Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagoisk planering Matteborgen 6A & 6B

Skapad 2016-06-15 09:20 i Domnarvets skola Borlänge
Matris som visar vilka moment du behärskar inom respektive avsnitt.
Grundskola 6 Matematik

I år 6 jobbar vi med matteboken Matte Direkt Borgen som är uppdelad i två volymer 6A och 6B.

Innehåll

 

Matteplanering HT-17

 • 1.Tal                    kap 1   v36-39
 • 2.Geometri        kap 3   v40-43          även Symmetri och former
 • 3.Bråk                 kap 2   v45-47
 • 4. Räknesätt, koordinatsystem v48-51 

 

Tal: decimaltal, storleksordna decimaltal, förstå betydelsen av orden deci, centi och milli, kunna räkna decimaltal

Geometri: mäta och räkna omkrets, räkna ut area, använda enheter för area

Symmetri: likformighet, regelbundenhet

Former: Kunna benämna figurer

Bråk: läsa och skriva bråk, kunna nämnare och täljare, kunna begrepp som bråkform och blandad form, addera och subtrahera bråk, kunna räkna ut viss del av ett antal, jämföra bråk

Räknesätt: Kunna de 4 räknesätten, veta uppställningar och benämningar

Koordinatsystem: kunna läsa ut koordinater i ett system

Muntliga Nationellaprov i matematik sker mellan perioden 6/11-15/12.

 

Matteplanering VT-18

 

 • 5.Procent                             kap 8   v2-5
 • 6.Algebra                            kap 9   v5-8              
 • 7.Mer om tal                       kap 6   v10-13
 • Nationella prov               10 april del B+C 12 april del D+E
 • 8.Enheter & skala               kap 7   v15-18
 • 9,Statistik (6a boken)        kap 4   v19-

 

Procent: Kunna omvandla bråk till procent, kunna lösa procent med huvudräkning, räkna ut hur mycket en viss procent av något är, t.ex. 12% av 150 kr.

Algebra: kunna räkna med likheter, lösa enkla ekvationer och tolka och skriva uttryck med variabler.

Mer om tal: läsa och skriva stora tal, ställa upp och multiplicera med heltal t.ex. 32*56, ställa upp och multiplicera decimaltal t.ex. 4,8*5,4, multiplicera decimaltal med 10 och 100, dividera decimaltal med 10 och 100, dividera när det blir decimaltal i svaret.

Enheter och skala: kunna räkna med tid, förstå vad som menas med hastighet och kunna göra enkla beräkningar med hastighet, förstå vad som menas med skala och kunna räkna med skala, kunna använda olika enheter för vikt och volym.

Statistik: läsa av och tolka stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram, rita och redovisa fakta i ett stapeldiagram eller linjediagram.

Medelvärde, medianvärde och typvärde kommer vi jobba med på sidan av dessa arbetsområden innan NP.

 

Under varje kapitel kommer vi även jobba med problemlösning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen 6A

Tal
Begrepp decimaltal
Omvandling Ex: 5 dm=0,5 m 7mm= 0,007m
Förstå betydelsen av orden deci, centi och milli i ett decimaltal.
Kunna storleksordna decimaltal.
Kunna räkna med decimaltal i addition.
Tal
Kunna räkna med decimaltal i subtraktion,
Kunna räkna med multiplikation.
Kunna räkna med decimaltal i division.
Problemlösning med decimaltal
Bråk
Begreppet bråk
Kunna läsa och skriva bråk.
Veta vad som menas med täljare och nämnare.
Känna till och kunna använda begreppen bråkform och blandad form.
Kunna addera och subtrahera bråk med samma nämnare.
Kunna räkna ut en viss dela av ett antal, tex 3/5 av 20.
Kunna jämföra bråk.
Problemlösning bråk
Geometri
Kunna mäta och räkna ut omkretsen på olika geometriska figurer.
Kunna räkna ut arean av rektanglar, kvadrater och trianglar.
Kunna använda de vanligaste enheterna för area: cm2, dm2 och m2.
Statistik
Kunna läsa av och tolka stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram.
Kunna rita och redovisa fakta i ett stapeldiagrameller linjediagram.
Kunna beräkna medelvärde.

Kommentar


Ma
Matteborgen 6B

Mer om tal
Du kan läsa och skriva stora tal.
Du kan ställa upp och multiplicera heltal tex 32*56
Du kan ställa upp och multiplicera decimaltal tex 4,8*5,4
Du kan multiplicera decimaltal med 10 och 100
Du kan dividera decimaltal med 10 och 100
Du kan dividera när det blir decimaltal i svaret.
Enheter och skala
Du kan räkna med tid.
Du förstår vad som menas med hastighet och kan göra enkla beräkningar med hastighet.
Du förstår vad som menas med skala och kan räkna med skala.
Du kan använda olika enheter för vikt och volym.
Procent
Du kan skriva 50%, 25%, 10% och 1% som bråk.
Du kan räkna ut hur mycket 50%, 25%, 10% och 1% är med huvudräkning.
Du kan räkna ut hur mycket en viss procent av något är, tex 12% av 150%.
Algebra
Du kan räkna med likheter.
Du kan lösa enkla ekvationer.
Du kan tolka och skriva uttryck med variabler.
Problemlösning
Du kan läsa och hämta fakta från en text.
Du kan lösa problem genom att rita en bild.
Du kan lösa problem genom att pröva dig fram.
Du kan lösa problem genom att arbeta baklänges.
Du kan leta mönster i tal och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: