Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Åk 9

Skapad 2016-06-05 01:40 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Storplanering för matematiken i åk 9.
Grundskola 7 – 9 Matematik

Denna Pedagogiska planering innefattar alla de delar av matematiken som vi kommer att jobba med under årskurs 9. Under varje avsnitt under läsåret så kommer vi att jobba med en av delarna i det centrala innehållet. Men vi kommer även att ha med relevanta delar av taluppfattning och problemlösning under alla avsnitt. Matrisen till denna planering innefattar alla de kunskapskrav som vi ska nå under året och innehåller därför övergripande formuleringar och förklaring på vad de betyder. Kunskapskraven visas inte endast under ett avsnitt utan under hela läsåret då de kunskaper som visas genomsyrar alla delar av matematiken, därför finns det möjlighet att visa kunskap på flera av dessa under varje del vi arbetar med.

Innehåll

Geometri

Under denna period kommer vi att jobba med geometri och omvandling.

Detta innefattar geometriska figurer i 2d och 3d men även omvandling mellan olika enheter så som kubik och liter.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Likformighet och symmetri i planet.
 • Ma  7-9
  Geometri Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Algebra

 Under denna period kommer vi att jobba med algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Vi kommer att jobba med förståelse för matematik med okända tal (bokstäver), metoder för att lösa ut, förenkla eller förlänga tal, räkna med potens och hur roten ur fungerar. Vi kommer även att jobba med ekvationer och hur man kan tänka all matematik som ekvationer.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Ma  7-9
  Algebra Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Ma  7-9
  Algebra Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  7-9
  Algebra Metoder för ekvationslösning.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Procent, Bråk, samband och förändringar

Denna period arbetar vi med procent, bråk, förändringsfaktorer och andra samband.

Vi kommer att jobba med att förstå sambandet mellan decimaltal, bråk och procent. Även koppla dessa delar till hur detta är användbart i vardagen med lån och ränta. Förändringsfaktor och räta linjens ekvation kommer vi att jobba med mot slutet av detta avsnitt.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Sannolikhet och statistik

Under denna period kommer vi att arbeta med sannolikhet och statistik i vardagen och inom matematiken.

Vi kommer att jobba med hur vi läser av grafer, tabeller och diagram och hur vi gör bedömningar utifrån statistiskt material. Vi kommer även att jobba med hur sannolikhet och att göra rimliga bedömningar kan förenkla andra delar av matematiken.


Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Ma  7-9
  Sannolikhet och statistik Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Matriser

Ma
Kunskapskrav i matematik för betyg i slutet av årskurs 9

Kunskapsnivå E
Kunskapsnivå C
Kunskapsnivå A
Problemlösningsförmåga
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du kan välja rätt metoder för att lösa en uppgift genom att läsa igenom uppgiften och sen välja vilken metod som är bästa anpassad för att lösa problemet. Exempelvis vilka formler du använder inom geometrin eller om du ska använda multiplikation eller division när uppgiften endast innehåller text.
Samma som på E nivå men att du visar att du klarar att göra detta även på frågor där du behöver använda dig av mer än ett räknesätt för att räkna ut ett tal.
Samma som på E och C nivå men du visar att du behärskar alla räknesätt och kan använda dig av dessa på det bästa sättet i varje uppgift även om det innefattar många olika räknesätt för att räkna ut uppgiften.
Problemlösning- & Resonemangsförmåga
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du kan resonera dig fram till varför du väljer ett visst räknesätt för att lösa en uppgift och hur rimligt resultatet blir när du har räknat ut uppgiften. Du kan även ge exempel på något mer sätt att lösa uppgiften.
Samma som på E nivå men att du kan formulera varför du inte valt andra tillvägagångssätt för att räkna ut uppgiften.
Samma som E och C men att du kan jämföra och formulera varför du valt ett speciellt räknesätt och förklara grundligt för ditt val att inte räkna på något annat sätt genom att förklara för- och nackdelar med de olika sätt som kan användas för att lösa uppgiften.
Begrepp
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du förstår och använder enkla matematiska begrepp och visar det genom att använda dom när vi pratar matematik.
Samma som E men att du även börjar använda lite svårare matematiska begrepp och använder dig av dom i sammanhäng där det passar med matematiskt språk.
Samma som E och C men du kan de flesta matematiska begrepp som går att använda i de avsnitt vi jobbar med och att du använder dom när det passar.
Begrepp, kommunikation, resonemangsförmåga
 • Ma  E 9
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
 • Ma  A 9
Du kan förklara och beskriva olika matematiska begrepp med både matematiskt och vanligt språk.
Samma som E men du kan även förklara lite svårare begrepp.
Samma som E och C men du kan förklara alla matematiska begrepp på ett sätt så att andra förstår på både ett vanligt och ett matematiskt sätt.
Förmåga att välja matematiska Metoder
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du kan välja och använda matematiska metoder som är till viss del anpassade till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med relevanta resultat.
Samma som E men du skall kunna använda korrekta matematiska metoder och få mestadels korrekta resultat.
Samma som E och C men du kan visa att du klarar av att blanda matematiska metoder inom ett tal och få korrekta resultat.
Kommunikationsförmåga
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du kan redogöra för och samtala om olika delar av matematiken och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Samma som E men du kan även visa att du kan använda relevanta termer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Samma som E och C men du kan använda termerna med god anpassning till syfte och sammanhang.
Resonemangsförmåga
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Du kan vara delaktig i en diskussion kring matematik och du kan framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Samma som E men du kan istället bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Samma som E och C men du kan föra framåt de matematiska argumenten så väl som att du kan fördjupa eller bredda de argument som diskuteras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: