Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återbruk i mjukt material

Skapad 2016-06-13 12:11 i Skulltorps skola Partille
En pedagogisk planering i ämnet slöjd. Eleverna arbetar med återbruk och gör om något gammalt till något nytt utifrån egen idé.
Grundskola 5 Slöjd

Eleverna arbetar med återbruk och gör om något gammalt till något nytt utifrån egen idé och eget plagg som de tar med hemifrån.

När det gäller arbetet för ett hållbart samhälle kan slöjden bidra med både kunskap om ett miljömedvetet förhållningssätt samt om olika sätt att ta till vara och återbruka.

I årskurserna 1–3 utvecklar eleverna kunskaper om några slöjdmaterials ursprung. Detta innehåll lägger en grund för att i årskurserna 4–6 kunna utveckla kunskaper om resurshushållning. Det kan exempelvis innebära att utveckla kunskaper om hur man kan vara sparsam vid användningen av material, eller hur man kan reparera och återanvända dem. I årskurserna 7–9 får eleverna en vidgad materialkunskap genom att kursplanen lyfter fram olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Här ligger fokus på hur materialen har producerats och transporterats och hur det påverkar människor och miljö.

Genom att utveckla kunskaper om våra vanligaste material underlättas människans anpassning till ett mera miljövänligt samhälle, där jordens resurser kan tas till vara på ett bättre sätt. Slöjdundervisningen har därigenom tydliga kopplingar till en hållbar utveckling. Det är ett perspektiv som belyser kopplingen mellan resursfrågor, samhällsfrågor och utvecklingsfrågor. Undervisningen i frågorna syftar till att utveckla en förmåga att reflektera och handla såväl lokalt som globalt med hänsyn tagen till framtida generationers behov.

Ur Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd 

Innehåll

Ämne/ämnesområde

Återbruk 

Sömnad

Syfte

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling.

Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Mål/ Delmål

När du har arbetat med det här arbetsområdet skall du visa att du har utvecklat din förmåga att:

Välja och planera en idé på återbruk.

Välja lämpliga metoder, verktyg och tekniker när du genomför din idé.

Fundera över dina val av färg och form.

Använda rätt ord när du pratar om ditt projekt.

Dokumenterar ditt projekt och fundera på dur det gick.

Följande delar av Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet (centralt innehåll)

Kopplingar till läroplan

 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Sl  4-6
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Sl  4-6
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Sl  4-6
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
 • Sl  4-6
  Slöjden i samhället Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
 • Sl  4-6
  Slöjden i samhället Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Detta skall vi göra i skolan:

Du ska komma på och utveckla en egen idé på ett återbruksprojekt.

Du skall fundera över vilken metod och vilka verktyg du behöver.

Du skall göra en skiss och skriva en planering på vilken ordning du skall göra vad.

Du framställer din idé samtidigt som du använder verktyg och redskap på rätt sätt.

Du använder rätt ord på tekniker, verktyg och material            .

Du dokumenterar och värderar ditt arbete i slutet av varje lektionstillfälle.

 

Bedömning/detta ska vi bedöma

Din förmåga att komma på en idé på återbruk som du sedan utvecklar och framställer.

Hur väl du är medveten om vilken teknik och vilka verktyg du använder.

Din förmåga att göra en skiss och skriva en planering.

Hur du använder ord under processen.

Hur du använder verktyg och redskap på rätt sätt.

Hur du dokumenterar och värderar ditt projekt.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: