Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 4 kap 3,4 och 5

Skapad 2016-08-12 14:39 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 4 Matematik

Här är målen, undervisningen och och bedömningssätten för kap 3, 4 & 5 Matteborgen 4A

Innehåll

Mål för eleven:

GEOMETRI: 

 • Kunna mäta och rita sträckor
 • Kunna uppskatta och mäta längder
 • Kunna växla mellan olika längdenheter
 • Kunna känna till egenskaper och namn på några geometriska objekt
 • Kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar efter givna mått
 • Kunna räkna ut figurers omkrets

MULTIPLIKATION OCH DIVISION:

 • Förstå hur addition och multiplikation hör ihop
 • Kunna multiplicera med hela tiotal och hundratal, t ex 5 * 60 och 5 * 600
 • Kunna multiplicera tal som 3 * 47 och 2 * 536
 • Förstå hur multiplikation och division hör ihop
 • Kunna använda kort division, t ex 84/4 och 396/3
 • Kunna välja rätt räknesätt för att lösa en textuppgift

TABELLER OCH DIAGRAM:

 • Hämta fakta ur tabeller
 • Ordna fakta i en tabell
 • Läsa av och förstå stapeldiagram
 • Göra en avprickningstabell
 • Rita stapeldiagram

 

Undervisning:

 • Gemensamma genomgångar och gruppövningar. 
 • Praktiska övningar.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 4A. 
 • Par- eller grupparbete.
 • Mattespel och kluringar.
 • Färdighetsträning och problemlösning.
 • Diagnoser till varje kapitel. 
 • Matteprov på kapitel 3-5

Bedömning:

Dina kunskaper kring ovanstående mål kommer att bedömas genom:

 

 • Ditt muntliga arbete i par/gruppuppgifter samt på genomgångar
 • Ditt skriftliga arbete på lektionerna
 • Dina resultat på diagnoser, prov och lärarens observationer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Matteborgen 4A

Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Du har nått målen med god marginal
Geometri 1
Du ska kunna uppskatta och mäta längder samt växla mellan olika längdenheter
Du är osäker då du ska uppskatta och/eller mäta längder Du har svårt att växla mellan olika längdenheter.
Du känner dig säker då du ska mäta längder, du kan uppskatta längder och växla mellan olika längdenheter.
Du visar stor säkerhet när det gäller att mäta och uppskatta längder, växla mellan olika enheter och reflekterar alltid över svarets rimlighet.
Geometri 2
Du ska känna till begreppen sida, hörn, längd och bredd så du kan använda dem för att räkna ut omkrets på geometriska figurer.
 • Ma
 • Ma  4-6
Du är osäker på en eller flera av de geometriska begreppen sida, hörn, längd och bredd Du har svårt att räkna ut omkrets.
Du förstår de geometriska begreppen sida, hörn, längd och bredd samt kan räkna ut omkretsen.
Du använder dig av de geometriska begreppen sida, hörn, längd och bredd då du pratar om geometriska figurer. Du kan på ett effektivt sätt beräkna figurers omkrets.
Multiplikation och division
Du ska förstå hur addition och multiplikation hör ihop, samt kunna använda dig av begreppen multiplikation och division för att lösa problem i vardagliga situationer (behärska beräkningar).
 • Ma
Du är osäker på begreppen multiplikation (som upprepad addition) och divison, och saknar säkerhet i att göra beräkningar.
Du har god förståelse för begreppen multiplikation och division, och kan göra enkla beräkningar inom båda begreppen.
Du har mycket god förståelse för begreppen multiplikation och division, och använder lämpliga metoder för att utföra effektiva beräkningar. Du funderar alltid över svarets rimlighet.
Kommunikation
Du kan använda matematikens uttrycksformer; samtala, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma
Du är osäker på att visa hur du har kommit fram till ditt svar (muntligt eller skriftligt).
Du använder matematikens uttrycksformer och visar hur du har kommit fram till dina svar.
Du använder dig av matematikens uttrycksformer när du löser problem, redovisar resultat och argumenterar för svarets rimlighet.
Tabeller och diagram
Du ska kunna hämta fakta ur tabeller och diagram, samt kunna göra egna tabeller och diagram för att redovisa ett resultat.
Du är osäker på att hämta fakta ur tabeller och diagram. Du är osäker på att redovisa undersökningar med hjälp av tabeller och diagram.
Du vet hur du ska avläsa fakta ur tabeller och diagram, och kan göra egna enkla tabeller och diagram.
Du visar mycket god säkerhet i att avläsa tabeller och diagram, och använder tabeller och diagram för att göra tydliga redovisningar av undersökningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: