Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 2- 2016

Skapad 2016-06-03 11:38 i Hannaskolan Grundskolor
Grundskola 2 Svenska

Under år 2 jobbar vi mycket med svenska språket. 
Vi tränar oss bland annat i att läsa/tala/skriva/lyssna.
Vi övar oss i att läsa olika slags texter (berättande texter, sagor, faktatexter etc. ). 
Vidare jobbar vi med läsförståelse genom att använda "läsfixarna". 
När vi skriver texter så tränar vi oss i att använda små bokstäver och att skriva hela meningar (med stor bokstav och punkt). 

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Klicka på den här texten så kommer knappen "Koppla" fram under rubriken. Där väljer du de mål ur läroplanens kap 1 och 2 som du vill fokusera på.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Klicka på den här texten så kommer knappen "Koppla" fram under rubriken. Där väljer du de mål ur kursplanerna som du vill fokusera på. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Klicka på den här texten så kommer knappen "Koppla" fram under rubriken. Där väljer du det centrala innehåll som du vill fokusera på.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
 • Sv  1-3
  Informationssökning och källkritik Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Viktiga begrepp

vokal 
konsonant
läsfixarna
faktatext
fantasi
synonym
sammansatta ord

Arbetssätt

I tvåan fördjupar vi oss i språket och skrivprocessen. Vi lär oss också en del enkel grammatik. Vi använder elevernas egna texter, enkla böcker och digitala texter. Vi har läsläxa som vi tränar på hemma och sedan läser högt i skolan. 

Vi har både böcker och digitala läromedel. På våra ipads använder vi appar som tränar både läsning och skrivande. Vi har många böcker i klassrummet som är lagom svåra. 


Bedömning

Vi har inte några prov som eleverna ska läsa på inför. Ibland använder vi diagnoser för att utvärdera klassens kunskaper inom något område.

Läraren bedömer hela tiden hur väl eleverna har förstått och anpassar undervisningen efter det. I matrisen nedan ser ni de förmågor/kunskaper som eleverna ska ha i slutet av läsåret. Vi klickar i matrisen i slutet av varje termin.

Matriser

Sv
Det här ska vi kunna när vi slutar år 2

Om rutan är grön har jag visat att jag kan
Läsa
Kan läsa en enkel kapitelbok (t.ex. Lätt att läsa-böckerna)
Kan svar på enkla frågor om det lästa och sammanfatta handlingen.
Skriva
Formar alla små bokstäver rätt.
Kan skriva en text som består av flera meningar.
Tala/lyssna
Kan stå inför klassen och berätta eller läsa något
Kan återberätta något som man har läst eller som någon annan har berättat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: