Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri År 9 HT2016

Skapad 2016-07-30 22:26 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
Syftet med arbetsområdet är att lära eleverna vad volym är, vad olika dimensioner innebär samt att känna igen symmetrier i ett plan. Färdigheter som kommer att tränas och läras ut är volymsberäkningar av vanligt förekommande objekt samt att kunna ange volymsenheter och kunna konvertera dessa.
Grundskola 9 Matematik

Eleverna kommer i detta arbetsområde utveckla sin förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas i olika vardagliga, matematiska sammanhang. De kommer också att ges möjlighet att utveckla sin förmåga att bli förtrogna med grundläggande matematiska begrepp och metoder och hur dessa kan anvädas.

Innehåll

Arbetsområde Geometri

Syftet med arbetsområdet är att lära sig förstå vad volym är, vad som menas med olika dimensioner samt att kunna känna igen symmetrier i ett plan. Färdigheter som kommer att läras ut är volymsberäkningar, att kunna ange volymsenheter och att kunna konvertera volymsenheter.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
 • Ma  7-9
  Geometri Likformighet och symmetri i planet.
 • Ma  7-9
  Geometri Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Ma  7-9
  Geometri Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta på följade sätt:

 • Gemensamma genomgångar
 • Individuella- och gruppuppgifter
 • Inlämningsuppgifter
 • Praktiska arbetsuppgifter

 

Detta kommer att bedömas

Jag som lärare bedömer din förmåga att:

 • Lösa problem och välja lösningsmetod
 • Redovisa en lösning både muntligt och skriftligt med korrekt matematiskt språk (det ska vara lätt att följa och förstå hur du har tänkt)
 • Bedöma om dina svar är rimliga, rätt avrundade och med rätt enhet.
 • Använda matematiska begrepp

Detta kommer att bedömas genom:

 • Prov

 

 • Ditt engagemang och deltagande under lektionerna.

Matriser

Ma
Om Geometri

Matris till arbetsområdet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Redovisning
Muntliga och skriftliga redovisningar och lösningar. Tydlighet i redovisningar och lösningar Matematiskt språk
Du förklarar delar av dina lösningar. Det är möjligt att följa vissa steg i dina tankegångar. Du förstår ett matematiskt språk men använder själv ett vardagligt språk när du redovisar.
Du förklarar alla dina uträkningar. Det är möjligt att följa stegen i dina tankegångar. I dina uträkningar kan du använda olika sätt att förtydliga dina lösningar (tex bilder, texter, tabeller) för att visa vad du räknar och hur du tänker. Du förstår och använder oftast ett korrekt matematiskt språk.
Du visar och förklarar tydligt dina uträkningar. Det är lätt att följa alla steg i dina tankegångar. I dina uträkningar använder du dig, vid behov, av olika sätt att förtydliga dina lösningar (tex bilder, texter, tabeller) för att visa vad du räknar och hur du tänker. Du förstår och använder dig av ett korrekt matematiskt språk såväl muntligt som skriftligt.
Förståelse
Förståelse för problemet. Förmåga att förklara problemet
Du förstår oftast självständigt problemet.
Du förstår informationen som ges i ett problem. Du förklarar vad du ska ta reda på och förstår vad som efterfrågas.
Du visar att du förstår informationen i ett problem genom att förklara vad du ska ta reda på. Du visar säkerhet i att avgöra vad som efterfrågas och vilken information i problemet du ska använda dig av.
Strategi
Val av lösningsmetod. Generalisering av metoder. Förmåga att kombinera olika matematiska kunskaper.
Du löser problemet, helt eller delvis, med känd metod.
Du kan ge exempel på och värdera olika lösningar samt lösningsmetoder. Du motiverar och väljer en lämplig metod för det aktuella problemet. Du tillämpar dina matematiska kunskaper från olika områden för att lösa problemet.
Du ger exempel på och värderar olika lösningar samt lösningsmetoder. Du visar säkerhet i ditt sätt att avgöra och motivera vilken metod som är lämpligast för det aktuella problemet. Du använder dig av generella metoder (tex ekvationer, formler, tabeller) för att lösa problemet. Du tillämpar dina matematiska kunskaper från olika områden för att lösa problemet.
Rimlighetsbedömning
Rimlighet. Avrundning. Val av lämplig enhet.
Du har ibland svårt att upptäcka när ditt svar är orimligt. Du avrundar oftast på lämpligt sätt. Du svarar ibland med olämplig enhet.
Du kan bedöma ett svars rimlighet. Du kan avrunda på ett lämpligt sätt. Du svarar med lämplig enhet.
Du visar säkerhet i att bedöma ett svars rimlighet. Du kan avrunda på ett korrekt sätt. Du svarar med lämplig enhet.
Begrepp
Förståelse för matematiska begrepp. Förmåga att koppla ihop och förklara olika matematiska begrepp.
Du kan använda dig av grundläggande matematiska begrepp. Du kopplar ihop och kan förklara enstaka begrepp från olika delar av matematiken.
Du kan använda dig av olika matematiska begrepp i kända situationer. Du kan koppla ihop vissa begrepp från olika delar av matematiken. Du kan förklara vanliga begrepp för t ex en kompis.
Du kan använda olika matematiska begrepp i nya situationer och sammanhang. Du kan koppla ihop begrepp från olika delar av matematiken. Du kan med egna ord förklara vad olika begrepp betyder för t ex en kompis.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: