Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GEOGRAFI ÅK 7: Kunskap i och om kartan!

Skapad 2016-08-09 16:16 i Tiundaskolan Uppsala
Under de kommande sju veckorna kommer vi att arbeta med geografi. Vi kommer att studera kartor på flera olika sätt och lära oss att använda dessa som informationskällor för geografiska analyser. Vi kommer att lära oss flera geografiska begrepp och innebörden av dessa, tex kommer vi att lära oss mer om de olika klimatzonerna, var de finns och vad som utmärker dem.
Grundskola 7 Geografi

Tanken med den här kursen är at du kommer få lära dig om kartans historia från det att kartor började ritas till dagens kartor. Du kommer även få öva på väderstreck och hur man kan beskriva ett geografiskt läge, med hjälp av gradnät. Under arbetsområdet kommer kartor och hur man använder kartböcker att vara ett centralt inslag i undervisningen. Detta för att du själv på ett bra och effektivt sätt ska kunna använda en kartbok och kunna orientera dig i världen. Namngeografi kommer även att vara ett viktigt inslag i den här kursen.

Den andra stora delen är att du ska få lära dig viktiga geografiska begrepp, för att kunna samtala om geografi. En viktig del av detta är att förstå innebörden av begreppen, tex meridian, absolut och relativt läge, låg- och högtryck, klimat- och vegetationszoner m.fl.

Den tredje stora delen är att du ska få kunskaper om olika geografiska hjälpmedel och metoder, för att du ska kunna göra geografiska analyser. Vi kommer bland annat att använda www.seterra.se och lära oss hur man genomför ett denvertest

Innehåll

Syfte (varför)

Skolans och lärarens uppgift är att utbildningen inom skolan syftar till att du ska inhämta och utveckla kunskaper och värden, som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Undervisningen ska främja din utveckling och ditt lärande, som ger en grund för fortsatt utbildning. 

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att du utvecklar olika kunskaper i ämnet i form av kartkunskap, naturgeografi, kultur- och samhällsgeografi samt regionalsgeografi. Genom undervisningen ska du ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Du ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara t.ex. i miljökunskap.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Centralt innehåll och undervisning (vad och hur)

Kursen kommer innehålla följande moment:

 • Historisk fakta kring kartans utveckling.
 • Skapande av egna kartor.
 • Namngeografi: Europas länder, kontinenterna, större hav och viktiga länder i världen (viktiga=länder som omnämns ofta i media och som har för vår del större politisk/ekonomisk betydelse).
 • Geografiska platsers läge och storlek i förhållande till varandra, ekvatorn och noll- meridianen.
 • Faktakunskaper om olika kartor och hur man på ett bra sätt orienterar sig på en karta och i en kartbok, till exempel genom gradnätet.
 • Övningar som innefattar informationssökning ur olika tematiska kartor och redovisning av fakta från dessa.
 • Denvertest
 • Faktakunskaper om klimat- och vegetationszonerna, skillnaden mellan klimat och väder samt olika vädersystem.
 • Geografiska ord och begrepp som är viktiga för den här kursen, så som gradnät, ekvator, projektion, klimat- och vegetationszoner, låg- och högtryck m.fl.

Undervisningen kommer att ske genom eget arbete med kartor, egna studier i namngeografi och faktakunskapsinhämtning ur läroboken Geografi 7-9. Vi kommer även ha gemensamma genomgångar om bl.a. kartans historia, hög- och lågtryck samt vädersystem. Film som passar ämnesområdet blir även ett inslag.

Arbetsmaterial: Blindkartor, kartböcker, läroboken GEOGRAFI 7-9 (ISBN 978-91-85887-05-7), faktablad och övningsblad från Nyfiken på geografi samt program på länkarna; www.seterra.net, www.so-rummet.se och www.webbmagistern.se (bra träning inför kartförhören.) m.fl.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Kunskapskrav (bedömning)

SO-ämnena är det viktigt att du deltar aktivt under lektionerna. Du deltar aktivt genom att arbeta framåt med materialet och uppgifterna som hör området till. Det är även viktigt att du deltar muntligt på lektionerna. Genom att delta muntligt så visar du vad du kan och du får en chans att ställa frågor.Genom att fråga lär man sig mer!

Kursen kommer ha inslag med skriftliga förhör (kartförhör, denvertest och läxförhör).

Bedömningen sker utifrån de nationella betygskriterierna i geografi. Kriterierna ser du i matrisen nedan.

Matriser

Ge
GEOGRAFI ÅK 7: Kunskap i och om kartan!

BETYG E
BETYG C
BETYG A
Hur pass väl du använder ord och begrepp som hör ämnet geografi till.
Jag kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Hur väl du använder kartor, källor och metoder när du arbetar med material som beskriver världen eller när du gör en undersökning.
Jag kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt,
Hur väl du resonerar kring källors användbarhet och trovärdighet.
Jag för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Jag för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Jag för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Kunskaper om namngeografi samt lägen och storlek på bla kontinenter.
Jag har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Jag har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Jag har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
Jag har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Jag har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Jag har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: