Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 1 - Tal och räknesätt, Formula år 8

Skapad 2016-08-12 22:13 i Korsavadsskolan 7-9 Simrishamn
Bygger på innehållet i Formula 8, kap. 1 Tal och räknesätt
Grundskola 8 Matematik

Under ca femton lektioner (5 veckor) kommer vi att arbeta med detta kapitel. Ni kommer att arbeta med uppgifter i boken både enskilt och i grupp. Uppgifterna kommer att redovisas ibland muntligt och ibland skriftligt. Ni kommer att få en läxa baserad på förra veckans arbete.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisningens innehåll: Vad?

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Undervisningens innehåll: Hur?

Under åk 8 kommer du i kap. 1 att arbeta med

 • mönster och talföljder
 • avrundning, primtal och sammansatta tal
 • de fyra räknesätten med stora och små tal, heltal och decimaltal
 • addition och subtraktion med negativa tal

Arbetsmetod: För att få förståelse för taluppfattning kommer vi i undervisningen arbeta med - diskusionsuppgifter t.ex ledtrådsfrågor- olika aktiviteter - räknefärdigheter i grupp och enskilt - problemlösning - muntlig diskussion i grupp och helklass-

Elevinflytande: 

Kunskapskrav

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper inom tal och räknesätt i form av en diagnos, ett skriftligt prov samt genom att lösa uppgifter och diskussionsuppgifter i grupp, t,ex. gruppledtrådar.

Matriser

Ma

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du löser enklare problem men du beskriver ännu inte metod och/eller ger inget omdöme om tillvägagångssätt eller resultatents rimlighet. Du behöver hjälp att tolka enkla vardagliga situationer och formulera frågor med matematiska uttrycksformer.
Du löser enkla matematiska problem, beskriver din metod och ger enklare omdöme om tillvägagångssätt och resultatets rimlighet. Du kan tolka enkla vardagliga situationer och formulera frågor med hjälp av matematiska uttrycksformer.
Du löser sammansatta problem, förklarar val av metod och ger utvecklade omdömen om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet. Du kan tolka olika situationer och formulera frågor på ett utvecklat sätt med matematiska uttrycksformer.
Du löser sammansatta problem, förklarar val av metod och ger välutvecklade och nyanserade omdömen om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet. Du kan tolka olika situationer och formulera frågor på ett välutvecklat sätt med matematiska uttrycksformer.
Begrepp
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du är ännu inte säker på användandet av grundläggande matematiska begrepp och hur de ska beskrivas.
Du kan ge enklare beskrivningar av matematiska begrepp. Du använder grundläggande matematiska begrepp med säkerhet i kända vardagliga situationer.
Du har goda kunskaper om begrepp och visar det genom att ge utvecklade beskrivningar och förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera olika uttrycksformer.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att ge välutvecklade beskrivningar och generella förklaringar. I dina förklaringar växlar du mellan flera avancerade uttrycksformer.
Metod
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du är ännu inte säker på vilka grundläggande metoder du bör välja och du visar ännu inte att du kan lösa de uppgifter som krävs för betyget E.
Du väljer och använder grundläggande metoder på ett korrekt och säkert sätt. Du använder överslagsräkning, skriftliga metoder, huvudräkning och tekniska hjälpmedel. Du kan lösa enkla ekvationer och sannolikhetsuppgifter, beräkna omkrets, area och volym, göra enhetsbyten, beskriva samband och förhållanden i enkla statistiska material genom att beräkna lägesmått samt konstruera tabeller och diagram.
Du visar goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem korrekt och med säkerhet. Du kan dessutom lösa olika ekvationer, beräkna sannolikhet i sammansatta situationer, undersöka och beskriva samband och förhållanden i sammansatta statistiska material.
Du visar mycket goda kunskaper om matematiska metoder genom att välja och använda dem på ett korrekt sätt och med god säkerhet. Du kan tolka och lösa avancerade ekvationer, beräkna sannolikhet i komplexa situationer.
Resonemang
föra och följa matematiska resonemang
Du kan ännu inte föra eller återge matematiska resonemang med hjälp av matematiska begrepp, symboler och andra uttryckssätt.
När du för matematiska resonemang använder du begrepp, symboler och andra uttryckssätt på enkelt sätt i tal och skrift. Du kan också återge andras resonemang om det har ett enkelt matematiskt innehåll.
Du anpassar ditt sätt att uttrycka dig så att det passar syfte och sammanhang samt använder begrepp, symboler och andra uttryckssätt på ett utvecklat sätt. Du kan också återge väsentliga delar av resonemang med ett utvecklat matematiskt innehåll.
Du anpassar väl ditt sätt uttrycka dig så att det passar syfte och sammanhang samt använder matematiska begrepp, symboler och uttryckssätt på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Du kan återge centrala omfattande delar av innehållet i resonemang med välutvecklat matematiskt innehåll.
Kommunikation
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du för ännu inte resonemang om vilka startegier, metoder och räknesätt som du valt och/eller om ditt svar är rimligt.
Du resonerar om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultatens rimlighet genom att pröva dem och med enkla motiveringar beskriva dina val.
Du resonerar om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultatens rimlighet genom att pröva och ompröva dem och med välutvecklade motiveringa förklara dina val.
Du resonerar om val av olika strategier, metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet genom att systematiskt pröva och ompröva dem och välgrundade motiveringar förklara och generalisera dina val.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: