Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap 1 - exempelmall

Skapad 2016-05-30 23:15 i Test-kommunen
Gymnasieskola Samhällskunskap

Den tredje söndagen i september är det val till riksdag, kommun och landsting i Sverige. Det skall du få lära dig mer om i det här avsnittet. Vi skall också läsa om Sveriges politiska system, riksdag - regering samt EU. Vi skall studera var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Samt om Sveriges grundlagar.

Innehåll

I det här avsnittet skall du få kunskap om:

 • Sveriges politiska system så som  t ex hur går ett val till, vad står de olika partierna för, hur bildas en regering, vilket är riksdagens och regeringens uppdrag, utskottsarbete och departement mm
 • Sveriges grundlagar
 • Var beslut fattas
 • Hur beslut påverkar individer, grupper och samhället
 • För att kunna påverka, veta var makten ligger och hur beslut påverkar
 • Europeiskt  och nordiskt samarbete
 • Ideologier
 • Olika styrelseskick så som demokrati - diktatur

Arbetsupplägg:

 • Demokratispel
 • Söka information om partier , besöka valstugor, twittra
 • Genomgångar där du antecknar
 • Tolka statistik och resonera kring den
 • Instuderingsfrågor
 • Klassrumsdiskussioner

Hur du skall visa vad du lärt dig:

 • Presentera ditt parti
 • Delta muntligt och skriftligt i övningar i klassrummet
 • Skriva ett prov

Matriser

Sam
Bedömning

Rubrik 1

F
E
C
A
Kunskaper om ämnet
ex hur vårt politiska system är uppbyggt och fungerar
Ännu ej tillräckliga
Grundläggande
Goda
Mycket goda
Föra resonemang
För enkla och till viss del underbyggda resonemang. Det innebär t ex att dina resonemang är underbyggda av enstaka fakta, några enkla förklaringar och slutsatser.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang Det innebär t ex att resonemangen innehåller förklaringar och slutsatser som underbyggts av relevant fakta. Du kan förklara i flera led. Du förklarar hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang. Det innebär t ex att du gjort en djupare analys och du använder den relevanta faktan för att dra slutsatser och underbygga dina resonemang. Du förklarar hur delar hänger ihop och och bildar helheter och mönster och överför dessa till andra sammanhang.
Se samband
Eleven behöver hjälp med att se enkla samband mellan olika delar, processer eller händelser/företeelser
Beskriver enkla och konkreta samband mellan händelser/företeelser och ger enkla förklaringar till dessa som beskrivs i något led.
Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara dessa i flera led
Beskriver samband mellan händelser/företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv.
Tolkar och analyserar helheten och detaljer genom att förklara hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
Använda begrepp
Använder väl kända ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet. Behöver hjälp för att sätta in det i ett sammanhang.
På ett i huvudsak fungerande sätt. Använder oftast ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
På ett relativt väl fungerande sätt. Använder ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet på ett korrekt sätt och i rätt sammanhang.
På ett väl fungerande sätt. Använder ord, begrepp och modeller och teorier som hör till ämnet oftast på ett lämpligt sätt. Använder sina kunskaper i olika sammanhang.
Söka och använda information
Behöver stöd för att hitta lämpliga källor samt att söka och välja lämplig samhällsvetenskaplig information. Väljer och använder källor utan att motivera ditt val eller reflektera över trovärdigheten.
Väljer och använder oftast lämpliga källor för att söka samhällsvetenskaplig information. Använder främst kända källor kopplat till ämnet eller sammanhanget. Jämför de olika källorna och resonerar kring trovärdigheten på ett enkelt sätt genom att t ex förklara varifrån källan kommer.
Väljer och använder flera olika slags källor för att söka samhällsvetenskaplig information. Använder oftast den lämpligaste utifrån sammanhanget. Jämför de olika källorna för att underbyggda resonemang kring relevans och trovärdighet. Drar slutsatser utifrån sammanhanget.
Väljer och använder medvetet flera olika slags källor för att söka samhällsvetenskaplig information. Anpassar dess lämplighet till ämnet eller sammanhanget. Jämför de olika källorna och för väl underbyggda resonemang kring relevans och trovärdigheten. Ger tydliga förklaringar t ex sambandet ,mellan källans budskap, syfte eller drar paralleller till andra sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: