👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diamantens grovplanering läsåret 16/17

Skapad 2016-08-12 08:41 i Bohus förskola Ale
Förskola

Läsåret inleds med att lägga fokus på att alla barn ska känna sig trygga då de kommer tillbaka och att få de nya barnen att känna trygghet efter avslutad inskolning.

Vi har inlett denna termin med att läsa boken "Anknytning i förskolan" av M. Broberg, B. Hagström & A. Broberg (2013). Denna bok har gett oss inspiration och många tankar och funderingar kring hur vi vill lägga upp vårt arbete under läsåret. Både när det gäller den pedagogiska biten men även då det kommer till barnens anknytning.

Babblarna kommer vara vårt Tema under läsåret, ett material som vi känner kan användas både i leken, språkutvecklingen, skapande, samlingar m.m men även för empati och gemenskap och trygghet i gruppen.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Vid läsårets start har vi 10 barn kvar sen förra läsåret. Fyra nya barn kommer att skolas in under augusti och september månad.

Barnen är vid starten mellan 1 och 2 1/2 års ålder och det är sju pojkar och sju flickor.

Mål

 • Vårt mål under läsåret är att alla barn och föräldrar ska känna trygghet och glädje i att vara på förskolan.
 • Att alla barn ska känna att de blir sedda och bekräftade.
 • Att barnen har tilltro på sig själva och vågar utrycka åsikter och på så sätt kan påverka sin vardag hos oss.
 • Att skapa en trygg grupp där alla barn känner tillhörighet och gemenskap. 
 • Att barnen känner lust till att lära, enskilt och tillsammans med andra.
 • Att barnens ska inspireras och utmanas i leken, både enskilt men även tillsammans med andra.
 • Att stimulera barnens i deras empatiska utveckling och sociala kompetens.
 • Vi vill ge barnen en inspirerande miljö för skapande där barnen kan prova nya material och tekniker. 
 • Vi vill att alla barn ska få stöd i sin språkutveckling.
 • Stödja barnen i deras motoriska utveckling.

 

 

Omformulering av läroplansmål

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Trygghet/Gemenskap

Vi i arbetslaget läser under HT16 boken "Anknytning i förskolan" som handlar just om barnens anknytning och trygghet. VI har alltid lagt ett stort fokus på att i första hand skapa trygghet och gemenskap för alla barn innan vi på allvar har startat med teman och aktiviteter. Boken har gett oss en bekräftelse i hur viktigt just denna trygghet är för barnens fortsatta inlärning, lek och utforskande.

Redan vid inskolning väljer vi medvetet att ha en person som skolar in barnet så att barnet får en chans att knyta an till en person och känna trygghet i den relationen. Vi arbetar även med gruppen och finns nära barnen så att de känner trygghet i att vi alltid finns där.

 

Empatisk förmåga och social kompetens

"Förskolan ska stärka barns förmåga till empati och omtanke om andra samt respekt och aktning för varje människa oavsett bakgrund. ingen ska diskrimineras eller behandlas kränkande på grund av kön, funktionshinder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning eller anhörigas sexuella läggning." (Carlberg, Granberg & Lindfors, 2012 s. 9) "

Vi vill hjälpa barnen att lära sig samspela och samarbeta med varandra. Vi kommer också att hjälpa barnen att hitta vägar för att lösa konflikter som  uppstår.

Detta gör vi genom att vara med barnen i leken och andra aktiviteter, genom att vara närvarande och lyhörda. Vi stöttar dem genom att sätta ord på det de gör, det de vill och det de försöker säga till varandra.

Lärande

Bohus förskola har valt att sätta leken i fokus - Det ska vara lätt att leka, vi lär oss genom lek.

Genom leken lär sig barnen mycket och vi kommer att uppmuntra dem att leka, hjälpa dem som behöver stöttning i att komma in i leken. Vi kommer att se över lekmiljöerna för att eventuellt förändra utifrån denna barngruppens behov.

I samtal med barnen synliggör vi deras egna lärande. 

Språkutveckling

Barnens språkliga utveckling kommer vi att stärka genom att arbeta med materialet Babblarna. Vi tar in dem i verksamheten och pratar mycket om dem. Vi kommer ha samlingar där vi läser sagor och leker med figurerna. Vi kommer även ta in dem i de skapande aktiviteterna.

Vi kommer också sjunga mycket vid samlingar och spontant vid olika situationer. För att variera samlingarna och göra dem roliga och intressanta för barnen så kommer vi också tillverka roligt material som vi använder vid samlingarna.

Motorisk utveckling

Den grovmotoriska utvecklingen kommer att stimuleras dagligen i leken inne och ute genom fri lek, rörelselekar, motorikbanan och rörelsesånger i samlingarna. Vi kommer under året att köpa in fler skivor av materialet Miniröris, ett material framtaget av Friskis och svettis som till musik stimulerar små barns grovmotoriska utveckling.

Finmotoriken stimuleras vid många olika moment. Bland annat genom att barnen uppmuntras att äta själva, ta på och av sig själva mm.

Skapande

Skapande aktiviteter kommer vi att ha under hela läsåret. Vi vill i små grupper låta barnen uppleva olika material och tekniker. Pysslet kommer att knyta an till högtider och traditioner, årstider och temat Babblarna.

Vi vill utveckla barnens kreativitet och väcka deras fantasi och skapandelust.

Samarbete Förskola/Hem

För oss är det viktigt att föräldrarna känner sig trygga då de lämnar sina barn hos oss på förskolan. Den tryggheten skapas genom en bra inskolning där vi bygger upp bra relationer mellan pedagoger och föräldrar.

För ett fortsatt bra samarbete kommer vi att genomföra uppföljningssamtal efter inskolningen, utvecklingssamtal och föräldramöte. Vi kommer även att prioritera den vardagliga kontakten.

Vi hoppas att vi genom detta arbetssätt skapar en förtroendeingivande relation med föräldrarna och att det i sin tur leder till en god kommunikation och föräldrars delaktighet.

Uppföljning

Utvärdering

Analys och utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016