Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp-matematik ht-16 år 5

Skapad 2016-06-14 10:18 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 5 Matematik

Matematik handlar om förståelse för talens värde i förhållande till varandra. Det finns ett tydligt system i hur matematiken fungerar och om man letar så hittar man matematik överallt. Matematik har till och med ett eget språk med egna matematik ord. Följ med oss in i matematikens värld.

Innehåll

Övergripande mål

De övergripande målen utgår från de värden och förmågor som behövs för att orientera sig i livet och i skolan. De genomsyrar hela läroplanen och har konkretiserats i mindre delar under kapitel 3 i läroplanen.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Syfte

Förmågor i matematiken som vi arbetar med under terminen:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Vi kommer att beröra följande centrala innehåll när vi arbetar med områdena - addition,subtraktion, multiplikation, division, tal i decimalform, tid, tabeller, diagram samt problemlösning.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Algebra Metoder för enkel ekvationslösning.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Metod

Tidsplan: Vi kommer att arbeta med dessa områden under höstterminen 2014.

Undervisning och avstämning: Vi kommer ha muntliga genomgångar varje vecka där vi går igenom de olika momenten och matematiska begrepp som berörs under veckan. Vi kommer att använda konkret material vid behov och göra gemensamma praktiska uppgifter. 

Vi kommer att ha gemensamma diskussioner kring matematiska problem och olika strategier för att lösa dessa.
Varje område som vi arbetar med är indelade i olika delkapitel som i sin tur är indelade i 3 olika svårighetsnivåer. Under områdets gång kommer vi också att arbeta med "tänk och räkna", "kan du förklara", "kan du begreppen", blandade uppgifter samt problemlösning.

Arbetet kommer att ske både enskilt och i grupp, muntligt och skriftligt.

Vi kommer att genomföra en diagnos efter området för att se om något behöver repeteras eller om man kan arbeta vidare och fördjupa sig.

Självskattning och bedömning

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under årets gång.

Vi vill att du reflekterar kring följande frågor (FFF) på lärloggen efter varje område:

 • Detta vill jag framhålla...
 • Detta behöver jag förbättra...
 • Detta skall jag förändra...

Använd dig av vår mall självskattning...

Vi kommer också att använda en formativ bedömning som du skall fylla i innan vi börjar med området för att fyllas i ännu en gång när området avslutas. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: