Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för inskolning

Skapad 2016-06-07 11:59 i Allén Dibber Sverige AB
Detta är en planering som vi ska använda för att få en genomtänkt och välplanerad inskolning från "jag" till "vi". Att vara väl förberedd inför inskolning skapar trygghet för alla barn, föräldrar och pedagoger. VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola

Vi anser att inskolningen är den viktigaste delen för en fortsatt bra föräldrasamverkan. Inskolningen är ett viktigt tillfälle att lära känna varandra och skapa trygghet och en bra relation mellan vårdnadshavare, barn och pedagoger. Varje inskolning är individuell och vi utgår från varje enskilt barns behov. Vid denna period gör vi inga större utsvängningar utan vi vistas på förskolan och utforskar tillsammans med barnen miljön inne liksom ute. Vi lär oss tillsammans dagens olika rutiner.

 

 

Innehåll

MÅL

Huvudmål utifrån LPFÖ-98
Pedagogens syfte

 • Få övriga barn att vara delaktiga i inskolningen för att känna samhörighet
 • Skapa bra, trygg och öppen relation med pedagoger och barngruppen 
 • Få barnet känna sig tryggt med pedagoger och barngruppen
 • Att barnen känner sig välkomna och tycker att det är roligt att komma till förskolan
 • Att de lär sig våra gemensamt bestämda regler och rutiner och känner sig trygga i dem
 • Väcka nyfikenhet och intresse för förskolan
 • Delge information om förskolans arbets- och förhållningssätt
 • Att vi strävar efter en trygg barngrupp och att barnen känner sig sedda

 

METOD - GENOMFÖRANDE

Vid denna period gör vi inga större utsvängningar utan vi vistas på förskolan och utforskar tillsammans med barnen miljön inne liksom ute. Vi använder oss av heldagsinskolning, vilket innebär att barnet är tillsammans med föräldern på förskolan ca fem timmar per dag de första tre dagarna. Föräldern har ansvaret för barnet och de tillsammans upptäcker förskolan genom att föräldern aktivt deltar i olika aktiviteter.  

Alla pedagoger på avdelningen är ansvariga över inskolningarna. Detta för att möjliggöra att barnen som skolas in kan ha möjlighet att skapa sig en trygg anknytning till någon av pedagogerna. Vi följer barnen och respekterar vem de skapar sig en trygg anknytning till, men jobbar för att de skall skapa en med alla tre pedagoger. Vi skapar tillsammans med barnen gemensamma regler om hur man är en bra vän. Barnens egna tankar och åsikter om hur en bra kompis ska vara tas tillvara. Pedagogerna observerar vad barnen visar intresse för. Detta för att erbjuda material som kan upplevas som roligt, intressant, meningsfullt och lustfyllt för barnen. Det är även för att barnen skall ställas inför nya utmaningar och att lärande och utveckling skall kunna ske. Vi ger enkla instruktioner, befinner oss på barnens nivå så att vi kan ha ögonkontakt och kan stötta/hjälpa barnet när det behövs. Dessutom tränar barnen förmågor som språk, reflekterande tänkande och främjar sitt eget värde, då de får uppleva att det de säger är viktigt. 

För att delge vårdnadshavarna om förskolans arbets- och förhållningssätt så förs samtal med dem kontinuerligt såväl som under och efter inskolningen. Vi pedagoger ska vara lyhörda till deras behov genom att lyssna och återkoppla till dem. För att undersöka hur inskolningen har upplevts av barnen och föräldrarna skall ett uppföljningssamtal genomföras senast 3 veckor efter färdig inskolning. 

 

DOKUMENTATION

Hur dokumenterar vi?

Observation, reflektion, intervjuer, i Unikum, samlingar, foto, video.

För att undersöka hur inskolningen har upplevts av barnen och föräldrarna ska ett uppföljningssamtal genomföras efter färdig inskolning (ungefär 2-3 veckor efter inskolningen).


UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING


Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: