Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Åk 2 - Svenska läsåret 16/17

Skapad 2016-08-12 13:46 i Uggleskolan F-3 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 Svenska

Innehåll

Till dig som elev:

Texten som följer är riktad till eleven och bör därmed skrivas i en lättillgänglig form ("språket bör vara elevnära").

Mål

Du ska läsa och förstå en enkel text med ljudstridiga ord och dubbelteckning.

Du ska skriva meningar med punkt, stor bokstav och frågetecken i korta texter för hand och på datorn.

Du ska kunna sätta ihop meningar till en text/berättelse med inledning, handling och slut.

Du ska känna till vilka bokstäver i alfabetet som är vokaler och konsonanter och kunna skriva ord i alfabetisk ordning.

Du ska kunna delta i samtal kring ämnen och texter vi läser.

Du ska kunna tala inför gruppen så att kamraterna förstår.

Du ska kunna uppfatta och förstå en muntlig och en enkel skriftlig instruktion.

Arbetssätt

Du kommer att få läsa olika sagor, enkla skönlitterära böcker och faktatexter. Vi kommer att arbeta med textens innehåll genom att diskutera, svara på frågor, ta upp nya och svårlästa ord. Arbetet kommer att variera mellan enskilt arbete och arbete i små grupper. Du kommer även att träna din läsförståelse i materialet "Läsförståelse". 

Du kommer att träna på att forma bokstäver för hand. Skriva meningar och texter både för hand och på datorn. Du ska både själv och med hjälp av en kamrat kontrollera så att dina texter har punkt, stor bokstav och en inledning, handling och en avslutning.

Du kommer att få träna på vilka bokstäver som är vokaler och konsonanter i alfabetet både muntligt och med skriftliga arbetsuppgifter. Du kommer också att få träna på att skriva enkla ord i alfabetisk ordning.

Du kommer att få träna dig på att tala inför grupp när vi diskuterar och redovisar olika skolarbeten. Du kommer få berätta om valfritt ämne för klassen när du har berättardags. 

Du kommer att få arbeta med uppgifter där du får träna dig på att förstå muntliga och skriftliga instruktioner.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att läsa och förstå enkla texter med ljudstridig stavning och dubbelteckning och kunna berätta om textens innehåll.

Vi kommer att bedöma din förmåga att skriva en text med punkt, stor bokstav och att din text har en inledning, handling och avslutning.

Till dig som lärare:

Texten i avsnittet LÄRARE är riktad till pedagoger och ska därför innehålla uttryck och termer direkt kopplade till LGR 11

Övergripande mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  Gr lgr11
 • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv
Pedagogisk planering Åk 2 - Svenska läsåret 16/17

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Förmåga att skriva
Du skriver en enkel text och använder oftast stor bokstav och punkt.
Du skriver en enkel text med gemener och använder stor bokstav och punkt.
Du skriver en text med inledning, handling och avslutning.
Ny aspekt
Förmåga att samtala
Du deltar till viss del i samtal om texter och ämnen vi diskuterar. Du berättar om vardagliga händelser så att andra förstår
Du deltar i samtal om texter och ämnen vi diskuterar genom att kommentera och ställa frågor.
Du deltar aktivt i samtal om texter och ämnen vi diskuterar och kan framföra egna åsikter.
Ny aspekt
Förmåga att läsa
Du läser för dig kända texter med visst flyt.
Du läser med flyt.
Du läser med flyt och förstår det du läser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: