Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur i Sverige

Skapad 2016-06-07 11:10 i Förskolan Lägerhöjden Vaxholm Stad
Planering för vår avdelning, när vi startar upp arbetet efter sommarlovet, kring Djur i Sverige.
Förskola

Vi vill starta upp höstterminen med ett tema som barnen kan känna igen sig i och som vi tillsammans kan lära oss fakta om.

Vi vill från början få ihop gruppen och samlas kring ett ämne som blir gemensamt för vår avdelning och som vi kan prata kring med alla barn.

Innehåll

Vad vill vi erbjuda/utmana barnen kring = lärobjekt

Lära sig mer om/forska om olika djur i Sverige. Vi börjar med björnen och ser var vi hamnar och hur länge vi håller på med ett djur.

Skapa djur i olika material och med olika tekniker

Läsa sagor om olika djur, börja med björnen

Starta upp terminen med samling där vi sjunger om olika djur i Sverige

Få in storlek och vikt på de olika djuren på ett sätt så barnen förstår. Vikten kan vi illustera med hjälp av mjölkpaket, både med sand i och med bilder för att visa olika djurs vikter. Storleken kan vi rita upp siluetter av djuren för att sätta upp och visa på skillnader.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Hur dokumenterar vi?

Vi dokumenterar med lärplattan, både filmer och fotografier, publicerar på UNIKUM och sätter upp bilder och alster


Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,

Utvärdering och Utveckling

Vi utvärderar med barnen kring projektet för att föra det framåt. Vad tycker ni? Vad vill ni göra nu? Vad tycker ni är roligt, svårt?

Vi pedagoger sätter oss på vår PUT (pedagogisk utvecklings tid) och utvärderar och funderar hur vi ska fortsätta, med utgångspunkt från barnen och vad de säger och gör.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: