Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundplanering Liljan Ht-16

Skapad 2016-08-10 09:27 i Regnbågen Dibber Sverige AB
I grundplaneringen definieras hur den övergripande verksamheten ska läggas upp. Där ska rutiner och gemensamma regler utformas och en övergripande strategi tas fram för hur den pedagogiska planeringen kopplas till förskolans läroplansområden.
Förskola

Liljans avdelning består av 21 barn mellan 3-5 år.

För närvarande är vi fyra pedagoger som arbetar på Liljan: två barnskötare, en förskollärare och en resurs.

Våra viktigaste intentioner är att barnen ska känna trygghet och tillit till varandra och oss pedagoger. Detta tror vi medför att barnen får lust att lära, leka, ifrågasätta och utforska.

Innehåll

Barns inflytande

Barnen ska ha inflytande i verksamheten genom att deras intressen och det de uttrycker ska ligga till grund för hur vi pedagoger utformar verksamheten, såväl i rutinsituationer som i val av temaarbete. Vi pedagoger ska ständigt vara lyhörda inför barnens åsikter, tankar och intressen.

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,

Normer och värden

Grundverksamhet 

Vi vill arbeta för att varje barn får känna att de blir sedda och hörda och att deras åsikter och intressen blir respekterade. Vi vill arbeta för att varje barn utvecklar självkänsla och blir självständiga.

Pedagogerna ska ständigt arbeta för att verksamheten ska utgå från barnens perspektiv. Vi ska anpassa hela verksamheten, som samlingar, matsituationer, utevistelse, vila, aktiviteter utifrån barnens behov, förmågor och intressen.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,

Utveckling och lärande

Vi kommer att börja terminen med att ha nedanstående läroplansmål i fokus, som behandlar vikten av att reflektera kring sina egna uppfattningar samt att försöka förstå andras perspektiv.

Detta läroplansmål vill vi ha i fokus på grund av att vi märker att många barn kommer i konflikt och slentrianmässigt säger "förlåt" utan att mena det. Vii vill få barnen att reflektera kring känslor hos sig själva och hos kompisar, att det är ok att vara ledsen, arg, glad mm. Vi vill ge barnen möjlighet att träna på att uttrycka och reflektera kring känslor.

Vi tror att grunden till att barn ska kunna utvecklas och lära är att de känner en trygghet i att få vara precis den man är.

Vi vill även ge barnen möjlighet till ett utforskande sätt att lära. Med det menar vi att de själva får möjlighet att utforska kring det de är intresserade av. Vi pedagoger ska ständigt försöka vara lyhörda inför varje barns intressen och försöka diskutera och utveckla kring det som intresserar barnen.

 

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,

Förskola och hem

Föräldramedverkan

Introduktionen till förskolan sker under inskolningsdagarna. Längden på inskolningsperioden utformas i samarbete med föräldrarna utifrån barnens behov.

Föräldrarna har möjlighet att vara delaktiga i verksamheten genom utvecklingssamtal, föräldramöte, föräldraråd, samt information och blogginlägg i unikum. Föräldrar har möjlighet till inflytande över hur vi arbetar med mål i läroplanen genom att delge sina åsikter i årlig föräldraenkät, i föräldraråd samt vid utvecklingssamtalen.

Förutom ovanstående aktiviteter erbjuder vi även våra föräldrar drop-in fika, sommarfest, luciafirande, vernissage mm.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Verksamhetens rutiner, barns inflytande och barns utveckling och lärande utvärderas enligt de pedagogiska planeringar som är skrivna specifikt till rutinsituationer samt de teman vi arbetar med.

Barnens inflytande och utveckling och lärande dokumenteras i form av att vi regelbundet skriver trespaltsdokumentation i olika situationer under veckan. Under pedagogernas gemensamma reflektionstid diskuterar vi sedan, med hjälp av trespaltsdokumentationen hur vi ska gå vidare i vårt arbete.

Vi ska även filma olika situationer, för att sedan reflektera kring vilket inflytande barnen har, samt hur vi pedagoger utmanar barnen i sitt lärande och på vilka sätt vi kan göra annorlunda.

Barnens utveckling och lärande dokumenteras i blogg. Varje barns enskilda utveckling och lärande dokumenteras i en personlig lärlogg. 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska dokumentera, följa upp och analysera
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: