Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verksamhetsidén Åsa Gårds förskolor

Skapad 2016-08-12 11:41 i Lilla Lokets Förskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Mall för förskolans systematiska kvalitetsarbete
Förskola
Utifrån Lpfö;98 rev 2010 samt förskolornas gemensamma förhållningssätt ( dvs. barnsyn, atmosfär och kunskapssyn) arbetar förskolorna på följande sätt när det gäller följande områden:

Innehåll

Normer och värden

Beskriv ert arbete: 

 • Vi vill att våra förskolor skall vara välkomnande och väcka lust att undersöka och utforska, samt ge möjlighet för familjerna att skapa sociala nätverk. Vi väljer ett välkomnande förhållningssätt vilket innebär för oss att vi är nyfikna på alla vi möter i vår verksamhet.

  Vi lär tillsammans genom att låna kunskap av och till varandra. Vi ser ett barn som kan, redan från början, bara vi vuxna ser och ger barnet möjlighet att skapa sin egen kunskap och identitet tillsammans med andra. Vi ser på barnet som kompetent och med det menar vi att barnet upptäcker och utforskar sin omvärld med stöd av medforskande vuxna och barn.

 • Alla människor föds rika, kompetenta, nyfikna och har en inneboende kraft att vilja utforska    världen. 

  Det innebär att vi:

  • ser och respekterar varje enskilt barn
  • utgår från barnets perspektiv
  • har en tilltro till barnets olika förmågor
  • ger barnet valmöjligheter
  • ger barnet tid och utrymme att utvecklas i sin egen takt
 • Vi vill att vårt förhållningssätt skall uppmuntra, fängsla, förundra, roa och utmana barnen. Genom att arbeta med pedagogisk dokumentation skapar vi förutsättningar för utveckling och lärande. 

  Det innebär att vi:

  • är aktiva medforskare
  • lyssnar in barnet genom iakttagelser och samtal
  • låter barnet pröva och ompröva sina tankar och idéer
  • skapar en trygg och tydlig struktur i vår pedagogiska verksamhet
  • anser att det är processen och inte resultatet som är det viktiga
  • anser att fakta och fantasi har samma värde
 • Mål att sträva mot:

  Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar. (LPFÖ-98/16)

  Målet uppnås genom att:

  Vi vägleds av värden som trygghet och tillit, glädje, inflytande och delaktighet, ömsesidigt lärande, utforskande, mångfald och likabehandling.

  För oss innebär trygghet att barnen känner tillit till sig själva, till oss vuxna och till de andra barnen. Vi bemöter varje barn utifrån deras intressen och behov och skapar möjligheter för dem att upptäcka andra sidor hos sig själva och hos varandra genom att vi pedagoger tar ansvar för de sammanhang som vi skapar och erbjuder på förskolan. Vi utgår från tydliga strukturer på dagen med rutiner som alla kan ta del av (foto, bildschema, text).

 

 

Utveckling och lärande

Beskriv ert arbete:

 • I allt vårt arbete utgår vi från att människor lär tillsammans med andra. I alla meningsfulla sammanhang utvecklar vi individuellt och tillsammans våra färdigheter, förmågor, vår förståelse och kreativitet. Alla barn vill och kan lära men det tar olika lång tid därför vill vi ge barnen rätt till undersökande och lärande i sin egen takt, tillsammans med andra barn och med pedagoger under hela dagen. I vår syn på ett grupplärande där det individuella barnet står i centrum försöker vi också förstå och lyfta fram gruppens betydelse och den kompetens gruppen tillsammans skapar. Det handlar för oss om att alla barn skall få ett lustfyllt lärande och se till att läroplansmålen finns representerade i vår miljö. Vi vill att materialet skall vara tillgängligt, varierat, inspirerande och utmanande. Våra förskolor ska vara en plats som tar sin utgångspunkt i barnens frågor, hypoteser, erfarenheter och lust att lära.

 • Tar tillvara varje barns och varje teams lust att lära och utforska genom att nyfiket lyssna och observera
 • Via att vi genom vårt förhållningssätt utmanar barnens nyfikenhet så de upplever att de är meningsfullt och lustfyllt att lära sig.
 • Skapa många olika typer av lärandemiljöer utifrån vårt lärmiljödokument och läroplanens strävansmål
 • Erbjuda barnen olika fysiska aktiviteter inne och ute.
 • Ge barnen tillgång till digital teknik
 • Ge barnen rika möjligheter till återbruksmaterial
 • KULL-kollegialt utveckling lärandelyft, hur vi förhåller oss till barns lärande utifrån bl.a. språk, socialt, emotionellt.

Barns inflytande

Beskriv ert arbete:

 • en förutsättning för att utveckla verksamheten för barn, pedagoger och föräldrar. Vi vill ge flickor och pojkar samma möjligheter att utan begränsningar upptäcka, pröva och utveckla sina förmågor och intressen. Fantasi och verklighet, tanke och handling, musik och matematik, dans och teknik, estetiska lärprocesser, är hela tiden förbundet och berikar varandra.

 • Har en organisation för dagen, veckan, terminen, och året
 • Erbjuder val ute och inne
 • Erbjuder en miljö som gör det möjligt för barn att agera självständigt med många valmöjligheter
 • Introducerar de olika miljöerna, materialen och verktygen för barnen.
 • Använder pedagogisk dokumentation av barnens lärande som ett underlag för att reflektera, planera, genomföra och utveckla verksamheten tillsammans med barnen.

Uppföljning och utvärdering

Beskriv ert arbete:

Pedagogisk dokumentation som sker enligt nedan:

 

Förskola och hem

Beskriv ert arbete:

 • Uppmuntrar familjerna att delta i och påverka verksamheten genom att bjuda in föräldrarna till olika möten t ex om förskolans uppdrag och vårt arbetssätt, brukarråd, föräldramöten, utvecklingssamtal, dropp in och arbetskvällar
 • Har föräldraaktiv gruppinskolning för att bygga upp föräldrasamverkan med förskolan och familjerna emellan.
 • Tar tillvara den mångfald som finns hos våra familjer som en tillgång i verksamheten.
 • Ger fortlöpande muntlig och skriftlig information om verksamhetens innehåll t ex via den dagliga kontakten med föräldrarna och i unikum.
 • Använder olika typer av dokumentationer som utgångspunkt som utvecklingssamtal med föräldrarna
 • I brukarenkäter ger föräldrarna möjlighet att svara på frågor hur de upplever vår verksamhet.
 • Samarbetar med familjerna och olika kompetenser för att ge barnen det stöd som de behöver och har rätt till.

Vi utgår ifrån barnens intressen/behov och verksamhetens behov av utveckling

Dokumentation handlar om att synliggöra barns lärande för barnen själva och för föräldrarna. I förskolans styrdokument läggs det tonvikt på uppföljning, utvärdering och utveckling. Vårt reflekterande kännetecknas av delaktighet, nyfikenhet, öppenhet och samarbete. Vi har en tydlig organisation för att skapa förutsättningar för att följa upp, utvärdera och utveckla vår verksamhet med hjälp av vår verksamhetsidé. 

Vi funderar över vilka förändringar i miljön vi behöver göra utifrån vårt uppsatta tema-arbete och utifrån förskolans läroplan. Varje team reflekterar över vad de skall göra utifrån vilka individer, vilka intressen och kompetenser gruppen har. Teamet bryter ner vårt gemensamma tema till ett konkret, utvärderingsbart prioriterat mål för sin barngrupp. Varje pedagog funderar över sin egen förförståelse och kunskap om de undersökningsområden vi ska arbeta med för att förstå hur detta kommer att påverka deras arbete tillsamman med barnen.

 

 

 

Fokus mål för hela organisationen:

Hälsa och välmående, lärmiljö och undervisning

 

 

Mål för teamet:

Var är vi?

 

Vart ska vi?

Vad vill vi?

 

 

Hur gör vi?

Hur förstår vi och tolkar vår reflektion mot forskning och beprövad erfarenhet?

 

Hur blev det?

 

Hur går vi vidare?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: