Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2016-06-01 17:20 i Getingeskolan Halmstad
Ett arbete om vikingatiden, asatro och kristendomens framväxt i Sverige .
Grundskola 4 Historia

Under läsåret kommer vi att arbeta med vikingatiden, asatron och kristendomens framväxt i Sverige.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetet är du du ska utveckla din kunskap om Sveriges historia, några gestalter och hur de levde och utvecklades. 

Analysförmåga: kunna jämföra olika tidsepoker med varandra samt kunna resonera och fundera över orsaker till händelser.

Metakognitiv förmåga: Reflektera över händelser vi läser om

Kommunikativ förmåga: Redovisa ditt arbete för kamrater och din lärare

Procedurförmåga: Känna till hur livet var och förändrades under denna tidsepok och känna till några gestalter och händelser från tiden.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma ditt arbete som du ska presentera för dina kamrater, innehåll (fakta) förståelse samt dina jämförelser och kopplingar till vår tid. Jag kommer också att bedöma hur väl du varit med i de gemensamma diskussionerna och aktiviteterna under lektionen.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
  Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Re  E 6
  Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Re  E 6
  Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att titta på film, läsa texter och samtala om tiden. Vi kommer ha både gemensamma genomgångar och gemensamma diskussioner, samt att eleverna kommer till att få göra egna arbeten och fördjupningar.

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Matriser

Hi
Vikingatid och medeltid åk4

Matris vikingatiden och medeltiden åk 4

 • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  4-6   Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
 • Hi  4-6   Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6   Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samhället
Hur de bodde.
Du har påbörjat arbetet men har ännu inte nått målen.
Eleven kan med viss hjälp redogöra för hur vikingarna och personer på medeltiden bodde och levde.
Eleven kan med egna ord redogöra för hur vikingarna och personer på medeltiden bodde och levde.
Eleven kan med egna ord utförligt redogöra för hur vikingarna och personer på medeltiden bodde och levde.
Religion
Asatron och Kristendomens framväxt i Sverige
Du har påbörjat arbetet men har ännu inte nått målen.
Eleven känner till asatron och kan ge exempel på någon gud. Eleven är medveten om hur Sverige kristnades. Eleven vet att den medeltida gudstron är den kristna.
Eleven känner till asatron, några gudar och deras betydelse. Eleven vet hur kristendomen kom till Sverige. Eleven kan till viss del redogöra för kristendomens betydelse för det medeltida samhället
Eleven känner till asatron, gudarna och gudarnas betydelse. Eleven vet hur och när kristendomen kom till Sverige. Eleven kan redogöra för kristendomens betydelse för det medeltidasamhället
Vikingatåg medeltida handelsresor
Handel Plundringar Resor
Du har påbörjat arbetet men har ännu inte nått målen.
Eleven kan med viss hjälp redogöra för vikingarna handelsresor och plundringar. Eleven kan med viss del redogöra om Hansans betydelse för medeltida samhällets utveckling
Eleven kan redogöra för vikingarnas handelsresor och plundringar. Eleven kan till viss del redogöra om Hansans betydelse för medeltida samhällets utveckling
Eleven kan utförligt och med egna ord redogöra för vikingarnas handelsresor och plundringar.Eleven kan redogöra om Hansans betydelse för medeltida samhällets utveckling
Samhällets förändringar
Orsaker och konsekvenser av samhällets förändring från forntid till medeltid.
Du har påbörjat arbetet men har ännu inte nått målen.
Eleven kan ge exempel på hur samhället har förändrats från forntid tills medeltid.
Eleven kan ge exempel på hur samhället har förändrats från forntiden tills medeltid. Eleven kan också förklara varför det har förändrats.
Eleven kan ge exempel på hur samhället har förändrats från forntiden tills medeltid. Eleven kan också förklara varför det har förändrats och ge exempel på vad det har lett till.
Samband mellan tidsåldrar
Du har påbörjat arbetet men har ännu inte nått målen.
Eleven kan se något samband mellan ett par tidsåldrar.
Eleven kan se flera samband mellan flera tidsåldrar.
Eleven kan se flera samband mellan flera tidsåldrar och föra ett resonemang kring det.
Spår från vikingatiden och medeltiden
Du har påbörjat arbetet men har ännu inte nått målen.
Eleven kan ge exempel på spår från vikingatiden och medeltid.
Eleven kan ge flera exempel på spår från vikingatiden och medeltiden.
Eleven kan ge exempel från flera olika typer av spår från vikingatiden och medeltiden, tex i naturen, i vår almanacka, namn eller högtider/traditioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: