Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 2

Skapad 2016-08-11 10:57 i Simrislundsskolan Simrishamn
Vi kommer att arbeta med boken Favorit Matematik.
Grundskola 2 Matematik

Vi kommer att till att börja med repetera lite av det vi har arbetat med i 1:an. För att sedan kunna gå vidare med tal-området 0-100.

Innehåll

Matematik

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Arbetssätt och undervisning

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt.

Vi ska träna på:

Entalen och tiotalens plats i positionssystemet

Addition 0-100

Subtraktion 0-100

Multiplikation till 5:ans tabell

Division 

Geometri och symmetri

Vi arbetar laborativt, har genomgångar och diskussioner samt arbetar enskilt och i grupp.

 Vi kommer att lösa problem tillsammans, i grupp och enskilt. Vi använder oss av NCM:s problem.

Vi kommer även använda våra chromebooks för att spela mattespel och på så vis nå våra mål. 

Visa vad du lärt dig

I slutet av varje kapitel ska du göra " Vad har jag lärt mig". Detta för att visa vad du kan och eventuellt vad du behöver trän mer på. 

Du kommer också att göra uppgifter från skolverkets bedömningsmaterial för att visa vad du kan. Detta kommer att ske både muntligt och skriftligt.

Du kommer även att bedömas i din delaktighet i genomgångar, diskussioner, problemlösning och i de laborativa uppgifterna. 

Matriser

Ma
Skriftlig omdömesmatris MATEMATIK åk 1-3

Lösa för årskursen anpassade problem med hjälp av matematik
Löser enkla elevnära problem utan att förklara tillvägagångssätt.
Löser enkla elevnära problem. Beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatets rimlighet.
Formulerar och löser mer omfattande problem. Beskriver tillvägagångssätt och motiverar resultatets rimlighet.
Använda för årskursen anpassade matematiska begrepp
Använder begrepp men inte alltid på ett korrekt sätt.
Använder begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt och förklarar sambanden mellan några av begreppen.
Använder begrepp på ett väl fungerande sätt och kan förklara sambanden emellan begreppen.
Välja och använda för årskursen anpassade lämpliga matematiska metoder.
Väljer och använder fungerande metoder i liten utsträckning
Väljer och använder i huvudsak fungerande metoder
Väljer och använder fungerande metoder
Föra och följa för årskursen anpassade matematiska resonemang genom att samtala, redogöra och argumentera om:
Svarar endast på direkta frågor
Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet
Tar egna initiativ, för fram egna åsikter och kommenterar det andra säger på ett sätt som för resonemanget framåt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: