Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Indelning av växter och djur

Skapad 2016-06-16 08:32 i Munkedalsskolan Munkedal
Under en period framöver kommer du i ämnena biologi och svenska/SvA arbeta med temat "Indelning av växter och djur". Arbetsområdet kommer att kännetecknas av: göra fältstudier, läsa/skriva faktatexter, se filmer, undersöka, dokumentera och resonera,
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Biologi Svenska

Du kommer att få studera hur växter och djur är indelade i olika grupper, vad som kännetecknar de olika grupperna samt vilka likheter/skillnader det finns mellan grupperna. Vi tittar också närmare på hur frön sprids och repeterar vad som menas med t.ex. ekosystem, fotosyntes, näringskedja och näringsväv. Avslutningsvis kommer du också att få skriva en faktatext där du beskriver och gör jämförelser mellan några olika djurgrupper.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Innehåll - kopplingar till läroplan

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
 • Bi  4-6
  Natur och samhälle Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Konkreticering av mål:

I arbetsområdet kommer du som elev få möjlighet att utveckla kunskap om och förståelse för:

- hur djur och växter delas in i olika grupper.

- hur frön sprids.

- fotosyntesen.

- hur djur och växter samspelar på olika sätt.

- hur man skriver en faktatext med jämförelser.

 

Bra begrepp att förstå och lära sig:

fanerogamer - fröväxter (växter som kan bilda frön) + undergrupper

kryptogamer - sporväxter (växter som inte bildar frön) + undergrupper

ryggradslösa djur + undergrupper

ryggradsdjur + undergrupper

fotosyntes

ekosystem

kretslopp

näringskedja

näringsväv

växt (producent) ----- växtätare (konsument)-- köttätare --nedbrytare

symbios

mycel

En örts delar (kronblad, foderblad, ståndare, pistill, fruktämne, fröämne, stjälk, rötter)

Carl von Linné

Charles Darwin

Arbetssätt och arbetsformer

Du kommer att:

- ha gemensamma genomgångar och diskussioner.

- titta på film och bilder.

- läsa och skriva egna faktatexter

- gå ut i naturen och leta efter olika arter.

 - artbestämma genom att använda biologiska handböcker samt dokumentera arbetet med hjälp av text och bild.

- arbeta enskilt och i grupp tillsammans med andra elever

- genomföra en muntlig presentation för klasskamrater (i mindre grupp) samt ge kamratbedömning på vad som var bra och vad man kan tänka på till nästa gång.  

Bedömning och dokumentation

Jag kommer att bedöma:

Dina kunskaper om och förståelsen för hur växter och djur delas in i olika grupper, vilka likheter och skillnader det finns mellan grupperna och hur djur och växter samspelar.

Dina kunskaper om olika växt- och djurarter inom de olika grupperna.

Din förmåga att kunna förklara "från jord till jord" dvs hur växter, växtätare, köttätare och nedbrytare hänger ihop.

Dina kunskaper om hur frön sprids.

Din förmåga att kunna förklara hur fotosyntesen fungerar. 

Din förståelse för ämnesspecifika ord och uttryck som används under arbetet.

Genom:

En av dig skriven faktatext, där du jämför några olika djurgrupper, samt muntlig och skriftlig redovisning av andra valda delar av innehållet.

Din kunskapsutveckling bedöms även fortlöpande utifrån dina insatser under lektionstid och genom återkoppling till arbetet.

Dokumentation:

Din kunskapsutveckling förs in i matrisen nedan och valda arbeten sparas i portfoliopärmen alt. Unikum.

Matriser

Sv Bi SvA
Biologi Kunskapskrav år 4-6

Kunskapskrav i slutet av år 6

På väg mot
E
C
A
Söka och föra resonemang om information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet..
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet..
Använda information
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Fältstudier och undersökningar
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Dokumentation
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Biologiska sammanhang
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Livets utveckling
Eleven berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven berättar om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven berättarom livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Upptäckter
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Sv Bi SvA
Svenska kunskapskrav Lgr 11

På väg mot betyget E.
E
C
A
Läsa och skriva
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Läsa och skriva
Skriva
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Informationssökning och källkritik
Söka information och använda källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informa tionens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Språkbruk
Begrepp
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Läsa och skriva
Bearbeta texter
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Tala, lyssna och samtala
Muntligt redovisning
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: