Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering. Skapande.

Skapad 2016-06-17 22:50 i Allén Dibber Sverige AB
I verksamheten jobbar vi med att utveckla och stimulera barnen inom de estetiska ämnena, så som bild, form och skapande. Utifrån barns mognad och ålder finns stora möjligheter för barnen att uttrycka sig inom dessa skapande. Genom att rita, måla, klippa, klistra,teckna, pärla med hjälp av olika tekniker utvecklas barnens förmågor och kunskaper. Vi vill undersöka hur vi kan påverka, fördjupa och vidareutveckla barnens intresse för skapande samt få med de barn som ännu inte visar så stor intresse för skapande. Vi vill se hur vi kan föra skapandeprocesserna vidare, hur vi kan locka fram ännu mer kreativitet och lust.
Förskola

Barn är ständigt aktiva skapare av sin  egen utveckling  och sitt eget lärande såväl i lek  som skapande verksamhet och i utforskning omvärlden. Barnen på vår avdelning  har visat ett stort intresse för all form av skapande. Därför vill vi ge barnen möjlighet till att utveckla och stärka detta intresse genom att erbjuda dem olika typer av skapandeverksamhet med olika material och tekniker. Vi vill låta dem skapa fritt utifrån sin skaparglädje, sina erfarenheter ock lust. 

Innehåll

BAKGRUND

Vi, pedagoger, har sett att flera av barnen på vår avdelning har visar stort intresse för att skapa med olika material och efterfrågar dessa stunder. Därför ska verksamheten och pedagogiska miljön möjliggöra för barnen att fortsätta utvecklas och utmanas kring sitt intresse. I vårt vardagsarbete och vår lärmiljö som vi utformat finns ateljé där vi ser att många barn samlas kring och visar ett stort intresse för olika typer av skapande aktiviteter. Vi vill försätta att utveckla sitt intresse, upptäcka nytt material och nya tekniker inom skapande. Grundprinciper ska vara att så mycket som möjligt ska vara tillgängligt för barnen och placerat på ett sätt så att det inbjuder barnen att använda det. Ateljén ska vara öppen för barnen under större delen av dagen.

MÅL

Huvudmål utifrån Lpfö-98 (rev.2010)

Vår tanke är att barnen ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga inom området bild och form och känna glädje i att skapa. Vi vill att alla barn ska hitta sitt eget uttryck  och möjlighet  till skapande ska ges både inom och utomhus. Att ge barnen möjlighet att utveckla sin skapande förmåga är att ge dem tillgång till ytterligare ett språk. Vi vill också att barnen ska få materialkännedom och upptäcka olika sorters tekniker.

Vi använder oss av skapande verksamhet där barnen ges möjlighet att

 • träna sin finmotorik
 • utveckla sin fantasi, nyfikenhet och kreativitet
 • känner lust till och utvecklar sin skapande förmåga
 • uppleva olika uttrycksformer, tekniker och material
 • använda olika typer av material och redskap för att skapa
 • hitta nya användningsområden för den redan bekanta material och redskap
 • prova egna idéer och lösa problem
 • arbeta självständigt och tillsammans med andra
 • utveckla självförtroende
 • ta eget ansvar för material

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.

METOD - GENOMFÖRANDE

Alla barn på vår avdelning ska kunna ta del av vardagliga skapandeaktiviteter. Det ska vara både organiserade aktiviteter som pedagoger har planerat men även aktiviteter som barnen kan starta själva med hjälp av en inspirerande och inbjudande lärmiljö. Under organiserade aktiviteter delar vi upp gruppen så att det ungefär är 5-6 barn och en pedagog i en aktivitet för att alla förmågor, intressen och behov ska tillgodoses och för att pedagogen ska kunna utveckla barnet vidare i sin kompetens och ge de möjlighet att utvecklas i sin fulla potential. Vi ska låta barnen få skapa med olika material och tekniker baserat på barnens önskemål samt att vi, pedagoger, presenterar nytt material för barnen. Pedagoger ser till att tillföra nytt material och hjälper barnen att hitta metoder och tekniker för att  använda olika sorters material. Vi är barnens redskap som de kan använda då de behöver hjälp och vägledning.

I vår ateljén får barnen sitta i lugn och ro för att utforska och skapa. Det mesta av skapandet sker i vår atelje men vi har också skapandeaktiviteter på andra ställen på avdelningen, exempelvis då en större barngrupp ska skapa. De får möta och träna på rutinerna kring arbetsgången i ateljen: val av material, plocka fram, skapa, lägga på sparhyllan, torka och plocka undan. Vi tar också med oss skapandet ut, exempelvis måla med vattenfärg på snö, bygga koja samt använda sig av naturens material. 

Vi, pedagoger, ska erbjuda en utformad lärmiljö som väcker barnens nyfikenhet och lockar barnen till skapandeaktivitet. Skapande material av olika former ska vara lättillgängligt för alla och det ska vara enkelt för barnen att veta vart saker ska vara. Dessutom ska vi utveckla vår egen förmåga att "lyssna" på vad barnen kan uttrycka genom sitt skapande. Vi kommer att uppmärksamma vad barnen är intresserad av och vill skapa med olika material. Genom samspel och dialog med barnen kommer vi stödja processen. Vi kommer att planera och organisera undervisning med fokus på skapande, dialog och relation barnen skapar med oss och det material de håller på att utforska under aktiviteten. Pedagogen är uppmärksam på vad barnen lär sig och vad  de  är intresserade av och planerar nästa aktivitet  utifrån det.

I den skapande verksamheten  får barnen:

 • prova olika sorters aktiviteter som t.ex. att rita, måla, pärla, sy
 • skapa stimulerande  miljöer/material, synliggöra material och ideer
 • ta eget ansvar för det  material som de plockar fram, se till att det används  på rätt sätt och att de plockas bort
 • på eget initiativ ska använda sin egen kreativitet och inspirera varandra
 • skapa i lugn och ro.                                                                                                                                                                                                                         

DOKUMENTATION

Tillsammans med barnen dokumenterar vi och reflekterar över aktiviteterna vi gjort. Vi dokumenterar tillsammans med barnen genom att ta kort och filma, samt intervjuer under tiden arbetet fortskrider. Dokumentationen synliggörs via Unikum för att delge föräldrar vad vi gjort och till den enskildes lärlogg. Vi, pedagoger, använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Kontinuerlig utvärdering genom analys av dokumentation och samtal. Vi använder vår avdelnings planering till att reflektera och utvärdera våra dokumentationer så vi kan se över hela processen och se hur vi kan gå vidare för att utmana barn. Genom bilder från händelser och upplevelser kan vi  tillsammans titta på och reflektera kring barnens uppfattningar och tankar utifrån aktiviteterna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: