Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

utv.område Dokumentation Forskarna

Skapad 2016-06-17 12:10 i Nyhammars förskola Ludvika
Grundplaneringen till pågående utvecklingsområden.
Förskola
...

Innehåll

Gemensamma prioriterade mål

Dokumentation

I Vår förskola leder uppföljning, analys och dokumentation till att villkoren för barns utveckling och lärande förbättras.

Vi dokumenterar och analyserar hur och i vilka situationer vi bidrar till att barnen utvecklas och lär, vad de är intresserade av och varför.

Vi analyserar vår dokumentation och bedömer vad vi ska göra för att förbättra förutsättningarna för barnen att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan.

MÅLKRITERIER

Vad förväntar ni er att arbetet med utvecklingsområdet dokumentation ska bidra med i verksamheten, för barn, vårdnadshavare ?

I verksamheten hoppas vi att dokumentationen ska bidra till ökad insikt och förståelse för hur vi pedagoger och barn använder oss av varandra och miljön. Vi vill få en bättre rutin på för hur vi ska dokumentera på avdelningen både i olika projekt, vad vi gör och varje barns enskilda utveckling och lärande.
Ge varandra tiden och möjligheten att dokumentera både i verksamheten med papper, penna och foto men även ge varandra tiden till att i lugn och ro få dokumentera vid UNIKUM. Att ha en tydlig plan/struktur för vad det är vi ska dokumentera, då vi känner att vi nu under våren vt -16 fått till en bra struktur för att dokumentera vill vi nu försöka få in en röd tråd.

För barnen hoppas vi att vi med hjälp av dokumentationen ska kunna synliggöra varje barns utveckling och lärande tillsammans med barnen. Att filma och fotografera det barnen gör och sedan tillsammans med barnen eller att barnen tillsammans får föra ett samtal kring vad som händer på bilderna/filmen. För att sedan föra en dialog med dem om vad de lärt sig. På så sätt kan vi göra barnen mer medvetna kring sitt eget lärande på ett konkret sätt. Vi hoppas att det kan bidra till att barnen kan fortsätta sin utveckling och samtala med oss pedagoger om vad de är intresserade och nyfikna kring och vad de vill fortsätta utveckla och lära sig.

Med hjälp av bilder och kortare dokumentationstexter som vi kan sätta upp på avdelningen i de olika rummen hoppas vi att kunna synliggöra lärandet för både barnen och vårdnadshavarna. Vårdnadshavarna får möjlighet till insikt i barnens vardag och hur vi jobbar mot våra mål kring dokumentation och språk här på Forskarna.

 

 

 

ARBETSSÄTT/FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Vad krävs i stora drag av er pedagoger för att uppnå målen? Hur planerar ni att ni ska använda er utav:

Er organisation på avdelningen:

Att vi har en mall/lathund eller någon annan form av struktur för hur vi ska dokumentera varje barns utveckling och lärande. Att vi ger varandra tiden för att dokumentera samt att det ska finnas papper och penna tillgängligt för att snabbt kunna skriva ned det barnen säger och gör.

 

Det pedagogiska materialet på avdelningen:

Det pedagogiska materialet som vi kan använda för att uppnå våra mål med dokumentation är våra iPads. Med hjälp av dem kan barnen själva fotografera det dem leker, gör, upptäcker och filma varandra eller sig själva för att sedan se hur de ser ut och prata kring det. Vi pedagoger kan också använda iPads för att dokumentera vad vi gör och hur vi använder material och barnens utveckling och lärande för att sedan visa det på projektorn tillsammans med barnen.

Ert språk och förhållningssätt.

 Att vi tänker att dokumentationen inte behöver vara fler a4 för att det ska vara dugligt material att använda vid reflektionsdagar. Att vi tänker på att skriva ned stödord och beskrivande ord på vad som sker i sitatonen och att träna på att inte lägga in våra egna värderingar.

DOKUMENTATION

Hur sker dokumentationen av det lärande- och den utveckling som barnen utvecklar under arbetet?

Att vi dokumenterar det barnen gör och deras utveckling och lärande och sedan använder den dokumentationen tillsammans med barnen. Det gör att vi med hjälp av barnen och dokumentationen kan reflektera och analysera kring vår måluppfyllelse kring våra olika mål och projekt på avdelningen men även hur vi kan utveckla vår miljö och vårt material.  Samt att vi kan med hjälp av barnens reflektioner vid dokumentation få reda på deras intressen och bygga vidare på dom olika projekten utifrån vad barnen säger och visar nyfikenhet för.

UPPFÖLJNING

Hur? När?

Att vi enskilt ska dokumentera 1 sak var varje vecka i UNIKUM för att vi ska få möjligheten att sitta och dokumentera i lugn och ro. Och för att vi ska träna på att skriva in dokumentationer. Gör vi en dokumentation i veckan så har vi ett bra underlag vid reflektionsdagar osv.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: