Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling år 6 ht 16

Skapad 2016-08-12 10:04 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Denna ruta syns endast i Skolbanken
Grundskola 6 Svenska Geografi Samhällskunskap Biologi Fysik Kemi Svenska som andraspråk

Hållbar utveckling handlar enkelt uttryckt om hur vi ska få vår jord att överleva så att kommande generationer har någonstans att bo, att de har vatten m.m. Hållbar utveckling handlar inte bara om miljöpåverkan och ekologiskt jordbruk utan även om ekonomi och sociala frågor, som t.ex. överbefolkningsproblematiken. Varför ska vi  som bor i Sverige och har det ganska bra bra bry oss om klimatförändringarna och hållbar utveckling? Om vi inte bryr oss och fler resonerar på samma samma kommer kommande generationer att få sämre förutsättningar att klara sig och vi kommer att då betydligt fler naturkatastrofer.

Innehåll

Mål

Du ska efter avslutat arbete se sambandet/påverkan mellan människan, naturen och samhället. 

Arbetets innehåll

Vi kommer att arbeta med olika organisationer och träna oss på att se samband mellan miljö och levnadsvillkor. Vi kommer även att träna på att se sambandet mellan vårt levnadssätt och naturen.

 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta ämnesövergripande med detta tema för att förtydliga sambanden mellan de olika ämnena. Vi kommer att arbeta ur ett no-perpektiv på no-lektionerna och ur ett so-perspektiv på so-lektionerna. Sv kommer in genom att vi skriver och arbetar med fakta för att göra en pjäs. De olika perspektivens punkter finner du under "mål".

Vi kommer arbeta med faktainsamling på so och no lektionerna. Din fakta skriver du i din skrivbok som du lämna in halvvägs för att få skriftlig feedback. Detta för att du ska ha möjlighet att utveckla din fakta ytterligare. Arbetet kommer att mynna ut i en redovisning där vi gör en liten pjäs som bla kommer att spelas upp för era familjer. Detta är planerat till onsdagen den 26 oktober, onsdagen innan höstlovet. 

Visa din kunskap - Bedömning

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas under arbetets gång och även på redovisningen av pjäsen. Du bedöms efter hur du uppfyller kunskapskraven enl matriserna nedan. (Det finns 3 olika matriser för respektive ämne, no-so-sv)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6

Matriser

Fy Sv Sh Bi Ke Ge SvA
Hållbar utveckling år 6 ht 16

E
C
A
Kemins, fysikens och biologins arbetssätt och metoder
Du kan leta efter information tillhörande ämnet och använder då olika källor. Du för enkla resonemang kring informationens och källornas användbarhet.
Du kan leta efter information tillhörande ämnet och använder då olika källor. Du för utvecklade resonemang kring informationens och källornas användbarhet.
Du kan leta efter information tillhörande ämnet och använder då olika källor. Du för välutvecklade resonemang kring informationens och källornas användbarhet.
Kemi i hemmet och samhället
Du kan föra enkla resonemang om hur luften är uppbyggd och luftens och vattnets egenskaper och relatera detta till fotosyntesen och förbränning.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur luften är uppbyggd och luftens och vattnets egenskaper och relatera detta till fotosyntesen och förbränning.
Du kan föra välutvecklade resonemang om hur luften är uppbyggd och luftens och vattnets egenskaper och relatera detta till fotosyntesen och förbränning.
Du kan, med enkla och till viss del faktabaserade resonemang, samtala om mat, bränslen, kemikalier och gör jämför några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Du kan, med utvecklade och relativt väl faktabaserade resonemang, samtala om mat, bränslen, kemikalier och gör jämför några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Du kan, med välutvecklade och relativt väl faktabaserade resonemang, samtala om mat, bränslen, kemikalier och gör jämför några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
Fysiken i naturen och samhället
Du kan beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Natur och samhälle, Biologi
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Du kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Fy Sv Sh Bi Ke Ge SvA
Hållbar utveckling SO/SV

Geografi

E
C
A
Människors påverkan
 • Ge  4-6
Du kan prata om frågor som rör hållbar utveckling och ger också något förslag på hur man kan vara mer miljövänlig i sin vardag.
Du kan prata om frågor som rör hållbar utveckling och ger också flera förslag på hur man kan vara mer miljövänlig i sin vardag.
Du kan prata om frågor som rör hållbar utveckling och ger också flera utvecklade förslag på hur man kan vara mer miljövänlig i sin vardag.
Människors levnadsvillkor
 • Ge  4-6
Du kan prata om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger något förslag på hur man kan göra världen mer jämlik.
Du kan prata om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger flera förslag på hur man kan göra världen mer jämlik.
Du kan prata om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger flera utvecklade förslag på hur man kan göra världen mer jämlik.
Ord och begrepp
 • Ge  4-6
Du har visat att du till viss del kan förstå och använda de nya ord och begrepp vi lärt oss inom arbetsområdet.
Du har visat att du kan förstå och använda de nya ord och begrepp vi lärt oss inom arbetsområdet.
Du har visat att du med säkerhet kan förstå och använda de nya ord och begrepp vi lärt oss inom arbetsområdet.
Livsmiljöer
 • Ge  4-6
Du har visat att du har grundläggande kunskaper om jordens naturresurser, dess fördelning samt användning.
Du har visat att du har goda kunskaper om jordens naturresurser, dess fördelning samt användning.
Du har visat att du har mycket goda kunskaper om jordens naturresurser, dess fördelning samt användning.

Samhällskunskap

E
C
A
Samhällsresurser och fördelning
 • Sh  4-6
Du kan uttrycka din mening i samhällsfrågor som rör dig med enkla resonemang och något argument.
Du kan uttrycka din mening i samhällsfrågor som rör dig med utvecklade och flera argument.
Du kan uttrycka din mening i samhällsfrågor som rör dig med välutvecklade resonemang och flera utvecklade argument.

Svenska

E
C
A
Skriva
 • Sv  4-6
Du har skrivit en text med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Du har skrivit en text med relativt tydligt innehåll och förhållandevis tydlig struktur samt god språklig variation.
Du har skrivit en text med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt mycket god språklig variation.
Skriva
 • Sv  4-6
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med mycket god säkerhet.
Samtal
 • Sv  4-6
Du har deltagit i diskussioner om ämnet på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du har deltagit i diskussioner om ämnet på ett sätt som relativt väl upprätthåller samtalet.
Du har deltagit i diskussioner om ämnet på ett sätt som mycket väl upprätthåller samtalet.
Muntlig redogörelse
 • Sv  4-6
Du har genomfört en muntlig presentation med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Du har genomfört en muntlig presentation med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Du har genomfört en muntlig presentation med mycket väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Söka och bearbeta information
 • Sv  4-6
 • Sv  4-6
Du har använt olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt och även fört enkla resonemang om dess användbarhet.
Du har använt olika typer av källor på ett väl fungerande sätt och även fört utvecklade resonemang om dess användbarhet.
Du har använt olika typer av källor på ett mycket väl fungerande sätt och även fört välutvecklade resonemang om dess användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: