Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska och Industriella revolutionen, Kolonialism-Imperialism

Skapad 2016-06-13 20:36 i Västra skolan Falun
Den rätta
Grundskola 7 – 9 Historia

Idag bor de flesta av oss i små eller stora städer. Vi går till affären och handlar det vi behöver och vill ha. I detta arbetsområde är det meningen att du ska få en förståelse kring varför och hur vår nuvarande samhällsstruktur hur vuxit fram.

Innehåll

Syfte

Efter det här arbetsområdet ska du kunna förklara varför den industriella revolutionen inträffade, hur utvecklingen gick till och vilka konsekvenser den fick. Du ska även kunna formulera tankar och åsikter om vad som kommer att ske i ett framtidsperspektiv.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll


Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
 • Hi  7-9
  Industrialisering, samhällsomvandling och idéströmningar, cirka 1700-1900 Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

Konkretiserade mål

Det är viktigt att du:

 • känner till var och hur den Franska och den industriella revolutionen startade och spred sig över Sverige, Europa och världen
 • känner till hur effektiviseringen av jordbruket  ledde till ett arbetskraftsöverskott som var avgörande för utvecklingen
 • har kännedom om viktiga naturresurser som lade grunden för industrisamhället
 • känner till något om hur livsvillkoren förändrades och hur samhället och människors levnadsvillkor förändrades för olika samhällsklasser och vad det innebar för samhällsutvecklingen
 • kan använda historiska ord och begrepp i ett sammanhang och vet betydelsen av dem
 • Förstår sammanhanget med ovan och Kolonialismens och sedan imperialismens framväxt. 

 

 

Undervisningen

Vi  kommer bla att:

 • se på film  
 • anteckna, diskutera och analysera
 • ha genomgångar/föreläsningar
 • läsa och arbeta med uppgifter, i början lätta sedan allt svårare uppgifter
 • diskutera orsaker och konsekvenser, samband, reflektera, föreslå lösningar se konsekvenser...


Material:

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda begrepp för att förklara ett historiskt sammanhang
 • analysera (förändringarnas orsaker och konsekvenser)

Du visar dina kunskaper:

 • på lektionerna genom att delta aktivt i diskussioner, genomgångar etc
 • läxförhör
 • skriftligt prov
 • fördjupning: slaveriet i Amerika, industrialiseringen i Sverige eller utvandringen till Amerika

Matriser

Hi
Stöd i SO-bedömningen gällande elevernas förmågor.

Jag har en grund...
Vilket innebär E
Jag har kommit en bit på väg mot tillämpning
Vilket innebär C
Jag tillämpar...
Vilket innebär A
Resonemang
Underbyggda resonemang. Denna del återkommer i alla nedan nämnda kriterier
Till viss del underbyggda resonemang
Utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
TILLÄMPA KUNSKAPER
Förstå begrepp Använda kunskaper
Visar grundläggande kunskaper inom området och kan redogöra en del fakta och begrepp.
Visar goda kunskaper inom området och kan på ett utvecklat sätt redogöra fakta och begrepp. Kan sätta in fakta i ett sammanhang.
Visar mycket goda kunskaper inom området och kan på ett välutvecklat sätt redogöra fakta och begrepp. Använder sina kunskaper (fakta och begrepp) även i fler sammanhang.
SE LIKHETER och SKILLNADER
Reflektera, argumentera, jämföra och dra slutsatser Upplevda* = läst, hört, sett, känt
Reflekterar, med hjälp, kring innehållet. Kan göra enkla jämförelser.
Reflekterar kring innehållet genom att visa på egna tankar och åsikter. Gör jämförelser och kan dra egna utvecklade slutsatser.
Reflekterar och argumenterar kring innehållet genom att motivera den egna åsikten utifrån faktakunskaper/erfarenheter. Gör jämförelser och drar egna slutsatser och visar på en förmåga att ifrågasätta egna och andras åsikter och argument.
TOLKA och ANALYSERA
Söker orsaker, skeende, följder, helheter, samband
Berättar om händelser och kan nämna orsaker och följder. Kan med stöd se enkla samband mellan olika händelser och beskriva dem kortfattat samt dra enkla slutsatser.
Beskriver händelser och dess orsaker och följder med egna ord. Ser samband mellan olika händelser och beskriver dem på ett utvecklat sätt samt kan dra slutsatser.
Beskriver händelser och dess orsaker och följder med egna ord. Ser samband mellan olika händelser på ett välutvecklat sätt och tolkar och analyserar helheten samt jämför och drar egna slutsatser.
BEARBETA INFORMATION
Söka, samla, välja och sortera information
Bearbetar information utifrån instruktioner. Väljer med hjälp passande arbets- och redovisningssätt.
Bearbetar information självständigt. Väljer självständigt lämplig strategi utifrån uppgiftens syfte.
Bearbetar information självständigt och skapar nya frågeställningar. Gör medvetna val av lämplig strategi utifrån uppgiftens syfte.
VÄRDERA och KRITISKT GRANSKA
Använda olika källor och ha ett kritiskt förhållningssätt till dessa
Kan söka och på ett enkelt sätt granska källor.
Använder information från flera källor och motiverar varför. Kan ställa frågan: VEM skriver VAD för VEM?
Är medveten om att det finns olika vinklingar av information och kan på egen hand kritiskt granska och resonera kring källans budskap och syfte.

Anteckningar:

Jag har en grund...
Vilket innebär E
Jag har kommit en bit på väg mot tillämpning
Vilket innebär C
Jag tillämpar...
Vilket innebär A
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: