Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1-3 Hälsingbergsskolan

Skapad 2016-08-08 17:29 i Hälsingbergsskolan Falun
Pedagogisk planering som ligger till grund för undervisningen för åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Under de första skolåren ska eleverna ges möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga under lekfulla former. Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Innehåll

Presentation

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiv. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att arbeta tillsammans. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet till att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Samt att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egna fysiska förmåga.

Undervisningen upplägg

Under läsåret kommer vi att arbeta med;

- De grovmotoriska grundrörelserna t.ex. springa, hoppa och klättra. Dels med den egna kroppen men även med olika redskap
  och material.
- På lektionerna kommer eleverna få prova på olika moment och aktiviteter som innehåller boll, bollspel, rumsuppfattning och
  kroppskontroll. 
- Eleverna kommer också träna och ges möjlighet att utveckla förmågan att röra sig till musik och träna takt och rytm i rörelser,
  lekar och danser.
- Undervisningen kommer att bedrivas både utomhus och inomhus under olika väderförhållande.
- Eleverna kommer träna på att orientera sig i närmiljön genom olika skolgårdskartor, skolgårdsövningar, rumsuppfattning i idrottssalen. 
  Samt att utveckla förmågan att förstå enkla kartors uppbyggnad.
- En viktig del på idrotten är också att eleven får träna på att följa och förstå gemensamma regler.
- Eleverna kommer också få träna sin samarbetsförmåga i bla. lekar, spel, bollövningar och aktiviteter.
- Simningen kommer eleverna att träna under perioder tillsammans med simlärare som är kopplad till skolan.
- Eleverna ska utveckla kunskap sin hygien genom att veta vikten av att byta om och duscha efter en idrottslektion.

Mål som ligger till grund för arbetsområdet

Målet är att eleven ska delta i övningar och utföra övningarna efter bästa förmåga.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh  1-3
  Rörelse Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
 • Idh  1-3
  Rörelse Enkla lekar och danser och deras regler.
 • Idh  1-3
  Rörelse Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
 • Idh  1-3
  Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Bedömning

Under åk 1 och 2 görs ingen enskild större bedömning. Fokus ligger istället på målet; om att alla ska delta och utföra övningar efter bästa förmåga. Samt att alla känner glädje för ämnet och visar god respekt för sina kamrater vid de olika momenten. Vid behov görs dock en enskild återkoppling från mig idrottsläraren till den berörda eleven, vårdnadshavare och klassföreståndare.
I åk 3 får eleverna en enskild bedömning i form av en matris. Den visar vilka förmågor man har och vilka förmågor man kan sträva mot att utveckla i ämnet.

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 1-3

--->
--->
--->
Idrott och rörelse
Utveckla förmågan att motionera, leka, utföra spel och idrotta på egen hand och tillsammans med andra.
Deltar i olika rörelseaktiviteter, lekar och spel både inomhus och utomhus.
Deltar aktivt och tar ansvar för sig själv vid lekar och spel. Försöker att på egen hand utföra och anpassa rörelsen i olika aktiviteter.
Deltar med förståelse för momentets karaktär. Eleven följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamrater. Kan hantera med- och motgångar.
Motorisk träning
Utveckla en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egna fysiska förmåga i olika moment både inomhus och utomhus.
Deltar i olika övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna.
Kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelser och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Utmanar sina motoriska färdigheter (Vågar prova nytt). Kan använda sig av olika redskap/ material för att utveckla och stimulera sin motorik.
Simning och nödsituationer
Utveckla förmågan att simma och att hantera en nödsituation på land och i vatten.
Deltar i övningar och undervisning i vatten. Simmar utan hjälpmedel.
Simmar i mag- och ryggläge. Känner till larmnumret 112.
Simmar mag- och ryggläge med god säkerhet. Deltar i övningar med livräddning i vatten.
Utevistelse och friluftsliv
Utveckla förmågan att vistas i utemiljö och naturen under olika årstider. Utveckla kunskap om rättigheter och skyldigheter enligt allemansrätten.
Deltar i olika fysiska aktiviteter utomhus under olika årstider.
Deltar aktivt i olika fysiska aktiviteter utomhus under olika årstider. Känner till principerna för allemansrätten.
Utmanar sina färdigheter i olika moment och i skiftande natur och utemiljö under olika årstider. Eleven visar hänsyn mot natur och följer regler för säkerhet vid natur´- och utevistelse.
Orientering
Utveckla förmågan att orientera i natur- och utemiljö med hjälp av kartor.
Eleven kan använda sig av enkla kartskissar t.ex. skattkartor och enkla skolgårdskartor.
Eleven kan hantera enkla kartor och har kännedom om kartans färger samt känner till några karttecken.
Eleven förstår de vanligaste karttecken och kan orientera sig och hitta i närmiljön genom att använda karta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: