Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

OS i skolan

Skapad 2016-06-10 11:42 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
Under v.34, 35, 36 kommer vi att arbeta med temat OS i skolan. I den olympiska tanken är idrotten ett medel att föra människor samman och öka förståelsen för varandra, såväl som att öka sin egen självkännedom och fysiska förmåga. Det är viktigt att dessa tankar inte drunknar bland sponsorer, doping, reklam och rekordjakt. Den olympiska tanken innebär mycket mer än bara idrott. Här ryms fundamentala etiska principer som är starkt förenliga med värdegrunden i skolan.
Grundskola 5 Matematik Fysik Svenska Samhällskunskap Historia Idrott och hälsa

Vi kommer under v.34-36 arbeta med temat "0S i skolan" och då låta många av skolans ämnen genomsyras av de olympiska tankarna om Fair Play, fred, förbrödring, självförverkligande och hälsa. 

Innehåll

Centralt innehåll

Följande centrala innehåll ingår i temat

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
 • Fy  4-6
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Kopplingar till läroplan

 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Syfte

Genom ett ämnesövergripande arbetssätt kring temat "OS i skolan" kommer eleverna att få sammanhang och kunskap 
i samt  träna och utveckla följande förmågor....

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte söka information från olika källor och värdera dessa.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga att

¤ arbeta enskilt och tillsammans med andra
¤ rita diagram och skriva tabeller
¤ utföra undersökningar 
¤ visa enkel förståelse för begreppen kraft, rörelse och friktion
¤ att berätta om OS-allmänna historia
¤ att skriva en berättelse utifrån 0S-temat
¤ redovisa en egen eller i grupp gjord power-point om en OSgren /idrottskvinna/man
¤ söka, granska och ange information från olika källor som t.ex internet och tidningar 

Konkretisering av målen

Under arbetet med temat kommer du få kunskap om:

¤ att rita diagram och avläsa samt skriva  tabeller
¤ undersökande arbetssätt
¤ begreppen kraft, rörelse och friktion inom ämnet fysik
¤ OS historia
¤ hur en berättande/beskrivande text är uppbyggd
¤ att söka information via internet, tidningar m.m

Undervisning Arbetsuppgifter/Arbetssätt

Genomgångar
Undersökande arbetssätt
Informationssökning - internet, tidningar m,m
Faktaläsning
Skriva OS uppsats/ berättelse
Värderingsövningar

Tipspromenad
Film

Ex på arbetsuppgifter:
Samla in data till tabeller och göra diagram 

Fy - Kraft och rörelse - varför vill cyklister köra tillsammans i stora klungor? Friktion - Ta tid i rutschkanan, sammanställ i tabell och diagram. Hur kan man åka fortare/långsammare?

Hi - Allmän OS historia,

Sv- Fördjupa dig inom en idrottsgren/idrottskvinna eller -man, redovisa genom powerpoint, uppsatskrivning - Därför vill jag tävla i OS, Att vinna är inte allt, Mitt bästa idrottsminne, Så förändrades mitt liv efter min OS-medalj

Dokumentation

Eleverna dokumenterar sina kunskaper genom bla bildspel, redovisa undersökningar, skriva berättelse/fakta.

Uppgifter

 • Min cykel

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: