Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattefrukt

Skapad 2016-06-14 23:34 i Pysslingen Förskolor Steningehöjden Pysslingen
Fruktstund med fokus på antalsuppfattning
Förskola

Vi vill ta vara på möjligheten att utveckla barnens matematiska förmågor under fruktstunden. 

Vi kallar det "mattefrukt" 

Innehåll

VAD skall/bör utvecklas?

Barnens förmåga att uppfatta antal.

Förmåga att se sig själv och andra

Stigen 3-4 år Cigge, Emma och Alma

VARFÖR? Hänvisa till: Läroplan för förskolan rev 11. Forskare/litteratur.

Läroplan för förskolan:

*  utvecklar sin förståelse för (rum, form, läge och riktning) och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp (samt för mätning, tid och förändring) Lpfö sid 10

* utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, Lpfö sid 10

 • utvecklar sin förmåga att lyssna och reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv. Lpfö sid. 10

 

Forskning:

Gelmans och Gallistels fem principer om antalsuppfattning 

MÅL för verksamheten.

Uppfatta antal upp till tre och kunna tillämpa sin förmåga i andra situationer för att senare ha som mål att utveckla kardinaltal.

Hur kan gruppen/barnen/pedagogerna visa vad de kan.

Genom att barnen själva lägger märke till om vi ger dem det antalet bitar de frågat efter eller om någon bit måste läggas till eller tas bort.

Genom att barnen kan se antal i andra sammanhang än under fruktstunden och kan använda sin kunskap för att vidareutveckla sin matematiska förmåga.

Genom att vi märker att barnen känner till alla barns namn i gruppen och i viss mån kan lägga märke till om någon inte är närvarande.

Hur ska vi dokumentera varje barns/pedagogs arbete och var finner man den informationen?

* lärlogg

* foto

HUR kommer vi att göra för att nå målet/målen?

Pedagogen som håller i håller i fruktstunden frågar barnen om de vill ha en, två eller tre bitar av frukten de valt. Vi utmanar barnen och är frågande i vårt förhållningssätt. Vi ger inte alltid barnen det antalet de frågat efter för att få kännedom om barnen uppfattar att någon bit saknas eller behöver läggas till. Märker de inte det fortsätter vi att lägga till eller ta bort bitar tills vi upplever att barnen har skapat förståelse för det antalet som de frågat efter. 

Vi skär frukten i olika stora bitar för att visa på att ovavsett storlek eller form så är "en bit alltid en bit" osv

Vi använder matematiska termer för att förtydliga att det är matematik som barnen får vara med om. 

Under Trygghetsperioden kommer vi även vara extra tydliga med att benämna alla barn vid deras namn när de tar emot sin frukt. 

Vem ansvarar för vad?

Cigge leder frukstunden och Emma och Alma stöttar upp

Vilket datum och hur görs avstämning och utvärdering, resultat och analys?

19/9-2016

UTVÄRDERING

Följde vi vår plan?

Nej

Fanns det styrkor/svagheter med vår plan?

 

Nöjda?

Nej

Missnöjda?

Ja

RESULTAT nådde gruppen/barnen/pedagogerna målet/målen?

Nej

 

ANALYS

Om gruppen/barnen/pedagogerna nådde mål, vilka var framgångsfaktorerna?

Om gruppen/barnen/pedagogerna inte nådde mål vad kan vi se/ana att det berodde på?

Att vi inte höll fast vid vår plan. Beroende på att vi ibland kände oss stressade att dela ut frukten. T ex. vid bortfall av personal.

Vad blir den NYA målen/målet att föra in i nästa arbetsplan, utifrån den analys vi nu gjort?

Att börja om med samma mål som innan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: