Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kringlans utvärdering och reflektion 2015/16

Skapad 2016-07-07 09:58 i Bagarevägens förskola Orust kommun
Förskola

Innehåll

Utvärdering utifrån Kringlans tre verksamhetsmål

Vi har arbetet med måluppfölningen via vårt temaarbete, i projekt, hjärtestunder och samling samt som tre moln som hänger över allt vårt dagliga arbete, hela dagen, i allt vi gör. 

Kringlan har under verksamhetsåret arbetat mot tydlig, fast struktur. Inom hjärtestunder delade vi in barngruppen i tre grupper, grodor, småkringlor och elefanter. Under temaarbetet arbetade vi med uppstart i helgrupp och därefter indelning i arbetsgrupper. Under höstterminen övergick uppstarten för temat alltid i skapande verksamhet. Vi arbetade mycket med geometriska former vilka vi praktiserade i våra husbyggen, under hela terminen arbetade barnen med att bygga hus i kartong till mumintrollet. Under höstterminen var det två pedagoger som turades om att leda temastunden varannan vecka, inför varje tillfälle hade vi diskussioner kring vad vi sett i barnens lek och varande sedan föregående tillfälle, detta låg till grund för vad som hände nästkommande. Vi kände att detta höll ihop temat som en röd tråd.Vi har hela verksamhetsåret haft två morgonsamlingar, en för yngre och en för äldre barn, samt gemensam sångsamling en gång om dagen.

Under vårterminen såg vi barnens intresse för teater som ett av huvudspåren, vi i personalen såg under terminsen gång frågeställningar och utmaningar som vi behövde ta upp, detta ledde till en känsla hos personallaget av ett mer spretigt temaarbete där vi saknade tid att reflektera och tolka barnens intressen och fördjupa oss på samma vis. Vi upplevde dock att barnen hängde med och engagerade sig i allt vi tog upp men vi i personalen fick inte riktigt så go känsla, den röda tråden syntes inte på samma vis. En del saker rann ut i sanden, vi lär oss att förenkla och ha färre saker igång samtidigt.

 

 

Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

Genom lek och övningar har alla barn på kringlan övat sig på att såväl känna igen, sätta ord på och uttrycka känslor. Inom vårt mumintema har vi fått möjlighet att pröva och öva i andra roller och med hjälp av dockor och karaktärer. Barnen har fått möta iscensatta svårigheter vi stött på i vår dagliga samvaro, och genom teatern, leken och berättandet fått möjlighet att reflekterar och utveckla sina förmågor.

Vi har lärt känna muminfamiljen genom böcker och filmer, vi har fördjupat oss genomrollek, dockteater och drama. Barnen på Kringlan har fått titta på teater och själva spela teater, med två typer av dockor och med sig själva

På hjärtestunderna har varit ett bra forum, under året  arbetade vi mycket med känslor, vi tittade på oss själva, varandra och på bilder för att öva på att tolka mimik och ansiktsuttryck. Stor fokushar vi lagt i varat arbete om hur vi är/ ska vara mot varandra.  Vi har tränat på att säga stopp, vänta på sin tur, hur man rör vid varandra, klappa försiktigt, uppåt puffar, samarbetsövningar mm

I våra pedagogiska planerade aktiviteter har vi presenterat situationer och svårigheter, vi har arbetat aktivt med barnens tankar och förslag på problemlösningar där. Resultatet av detta arbete såg vi sedan i barnens fria lek och i vardagliga situationer som tambur, toalett, matsituationen.

Vi har sett att barnen ofta erbjuder sig att hjälpa varandra, med att dra upp dragkedjor, hjälper varandra vid olyckor, tex om någon ramlar ute. Vi kan se att barnen prövar olika sett att mötas i teaterlek med dockteater och i rolleksteater.

 

 

Inflytande

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

Barnen på kringlan har under året fått använda alla sina sinnen, vi har smakat, lyssnat, känt, vi har arbetat med låta barnen öva flera av sina språk så som i bilduttryck, rörelseuttryck, sjunga och spela, teckenspråk, mimik, samt det verbala språket.

Vi har skapat utrymme för samtal, vi har aktivt arbetat  med att ställa frågor till barnen, och låtit dem få fundera ut lösningar och tänka själva. Även hur och vad man skulle kunna säga om man vill påverka/ ändra situation ( tex. " jag önskar mig att du ska göra så här........." istället för " gör inte så här.....")

Vi såg ett behov hos barnen av att öva på att lyssna på varandra. Genom att låta en figur i muminfamiljen fick följa med varje barn hem, och barnet sedan fick årterberätta med hjälp av bilder och anteckningar och stöd av vuxen.

På hjärtestunderna arbetade vi med att ge barnen möjlighet och utrymme för att prata och berätta. varför och hur tycker och känner jag som jag känner.

Under verksamhetsåret har det varit aktuellt att ta upp frågan om utanförskap. Vi har poängterat vikten av att våga gå och fråga en vuxen om hjälp vid känslan av att inte få vara med, eller inte få vara med på lika villkor.

Inom temaarbetet har vi  arbetat med forumteater med dockor där vi iscensatt situationer som kan uppstå, och låtit barnen vara med och reflektera över lösningar.

I ateljéarbetet har barnens önskemål av val av material och lust till fördjupning styrt utvecklingen av projekten. 

Barnen har haft önskemål om utflykter, pga den struktur avdelningen var ålagd blev möjligheterna till detta begränsad.VI har i verksamheten prövat olika sätt att hitta möjlighet till detta inom strukturen, vilket bla har inneburit kortare turer till skogen i mindre grupper samt införlivande av utflykt som en del i temat, när vi plockade snäckor till mumintrollets skattkista, på stranden.

Inga barn har varit med på allt, men alla har varit med på något. Vi har dock besökt;

Skogen, stranden, biblioteket, konsthallen, gymnastisksalen på Henåns skola, blomaffären

 

 

Utveckling och lärande 

Lpfö98   Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, 

Designa och konstruera  

Barnen ska få möjlighet att utveklia sin förmåga att sortera och karaktärisera  objekt  med tanke på egenskaper som storlek, form och mönster och samband. Att få formge och konstruera former och objekt med olika material. Utforska egenskaper hos geometriska former som cirklar, trianglar, rektanglar tex, Representera konstruktioner med avbildningar, ord och andra uttrycksformer. resonera kring egenskaper, perspektiv och proportioner.             

 

 

Utvecklingsområde:

Under verksamhetsåret delade vi i personallaget upp ansvar för olika moment under veckan. Det var alltid samma vuxen som höll i tex morgonsamling, hjärtestund, tema etc för de olika grupperna. Fördelen med detta var att det för barnen blev en tydlig röd tråd, där föregående och efterkommande tillfällen tydligt hängde ihop, vi kunde koppla det vi gjorde till vad som hänt förra gången. Det blev även för oss i pedagoggruppen enklare planera och följa upp.

Däremot behöver bli bättre på att sätta oss in i, förankra och förmedla för varandra vad som ska ske och varför.

Vi kände ofta att vi inte hade tillräckligt med insyn och information i varandras arbete.

Med hjälp av pedagogisk dokumentation då vi kontinuerligt reflekterar tillsammans kring minnesanteckningar och bilddokumentationer får vi chans att gemensamt tolka förstå och se vilka vägar framåt vi ska ta.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: