer
Eleven gör enkla motiveringar och förklaringar till hur eleven löst uppgiften samt följer ett resonemang kring andra elevers lösningar.
Eleven förklarar och motiverar hur eleven löst uppgiften samt för ett resonemang delvis vidare.
Eleven förklarar och motiverar hur eleven löst uppgiften, värderar andra elevers lösningar och för resonemanget vidare med följdfrågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: