Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri Matematik år 9

Skapad 2016-07-30 22:29 i Västra Ramlösa skola Helsingborg
LPP Arbetsområde Geometri. Beskrivning av mål, arbetssätt och bedömning. Innehåller även matriser.
Grundskola 9
...

Innehåll

Eleverna kommer att bli bedömda genom

Skriftligt prov den 

Genomgång av läxor

Redovisningar och diskussioner

Strävansmål och uppnåendemål för år 9

Strävansmål och uppnåendemål för år 9 från kursplanen som arbetsområdet bygger på

Kopplingar till läroplan

 •  Utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen
 •  Utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och att använda matematik i olika situationer
 •  Kunna avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt samt kunna tolka och använda ritningar och kartor
 •  Utvecklar sin tal- och rumsuppfattning samt sin förmåga att förstå och använda
 •  Olika metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och bestämma storleken av viktiga storheter
 •  Grundläggande geometriska begrepp, egenskaper, relationer och satser
 •  Kunna använda metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och bestämma längder, areor, volymer, vinklar, massor, tidpunkter och tidsskillnader
 •  Utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande

Undervisningens innehåll och arbetsmetoder

 • Arbeta med uppgifter från kapitel 3 (Geometri)
 • Delta aktivt i genomgångar
 • Lösa uppgifter i små grupper och redovisa för varandra
 • Diskutera olika metoder och lösningar
 • Läxor

Matriser

Geometri år 9

Detta bedöms

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förståelse - förmåga att själv förstå problemet - strategisk kunskap (ha en plan för att lösa ett problem)
Behöver hjälp med att förstå problemet. Behöver hjälp med att finna information som ges. Behöver hjälp med att finna en strategi för att lösa problemet.
Behöver hjälp med vissa delar för att förstå problemet. Använder inte den information som behövs. Behöver hjälp med att finna en strategi för att lösa problemet.
Förstår problemet på egen hand. Använder information utan urval. Har en strategi för att lösa problemet.
Förstår problemet genom att visa ett matematiskt samband och kan återge vad som ska göras. T.ex. med formler eller diagram. Använder informationen, tolkar och väljer den som är relevant. Har en tydlig och fungerande strategi för att lösa problemet.
Metodval (enskilt) - Förmåga att kunna välja räknesätt/lösningsmetod för att lösa problemet
Behöver hjälp med att välja lösningsmetod.
Behöver viss hjälp med att välja lösningsmetod.
Väljer en metod som löser problemet. Löser problemet på olika sätt men argumenterar inte för en av lösningarna
Väljer den mest passande metoden, d.v.s. använder formler, diagram och tabeller för att lösa problemet. Löser problemet på olika sätt och argumenterar för en av lösningarna.
Metodval (grupp) - Förmåga att hitta lösning på problemet
Lyssnar men ger inga förslag.
Ger förslag men de passar inte alltid till problemet eller förslagen för ej diskussionen vidare..
Ger förslag på hur man kan lösa problemet som för gruppens arbete vidare.
Tar del av andras argument och utifrån gruppens diskussion ges förslag på hur man kan lösa problemet, vilket för gruppens arbete vidare.
Tolka resultat - Förmåga att se svarets rimlighet (enheter, avrundning) - Återkoppling till uppgiften
Resultatet är orimligt och/eller saknar enhet. Avrundningar örs så att svaret blir felaktigt. Svaret stämmer inte överens med uppgiftens fråga.
Resultatet är rimligt, men enheten är fel eller saknas. Avrundning görs för tidigt i uppgiften. Svarar på delar av uppgiftens fråga.
Resultatet är rimligt med rätt enhet. Svarar på uppgiftens fråga och förklarar.
Resultatet är rimligt och enheten kan härledas ur beräkningen. Avrundning sker på ett korrekt sätt, d.v.s. i svaret. Svaret kopplas till uppgiftens fråga samt förklarar/slutsatser finns som argumenteras för.
Förmåga att förklara - Muntligt - skriftligt - med ett matematiskt språk - med ett konkret material
Behöver stödfrågor för att redovisa. Den skriftliga redovisningen är svår att följa för att flera steg i lösningen saknas. Använder sällan det matematiska symbolspråket eller på felaktigt sätt.
Den muntliga redovisningen går att följa men saknar vissa steg i lösningen. Den skriftliga redovisningen går att följa men saknar vissa steg i lösningen. Använder det matematiska symbolspråket, men gör misstag ibland. Använder vardagsuttryck, t.ex. pussar, fyrkanter. Försöker använda bilder som förklarar uppgiftens innehåll
Den muntliga redovisningen är tydlig och förklarar alla steg i lösningen. Den skriftliga redovisningen går att följa. Använder det matematiska symbolspråket på rätt sätt, t.ex. likhets-tecken. Använder korrekta matematiska ord blandat med vardagsuttryck. Använder bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning
Den muntliga redovisningen är tydlig och förklarar alla steg i lösningen. Den har en bra ordning och är enkel att följa, förstå innebörden och betydelsen av. Den skriftliga redovisningen är tydlig och strukturerade, samt alla steg i lösningen förklaras. Använder det matematiska språket på korrekt sätt, t.ex. likhetstecken, basytor Använder korrekta matematiska ord, t.ex. cirkel, bas. Använder tydliga och korrekta bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning. Använder tydliga och korrekta bilder för att förtydliga uppgiftens innehåll och lösning.

Lokala mål för arbetsområdet geometri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
kunna ge namn på och känna igen olika rymdgeometriska kroppar såsom rätblock, kub, cylinder, prisma , klot, kon och pyramid
kan namn ge de enklaste rymdgeometriska kopparna (rätblock, kub)
kan namn ge och känna igen några olika rymdgeometriska kroppar
kan namn ge och känna igen olika rymdgeometriska kroppar. Använder de olika begreppen i rätt sammanhang.
kunna använda olika enheter för volym
kan använda enkla enheter för volym.
kan använda olika volymenheter och göra enkla omvandlingar
kan använda olika volymenheter. Kan omvandla från litersystemet till kubik.
har god förståelse för vad areaskala, längdskala och volymskala är och kan använda dem i rätt sammanhang.
kunna räkna ut volymen för rätblock, cylinder, prisma, kon och pyramid
kan räkna ut ut volymen för rätblock
kan räkna ut enkla volymer på några olika rymdgeometriska kroppar
kan räkna ut volymen och arean av ett klot.
kan beräkna begränsningsarea. kan beräkna arean och volymen av ett klot kan använda Pytagoras sats för att räkna ut höjden i en kon
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: