Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt åk 2 2016

Skapad 2016-06-03 13:25 i Hällaryds skola Karlshamn
Grundskola 2 Matematik
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Undervisning

 • Vi  arbetar med laborativt och praktiskt arbete ute och inne i klassrummet.
 • Vi har genomgångar och samtal i grupp och helklass. 
 • Vi har "matteprat" där du berättar tex hur du tänker.
 • Vi arbetar kontinuerligt med mattespel, miniräknare, laborativt material och lekar.
 • Vi arbetar enskilt och tillsammans med mattebok och arbetsblad.
 • Vi tränar på kamratbedömningar. Vi tränar på olika strategier vid huvudräkning och att följa strategi vid problemlösning.
 • Du ska delta aktivt i vårt arbete.
 • Vi arbetar med räknehändelser och problemlösning.

Bedömning

 • Diagnoser i Prima.
 • Bedömningsmatris
 • Diamant (Skolverket)

Matriser

Ma
Matematik vt åk 2 2016

Rubrik 1

Du är på väg mot målet.
Du har nått målet.
Du har nått målet mycket väl.
Du ska kunna namn och kunna beskriva geometriska objekt.(kvadrat, rektangel, cirkel, triangel, klot, kon, cylinder, kub, rätblock, prisma, pyramid)
Du känner igen och kan några av namnen på de geometriska objekten.
Du känner igen och kan namnen på de geometriska objekten.
Du kan beskriva och jämföra geometriska objekt utifrån deras egenskaper.
Du ska kunna storleksordna tal upp till 1000.
Du är osäker på tal över hundra.
Du kan storleksordna tal upp till tusen.
Du visar säkerhet i ett utvidgat talområde.
Du ska veta hur tal är uppbyggda samt kunna ental, tiotal och hundratal.
Du kan ibland hur talen är uppbyggda och kan ental, tiotal och hundratal till viss del eller med stöd av en vuxen.
Du vet hur tal är uppbyggda och du kan ental, tiotal och hundratal.
Du vet hur tal är uppbyggda och du är säker på ental, tiotal, hundratal och tusental.
Du ska kunna använda miniräknarens funktioner för att räkna fram summa eller differens.
Du kan med stöd använda miniräknarens funktioner för att räkna fram summa eller differens.
Du kan använda miniräknarens funktioner för att räkna fram summa eller differens.
Du kan använda fler funktioner på miniräknaren.
Du förstår och kan räkna addition med hjälp av de olika talsorterna( ental, tiotal och hundratal) i talområde 1-1000.
Du använder laborativt material när du räknar addition med talsorterna.
Du förstår och kan räkna addition med hjälp av talsorterna.
Du använder dig av flyt när du räknar addition.
Överslagsräkning. Du kan avrunda tal till närmaste tiotal.
Du avrundar tal till närmaste tiotal med hjälp av lärarstöd och laborativt material.
Du kan avrunda tal till närmaste tiotal.
Du kan avrunda tal i ett utvidgat talområde.
Du ska kunna fortsätta på ett givet talmönster och givna geometriska mönster.
Du kan upptäcka talmönster och geometriska mönster ibland, med hjälp av en vuxen eller konkret material
Du kan se och fortsätta talmönster och geometriska mönster.
Du kan göra egna talmönster och geometriska mönster.
Du ska kunna använda uppställning som en skriftlig metod för att räkna addition.
Du använder laborativt material för att förstå talsorterna när du använder uppställning som metod för att räkna addition.
Du kan använda uppställning som metod för att räkna addition.
Du är säker på att använda uppställning som metod för att räkna addition.
Du ska kunna jämföra, uppskatta och mäta massor i enheterna hektogram och kilogram.
Du kan jämföra, uppskatta och mäta hg och kg till viss del eller med hjälp av en vuxen.
Du känner till begreppet massa och kan jämföra, uppskatta och mäta i hg och kg.
Du ska förstå sambandet mellan addition och multiplikation ex. 2+2+2 = 3x2.
Du förstår sambandet mellan upprepad addition och multiplikation till viss del, med stöd av en vuxen eller konkret material.
Du visar att du förstår att multiplikation är upprepad addition.Du kan multiplicera faktorerna i vilken ordning du vill och kan se att produkten blir lika.
Du är säker på sambandet mellan addition och multiplikation och använder ibland multiplikation som lösningsmetod.
Du ska kunna subtraktion i talområdet 0-20 (stora minus).
Du subtrahera till viss del och/eller med hjälp av konkret material. Du räknar stegvis uppåt eller nedåt för att se differensen.
Du förstår och kan räkna subtraktion i talområdet med enkla strategier.
Du har automatiserat subtraktion i talområdet.
Du ska kunna räkna subtraktion med tiotalsövergång i talområdet 0-100. Du ska kunna använda dig av olika strategier.
Du kan subtraktion med tiotalsövergång till viss del, med stöd av en vuxen eller konkret material. Du är ibland osäker på vilken strategi du kan använda.
Du kan subtraktion med tiotalsövergång och du kan använda olika strategier
Du är säker på subtraktion med tiotalsövergång och använder olika strategier även i ett utvidgat talområde.
Multiplikation. Du ser sambanden med dubbelt, två-hopp och fem-hopp.
Du kan med hjälp av tallinjen göra två-och femhopp.
Du ser sambanden med dubbelt, två-hopp och fem-hopp.
Du förstår och kan räkna multiplikation med andra faktorer.
Division. Du ska kunna se sambandet mellan multiplikation och division. Du ska kunna dela täljaren i så många delar som nämnaren anger.
Du kan med hjälp av laborativt material dela täljaren i så många delar som nämnaren anger.
Du kan se sambandet mellan multiplikation och division. Du kan dela täljaren i så många delar som nämnaren anger.
Symmetri. Du ska kunna rita och måla en bild så att den blir symmetrisk. Du förstår vad ordet symmetri betyder.
Du kan med hjälp rita och måla en bild så att den blir symmetrisk.
Du kan rita och måla en bild så att den blir symmetrisk. Du förstår vad ordet symmetri betyder.
Du ska kunna lösa enkla problem genom att välja räknesätt och bedöma svarets rimlighet.
Du kan lösa enkla problem genom att välja räknesätt och bedöma svarets rimlighet ibland eller med hjälp av en vuxen.
Du kan lösa enkla problem genom att välja räknesätt och skriva en lösning. Du kan bedöma svarets rimlighet.
Du kan lösa ett problem med olika räknesätt och förklara rimligheten i svaret.
Du ska kunna använda uppställning som en skriftlig metod för att räkna subtraktion.
Du använder laborativt material för att förstå talsorterna när du använder uppställning som metod för att räkna subtraktion.
Du kan använda uppställning som en skriftlig metod för att räkna subtraktion.
Du är säker på att använda uppställning som metod för att räkna subtraktion.
Du ska kunna avläsa klockan, 5 i /över, 10 i /över, 20 i / över.
Du kan till viss del avläsa klockan, 5 i /över, 10 i /över, 20 i / över
Du kan avläsa klockan, 5 i /över, 10 i /över, 20 i / över.
Du kan klockan analogt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: