Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 2 2020-2021

Skapad 2016-06-16 10:15 i Västra skolan Hudiksvall
Grundskola 2 Svenska
.

Innehåll

Du ska få lära dig

LÄSA
- Olika lässtrategier
- Läsa enskilt, i par och i grupp.
- Alfabetisk ordning
- Läsförståelse

SKRIVA
- Språkets struktur (Stor bokstav, mellanrum, punkt, skiljetecken samt enkla stavningsregler)
- Bekanta dig med och skriva olika sorters texter. T.ex. faktatext, brev, dikter, sagor, återberättande och instruerande texter..
- Läsa igenom dina egna och andras texter och göra enkla former av textbearbetning. 


TALA, LYSSNA OCH SAMTALA
- Lyssna till högläsning
- Muntliga redovisningar
- Bekanta dig med kända barnboksförfattare

 

På vilket sätt? Hur?

- Träna lästräning enskilt, i par och i grupp.
- Träna läsförståelse i olika sorters texter, vid högläsning och i läsförståelseboken.
- Boksamtal om det vi läst. 
- Muntliga redovisningar för klassen och i mindre grupp t.ex berättarläxa. 
- Skriva olika sorters texter utifrån givna ramar, enskilt och i grupp.
- Skapa berättelser med en tydlig början, mitt och slut. 
- Skriva stödord på en tankekarta och använda dessa till att skriva en text.


Bedömning

Läraren bedömer dina kunskaper genom att
- Lyssna på dig när du läser.
- Lyssna när du samtalar om texter.
- Läsa dina texter du skrivit.
- Lyssna på dig när du talar inför grupp
Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Nya Språket lyfter Lgr11 åk 1-6

Läsa och skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlningen när någon läser för mig. Eleven visar uppmärksamhet vid högläsning.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig. Eleven "läser" både på och mellan raderna vid läraraens högläsning.
Jag känner igen en del ord och bokstäver när jag läser. Eleven läser ord som helheter (logografisk läsning) och börjar känna igen några bokstäver.
Jag känner igen flera bokstäver, kan läsa ihop dem till ord och förstår vad jag läser. Eleven känner igen flera bokstäver och har börjat knäcka läskoden.
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något. Eleven visar förståelse för bilder, tecken och symboler.
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord. Eleven skriver sitt namn och kopierar bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter. Eleven känner igen och skriver flera bokstäver och kopplar dem till bokstavsljuden.
Jag prövar att skriva för att berätta eller komma ihåg. Eleven skriver för att uttrycka sig eller minnas.

Avstämning A: Har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa B
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv. Eleven kan alla bokstävers namn och ljud, ljudar ihop ord och börjar uttnyttja den ortografiska avkodningsstrategin, helordsläsning.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om. Eleven visar förståelse för egen läsning.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser. Eleven "läser mellan raderna" vid egen läsning av elevnära texter.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text. Eleven använder olika strategier som stöd i läsningen.
Skriva B
Jag kan skriva ord och korta texter. Eleven skriver ord eller kortare text med eller utan bildstöd.
Jag använder alla bokstäver och skriver så att andra kan läsa. Eleven formar bokstäver på ett funktionellt sätt och skriver läsligt för hand.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt. Eleven visar förståelse för hur meningar skrivs.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text. Eleven använder olika strategier som stöd i skrivandet.

Avstämning B: Läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning samt visar förståelse vid egen läsning.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa C
Jag läser för att uppleva och lära. Eleven läser för upplevelse och lärande.
Jag läser olika slags texter ofta och regelbundet. Eleven läser ofta och regelbundet både korta och längre texter i olika genrer.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter. Eleven "läser mellan raderna", dvs tolkar och förstår innehåll i berättelser och faktatext.
Skriva C
Jag skriver berättelser med inledning, händelseförlopp och avslutning. Eleven skriver berättande texter med tydlig handling.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas. Eleven följer vanliga stavningskonventioner vid skrivande av texter och börjar använda ordlista eller datorns stavningskontroll.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så att andra förstår. Eleven hämtar information och kunskaper frn olika källor, redovisar med egna ord samt skriver sammanhängande text.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre. Eleven visar sin förmåga att planera, organisera och bearbeta innehåll och form i en text.

Avstämning C: Läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsa D
Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter och hur ord böjs. Eleven tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse.
Jag läser på olika sätt beroende på syftet med läsningen. Eleven använder varierande sätt att läsa beroende på syftet med läsningen.
Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser. Eleven läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse.
Skriva D
Eleven följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Eleven använder ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta sina texter med stöd av andras råd.
Eleven visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syfter och mottagare.

Avstämning D: Läser obehindrat med förståelse.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: