Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling

Skapad 2016-06-14 23:33 i Pysslingen Förskolor Steningehöjden Pysslingen
Samling med fokus på värdegrund och att synas och bli sedd, under trygghetsperioden på Stigen.
Förskola

  • Under Trygghetsperioden på Stigen kommer vi att använda samlingen som en av våra gruppstärkande aktiviteter.

Innehåll

VAD skall/bör utvecklas?

* förmågan att se sig själv och andra som en del av gruppen.

* skapa intresse för olika känslotillstånd så att barnen senare kan utveckla sin förmåga att kunna sätta ord på känslor och olika känslotillstånd.

Stigen 3-4 år Cigge, Emma och Alma

VARFÖR? Hänvisa till: Läroplan för förskolan rev 11. Skolans verksamhetsplan. Forskare/litteratur.

Läroplanen för förskolan:

* utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler, Lpfö sid.9

*  stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra, Lpfö sid. 9

* ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen, Lpfö sid. 11

 

MÅL för verksamheten.

* stärka gruppens "vi-känsla"

* alla barn ska veta alla barns och pedagogers namn i gruppen

* göra barnen uppmärksamma på vilka som är närvarande och vilka som är frånvarande

* utveckla förmågan att sätta ord på känslorna glad, ledsen och arg

Hur kan gruppen/barnen/pedagogerna visa vad de kan.

* genom att vi hör om barnen tilltalar varandra vid namn

* genom att barnen uttrycker sig om de märker att någon är frånvarande 

* genom att vi hör om barnen försöker sätta ord på sina eller andra känslor T.ex genom att uttrycka ord som glad, ledsen och arg.

Hur ska vi dokumentera varje barns/pedagogs arbete och var finner man den informationen?

* lärloggar

* foto

 

HUR kommer vi att göra för att nå målet/målen?

Under samlingen läser vi från vår "samlingslista". På samlingslistan står det vilka sånger och aktiviteter som vi ska sjunga/göra. Innehållet i samlingen är tänkt att inspirera barnen till att uppmärksamma sig själv och sina kompisar som en del av gruppen. Vi kommer tex att sjunga en namnsång där alla barns och pedagogers namn nämns för att synliggöra alla barn och vilka som är närvarande/frånvarande. Vi kommer att ha en "känslokatt" som visar upp olika slags känslotillstånd. Vi kommer att sjunga "detta hjärta det ska vandra" samtidigt som barnen skickar runt ett mjukt hjärta till varandra (stimulera samspel).

Avslutningsvis ropar vi upp alla barns namn igen för att lägga ytterligare fokus på vem som heter vad och vem som är närvarande/frånvarande. Det barnet som blir uppropat får gå och sätta sig på sin matplats.

Vem ansvarar för vad?

Emma leder samlingen

Cigge och Alma stöttar upp och dokumenterar.

Vilket datum och hur görs avstämning och utvärdering, resultat och analys?

19/9-2016

UTVÄRDERING

Följde vi vår plan?

Ja

Fanns det styrkor/svagheter med vår plan?

Styrkor: Att vi följde vår plan och att den var väl genomarbetad. Att samlingens innehåll väckte barnens intresse. Att vi lät barnen vara delaktiga och använde oss av ett tillåtande förhållningssätt.

Svagheter: Att den ibland kunde upplevas som för lång.

Nöjda?

Ja

Missnöjda?

Nej

RESULTAT nådde gruppen/barnen/pedagogerna målet/målen?

Ja

ANALYS

Om gruppen/barnen/pedagogerna nådde mål, vilka var framgångsfaktorerna?

Att samlingen var väl genomtänkt, med ett värdegrunds inspirerat innehåll som vi upplevde förde gruppen samman.

Att vi lät alla barn som ville leda samlingen och göra den till sin egen.

Om gruppen/barnen/pedagogerna inte nådde mål vad kan vi se/ana att det berodde på?

Vad blir den NYA målen/målet att föra in i nästa arbetsplan, utifrån den analys vi nu gjort?

Att fortsätta låta barnen leda samlingen med fokus på att bli sedd och lyssnad på av de andra barnen i gruppen.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: