Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskapliga upptäckter och upptäcktsresande som gjort skillnad

Skapad 2016-06-23 20:14 i Munkedalsskolan Munkedal
Naturvetenskapliga upptäckter och upptäcktsresande samt deras betydelse för människors levnadsvillkor och syn på naturen/världen.
Grundskola 6 Svenska Fysik Historia Kemi Biologi Teknik

I den här uppgiften kombinerar vi mål i biologi, fysik, kemi, historia och svenska. Du ska tillsammans med en/ett par klasskamrater söka information om naturvetenskapliga upptäckter och upptäcktsresande samt deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen/världen. Ni ska sammanställa informationen med hjälp av ex. en plansch och därefter redovisa för övriga klasskamrater. Avslutningsvis tränar vi också på att ge och ta emot respons på varandras arbeten samt gör en utställning utav arbetsmaterialet.

Innehåll

Syfte

Innehåll - kopplingar till läroplan

Konkretisering av mål

I arbetsområdet kommer du som elev få möjlighet att utveckla kunskap om och förståelse för:

- några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människan, naturen och världen,

- betydelsen av upptäcktsresor och dess påverkan på samhället och på människans liv och handlingar.

- hur man söker information från olika källor.

- hur man skriver faktatexter och hur man förstärker textens budskap med hjälp av olika bilder.

- hur man genomför en muntlig presentation.

- hur man tar ger och tar emot respons på genomförda arbeten (texter och muntliga presentationer). 

Arbetssätt och arbetsformer

Du kommer att

 • se flera filmer om olika upptäckter och upptäcktsresande.
 • ha samtal och diskussioner om upptäcker/upptäcktsresande och vad de har betytt för oss människor.
 • få söka fakta i litteratur och på Internet om minst en upptäckt/upptäcktsresande.
 • få skriva en faktatext om en upptäckt/upptäcktsresande samt göra en illustration till den i form av en plansch.
 • muntligt få presentera en upptäckt/upptäcktsresande inför klassen.
 • få ge och ta emot respons på såväl eget som andras arbete.
 • tillsammans med övriga klasskamrater få göra en utställning av arbetsmaterialet. 

 

Ex på upptäckter - upptäcktsresande:

Carl von Linné  

Galileo Galilei

Isaac Newton

Nikolaus Kopernikus

Alessandro Volta

Alfred Nobel

Marie Curie

Rosalind Franklin

Florence Nightingale

Antoine Laurent Lavoisier

Christofer Columbus

Vasco da Gama

Anders Celsius

Albert Einstein

Charles Darwin

Wilhelm Conrad Röntgen

Louis Pasteur

John Dalton

Penicillin, vaccin ...........................    m.fl.

Bedömning och dokumentation

Jag kommer att bedöma hur:

- aktivt du deltar i arbetet.

- du bidrar med idéer och information.

- du söker och sammanställer information samt använder den i din muntliga presentation.

- du genomför din muntliga presentation samt relevansen av innehållet i den.

- du ger och tar emot respons på ditt eget och andras arbeten. 

 

Genom:

Detta är en uppgift som utförs i par/grupp, men jag bedömer varje elev enskilt. Din kunskapsutveckling bedöms fortlöpande utifrån dina insatser under lektionstid och genom återkoppling till arbetet.  

 

Dokumentation:

Din kunskapsutveckling förs in i matrisen nedan och valda arbeten sparas i portfoliopärmen alt. Unikum.

Planscherna sätts upp på väggen i korridoren i form av en utställning utav klassens arbete. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6

Matriser

Hi Fy Sv Bi Tk Ke
Biologi, fysik och kemi Kunskapskrav åk 6 LGR 11

Kunskapskrav i slutet av år 6

På väg mot betyg E
E
C
A
Söka och föra resonemang om information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet..
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet..
Använda information
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Upptäckter
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Hi Fy Sv Bi Tk Ke
Historia åk 6 Skolverket

Rubrik 1

På väg mot E
E
C
A
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av ut­vecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utveck­lade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Använda källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.

Hi Fy Sv Bi Tk Ke
Svenska kunskapskrav Lgr 11

På väg mot betyget E.
E
C
A
Läsa och skriva
Skriva
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Informationssökning och källkritik
Söka information och använda källor
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informa tionens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Språkbruk
Begrepp
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Berättande texter och sakprosatexter
Förmedla texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Läsa och skriva
Bearbeta texter
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Tala, lyssna och samtala
Muntligt redovisning
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Hi Fy Sv Bi Tk Ke
Bedömningsmatris Teknik, Lgr 11, åk 6, ht 2019 - vt 2020

Bedömningen avser

På väg mot betyg E
Betyget E
Betyget C
Betyget A
Förmåga att
• analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Förmåga att
• värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: