Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ungerska folksagor

Skapad 2016-05-24 10:32 i Skolbyns skola Hudiksvall
Läsförståelse
Grundskola 4 – 6 Modersmål

Ungerska författare har samlat in och antecknat folksagor i mer än 150 år. Folksagorna berättar om livet förr. Vissa sagor för oss tillbacka väldigt gamla tider, tider när ungrare vandrade i steppen.

Innehåll

Mål med arbetsomrodet

Kopplingar till läroplan

 • Ml
  Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
 • Ml  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
 • Ml  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
 • Ml  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
 • Ml  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Ml  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Genomförandet av arbetsområdet

Vi kommer att läsa kända ungerska folksagor. Vi kommer att titta på tecknade filmer om sagorna.
Vi diskuterar innehållet, karaktärerna, miljön i sagorna.
Vi pratar om språket som används i texterna.

Vi kommer att göra jämföra sagorna, olika varianter av samma sagor. Vi diskuterar hur de olika varianterna uppkommer.
Vi jämföra med de svenska folksagorna.
Letar efter typiska drag i sagorna.

 

Utvärdering/bedömning av arbetet


Jag kommer att bedöma din förmåga att uttrycka dig muntligt under diskussionerna.

Bedömning sker kontinuerligt under arbetet.

Jag kommer att bedöma dina texter om sagorna.

 

Matriser

Ml
Matris Modersmål 7-9

LÄSA OCH FÖRSTÅ

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Du läser olika texter.
Du läser med flyt.
Du läser med gott flyt.
Du läser med mycket gott flyt.
Du väljer och använder lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Du läser och förstår innehållet och detaljer i olika enkla sammanhängande texter som handlar om kända ämnesområden. Du använder olika sätt att läsa beroende på vad det är för slags text. För det mesta väljer du rätt lässtrategi.
Du läser och förstår innehållet och detaljer i olika typer av texter inom för dig kända ämnesområden. Du använder olika sätt att läsa beroende på syftet med läsningen och vad det är för slags text.
Du läser och förstår innehållet och detaljer i olika typer av texter även om nya ämnesområden. Du väljer och använder olika lässtrategier och förklarar varför du bestämde dig för just den strategin.
Du sammanfattar olika texter.
Du visar förståelse för texternas innehåll genom att t.ex. samtala kring eller återberätta huvudinnehållet på ett tydligt sätt. Du visar på hur händelser i texten hänger samman.
Du visar förståelse för texternas innehåll genom att t.ex. återberätta både helhet och detaljer.
Du visar förståelse för texternas innehåll genom att t.ex. återberätta sammanhängande de viktiga delar av textens budskap.
Du kommenterar centrala delar med koppling till tidsaspekter och orsakssamband.
Du tar hjälp av enkla tidsaspekter för att förklara texterna.
Du använder dina tidigare erfarenheter och texternas sammanhang för att tyda texten.
Du tolkar och för resonemang om olika verk utifrån egan erfarenheter och referenssramar.
Du tar hjälp av egna erfarenheter för att förklara texterna. Du förstår och kan återge ett tydligt framträdande budskap i olika texter.
Du reflekterar kring budskapet och kopplar den även till andra situationer och egna erfarenheter. Du läser mellan raderna i olika texter.
Du resonerar kring texten och kopplar den till egna och andras erfarenheter. Du läser mellan raderna och drar slutsatser både under och efter läsning. Du drar slutsatser och resonerar kring innehållet både utifrån det som är uttalat och outtalat av budskapet i texten.

SKRIVA OCH HANTERA MODERSMÅLET

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Du skriver utifrån ditt modersmåls särdrag olika texter.
Du uttrycker dig så att andra förstår. Du skriver olika slags texter. Du använder kända ord/fraser inom kända ämnesområden.
Du uttrycker dig på ett tydligt sätt sä andra förstår. Du skriver olika slags sammanhängande texter om vardagliga situationer och kända ämnesområden.
Du uttrycker dig så andra förstår genom att skriva olika slags sammanhängande texter. Texterna visar både på helheten och viktiga detaljer.
Dina texter kännetecknas av språklig variation.
Du skriver på ett kortfattat och enkelt sätt. Du använder kända ord/fraser inom kända ämnesområden.
Du använder ett varierat språk.
Du använder ordförrådet på ett tydligt och säkert sätt för att utveckla budskapet genom att beskriva, förklara och förtydliga.

SAMTALA, PRESENTERA MUNTLIGT OCH FÖRSTÅ

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Du samtalar.
Du deltar i samtal om olika kända ämnesområden och situationer.
Du deltar i samtal inom både kända och nya åmnesområden, samt inleder även enkla samtal.
Du inleder och deltar i samtal i olika situationer.
Du för samtalen och diskussionen framåt.
Du berättar och beskriver kortfattat och på ett enkelt sätt.
Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt.
I en diskussion bemöter du andras argument.
Du visar att du har förstått andras redogörelser/position i samtal/diskussion.
Du förstår helheten och innehållet i en konversation, berättelse eller beskrivning när det handlar om kända ämnen. Du visar din förståelse genom att sammanfatta huvudinnehållet.
Du förstår helheten och innehållet i längre sammanhängande presentationer även i nya ämnesområden. Du visar din förståelse genom att sammanfatta både helhet och detaljer.
Du förstår helheten samt detaljer inom bekanta och nya ämnesområden. Du återger innehållet i helhet och detaljer. Du drar även slutsatser om innehållet, dvs. lyssnar "mellan raderna".
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: