Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mall för pedagogisk planering LiCa förskolor Värdegrund (Utkast)

Skapad 2016-06-21 10:51 i LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
...

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vad är intressant för barnen?

Reflektera utifrån vad barnen gör och säger.

Vilka lärprocesser är barnen inne- vad är det barnen försöker förstå?

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte - Vilka läroplansmål är prioriterande,
som stödjer det val som gjorts av aktiviteter/ projekt/tema.
Begränsa till högst tre mål

Mål - Vi har valt att arbeta med barnens trygghet i fokus och grundläggande demokratiska värderingar. Vi vill uppnå en verksamhet i vilken alla barn utvecklar deras kommunikativa förmågor genom inflytande och att de blir sedda, och lyssnade på. Barnens ska ges rika möjligheter till att leka med andra barn och utvecklas tillsammans.  Detta arbete går hand i hand med vårt arbete med vår LiCa behandlingsplan: vars prioriterade område är ålder och etisk tillhörighet.

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

är trygga i vår miljö och våra rutiner

knyter an till för dem viktiga anknytningspersoner

är delaktiga i den pedagogiska planeringen

kan påverka innehållet i deras dag genom egna och demokratiska val

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Hur förbereder vi barnen?
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?

Förutsättningar - Tid, rum, åldrar, ansvarsfördelning, tidsram för arbetet.

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera? (observationer, kamera, iPad, film, text)

Vad ska vi dokumentera?

Förberedelser, vilket material behövs?

Uppföljning, Hur blev det?

Uppföljning och reflektion (med värderande inslag).

sker tillsammans med barnen, samt under avdelningsmöten,
använd gärna reflektionsmallen.

Hur har arbetet varit?
Pedagogernas upplevelser.
Barnens upplevelser.
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?
Något vi kan göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - reviderad planering

Utvärdering, analys gentemot läroplansmålen

Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel?

Koppla till läroplanen

Koppla till målkriterierna, vad blev resultatet? förutsedda och oförutsedda utfall

Barnen utvecklas gentemot målen genom att...

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: