Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassråd, "Lilla aktuellt" och livskunskap

Skapad 2016-08-12 14:20 i Ljungbyskolan Falkenberg
Vi har klassråd, tittar på programmet Lilla aktuellt och har livskunskapslektioner regelbundet under hela läsåret.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Samhällskunskap
...

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du tränar dig i mötesteknik, diskutera och ha åsikter i samhällsfrågor och träna dig i att förstå dig själv i relation till andra människor.

Kopplingar till läroplan

 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re
  Syfte resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Bedömning - vad och hur

Du ska veta hur en demokratisk process fungerar och kunna delta aktivt.

Du ska kunna delta aktivt i diskussioner om vårt samhälle  och världen.

Du ska kunna reflektera över hur ett bra samspel mellan människor fungerar.

Du blir bedömd genom att de vuxna gör observationer.

 

Kopplingar till läroplan

 • Re  A 6
  Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
 • Re  A 6
  Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.
 • Sh  A 6
  Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
 • Sh  A 6
  Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.
 • Sh  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.

Undervisning och arbetsformer

Vi har klassråd och elevråd regelbundet.

Vi tittar på Lilla aktuellt och diskuterar samhällsfrågor regelbundet.

Vi har livskunskapslektioner där vi ser på film, diskuterar etik, moral och relationer mm.

Vi diskuterar och skriver både enskilt och i grupp.

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
 • Re  4-6
  Identitet och livsfrågor Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
 • Re  4-6
  Etik Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
 • Re  4-6
  Etik Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
 • Re  4-6
  Etik Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
 • Sh  4-6
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
 • Sh  4-6
  Samhällsresurser och fördelning Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: