Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Efterkrigstiden

Skapad 2016-08-08 09:56 i Central barn- och elevhälsan Falkenberg
I detta arbetsområde kommer vi att arbeta med tidsperioden 1945-1991, perioden kallas för Efterkrigstiden.
Grundskola 9 Historia

Perioden mellan andra världskrigets slut 1945 och Sovjetunionens sönderfall 1991 brukar kallas för Efterkrigstiden. Under denna period inträffade en rad händelser som påverkade stora delar av världen, t.ex. Koreakriget, Kubakrisen och Vietnamkriget. Relationen mellan USA och Sovjetunionen brukar beskrivas som "Kalla kriget". För att verka för framtida fred uppstod FN och EU.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 • Vi ska träna förmågan att:

  • beskriva och förklara samband. T.ex. sambandet mellan politisk makt och vapenmakt.
  • göra jämförande analyser. T.ex.  Hur kommunismen och kapitalismen påverkade människors vardag.
  • resonera, diskutera, motivera och argumentera. T.ex. politiska systems fördelar och nackdelar.
  • ta in och använda dig av historiska begrepp i olika och nya sammanhang. T.ex. Kommunism, fascism, nazism, kapitalism, demokrati, diktatur, kärnvapen, terrorbalans, kapprustning, allians m.m.
  • söka, värdera, sortera och kritiskt granska information. t.ex. skilja mellan fakta och värderingar i texter, filmer, diskussioner m.m.

 

 

Fakta som vi ska lära:

 • Europas uppdelning efter andra världskriget.
 • FN
 • EU
 • Människors vardag under efterkrigstiden
 • Försvarsallianserna NATO och Warszawa-pakten.
 • konflikter under kalla kriget.
 • Kapprustningen - orsaker och konsekvenser
 • Sveriges roll och utveckling under kalla kriget

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Undervisning och arbetsformer

Hur ska vi arbeta?

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Film
 • Frågequiz
 • Enskild läsning
 • Grupparbete/källkritik

Kopplingar till läroplan

 • Hi  7-9
  Imperialism och världskrig, cirka 1800-1950 Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid Kalla krigets konflikter, Sovjetunionens sönderfall och nya makt förhållanden i världen.
 • Hi  7-9
  Demokratisering, efterkrigstid och globalisering, cirka 1900 till nutid FN, nordiskt samarbete och framväxten av Europeiska unionen (EU).
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  7-9
  Hur historia används och historiska begrepp Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • Dina kunskaper om Efterkrigstiden (Kalla kriget, Koreakriget, Cubakrisen, Vietnamkriget, EU och FN) 
 • Din förmåga att kunna redogöra för orsaker till och konsekvenser av olika händelserna
 • Din förmåga att kunna redogöra för människors levnadsvillkor och deras värderingar
 • Din förmåga att kunna redogöra för samband mellan olika tidsperioder
 • Din förmåga att kunna redogöra för någon tänkbar fortsättning på några utvecklingslinjer
 • Din förmåga att resonera kring hur historia används och hur olika perspektiv kan leda till olika syn på händelser
 • Din förmåga att använda dig av olika historiska källor och föra ett resonemang kring källornas trovärdighet och relevans
 • Din förmåga att använda dig av begrepp som är relevanta för arbetsområdet

Hur ska det bedömas?

 • Skriftligt prov
 • Skriftlig uppgift i källkritik

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 9
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
 • Hi  E 9
  Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
 • Hi  E 9
  Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 9
  Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
 • Hi  E 9
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
 • Hi  E 9
  Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
 • Hi  E 9
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: