Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4

Skapad 2016-08-12 09:00 i Hertingsskolan Falkenberg
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.
Grundskola 4 Matematik

."Cirkel: en alldeles rund linje utan några hörnor och som slutar utan att man vet var den börjar."

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i  matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för matematik samt ser kopplingar till användningsområden i vardagslivet.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • Redovisa lösningar skriftligt och muntligt
 • Använda matematiska symboler och begrepp
 • Förstå och lösa matematiska problem på olika sätt i grupp och enskilt
 • Avgöra rimligheten i dina lösningar

Hur ska det bedömas?

 • Fortlöpande under terminen och i samband med diagnostiska prov
 • Genom  själv-och kamratbedömningar 
 • i samband med samtal och diskussioner

Undervisning och arbetsformer

Du får träna på detta 

 • Enskilt och i grupp
 • Muntligt, skriftligt och konkret material

I samband med:

 • Gemensamma genomgångar 
 • Arbete med matematiska grunder,symboler och begrepp
 • Praktiskt matematik

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Algebra Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
 • Ma  4-6
  Algebra Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
 • Ma  4-6
  Geometri Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  4-6
  Geometri Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
 • Ma  4-6
  Sannolikhet och statistik Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: