Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik skolår 3 2016

Skapad 2016-08-13 14:50 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 3 Matematik

 Så här tänker vi arbeta med matematik i åk 3:

Vi kommer att utmana oss ännu mer i att formulera våra tankestrategier muntligt. Det gör vi genom att följa läromedlet "Eldorado". Vi kommer att arbeta alla tillsammans med de olika begreppen och uppdragen, eller i grupper och par.

Vi kommer att ha laborativa verkstäder t ex när vi arbetar med diagram, area, bråk, tiotalsövergångar /växling, volym, mönster i matematiken mm 

Vi kommer att jobba systematiskt mot kunskapskraven och som en del i det arbetet ha hemuppdrag, bl a i Tummen upp- materialet "Kartläggning åk 3". På så vis hoppas vi att elever och föräldrar får en tydlig uppfattning om kunskapskraven och själva kan  "pricka av"/ självbedöma.

I viss period kommer vi att ha "utematte".

Vi kommer att integrera matematikämnet i olika teman, t ex i OS, svensk litteratur, forntiden, Skåne och naturligtvis i vardagliga sammanhang.

Vi kommer att ha individuell färdighetsträning på vissa pass och erbjuda fördjupning på Elevens val.

Vi kommer att anpassa material/metoder och nivåer samt erbjuda extra stöd och läxhjälp.

I de individuella övningarna utgår vi från läromedlet "Stegmatte" - individuella övningar mot kunskapskraven. Vi kommer också att fortsätta att färdighetsträna med NOMP (app).

Innehåll

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med


Vi kommer att

 • addera och subtrahera inom talområdet 0-1000
 • multiplicera med tabellerna 1-10
 • dividera med talen 2-10
 • skriva, avläsa bråk med symboler samt jämföra bråk
 • arbeta med upprepade mönster och talmönster som ökar
 • arbeta praktiskt och teoretiskt med vårt tiobassystem
 • jämföra och dela upp tal
 • räkna ut och jämföra area och omkrets
 • räkna ut tidsskillnader
 • jobba med geometriska figurer och symmetri
 • mäta, väga och räkna ut volym
 • förklara och uttrycka muntligt, i bild och i skrift olika problemlösningsstrategier.
 • avläsa och utforma olika slags diagram och tabeller

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning
 • Ma  1-3
  Algebra Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Ma  1-3
  Algebra Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
 • Ma  1-3
  Geometri Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  1-3
  Sannolikhet och statistik Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser

Ma
Matematik åk 3

Taluppfattning och tals användning

 • Ma  1-3   Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
 • Ma  1-3   Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Du ska kunna storleksordna tal upp till tusen.
Du kan talen upp till tusen med stöd.
Du kan storleksordna tal upp till tusen.
Du visar säkerhet i användandet av tal upp till tusen.
Du ska kunna dela upp ett tal i ental, tiotal, hundratal och tusental.
Du kan hur talen är uppbyggda, med stöd. Kan ental, tiotal, hundratal och tusental med stöd av en vuxen eller konkret material.
Du vet hur tal är uppbyggda och du kan ental, tiotal, hundratal och tusental.
Du är säker på positionssystemet och kan använda dina kunskaper när du räknar ut högre tal.

 • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3  
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Du ska kunna multiplikationstabellerna 1-10.
Du kan tabellerna med hjälp av stöd och konkret material.
Du kan tabellerna med hjälp av olika strategier. Tex.i tabell 4 är svaret dubbelt så stort som i tabell 2
Du är säker på tabellerna.
Du ska förstå sambandet mellan multiplikation och division t ex. 4x3=12 12/3=4 12/4=3.
Du förstår sambandet mellan multiplikation och division med stöd av en vuxen eller konkret material.
Du är säker på att multiplikation och division hör ihop i tabellerna 2, 5 och 10.
Du är säker på sambandet mellan multiplikation och division och använder ibland multiplikation som lösningsmetod vid division.
Du ska kunna huvudräkning i addition och subtraktion med tiotals- och hundratalsövergång i talområdet 0-1000. Du ska kunna använda dig av olika strategier t.ex. talsorterna för sig, bakifrån med plus, räkna upp när talen ligger nära på tallinjen
Du kan addition och subtraktion med tiotals- och hundratalsövergång med stöd av en vuxen eller konkret material.
Du kan addition och subtraktion med tiotals- och hundratalsövergång.
Du är säker på addition och subtraktion med tiotals- och hundratalsövergång.

 • Ma  1-3   Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  1-3   De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Du ska kunna dela in en helhet i delar t ex hälften, fjärdedel och tredjedel. Du ska veta hur dessa uttrycks i bråkform.
Du kan dela in enkla geometriska former i hälften, fjärdedelar och tredjedelar med hjälp av vuxen eller konkreta material.
Du kan läsa av uttrycken 1/2, 1/4 och 1/3 och markera delarna i former.
Du kan dela in en större mängd objekt i bråkform. t.ex markera 1/4 av 12 objekt.

Mönster och talmönster

 • Ma  1-3   Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Du kan se och fortsätta talmönster, bildmönster eller geometriska mönster.
Du kan upptäcka talmönster, bildmönster och geometriska mönster med hjälp av en vuxen eller konkret material
Du kan se och fortsätta talmönster, bildmönster och geometriska mönster.
Du kan göra egna talmönster, bildmönster och geometriska mönster och kan även se och fortsätta oregelbunda mönster, t.ex 1,2,4,7

Geometri

 • Ma  1-3   Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Ma  1-3   Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Du ska känna igen och kunna namnen på de geometriska objekten.
Du känner igen och kan några av namnen på de geometriska objekten.
Du känner igen och kan namnen på de geometriska objekten. Du kan beskriva objektens egenskaper.
Du kan beskriva och jämföra geometriska objekt utifrån deras egenskaper. När du beskriver använder du de rätta begreppen.
Du ska kunna välja rätt måttenhet och göra enkla beräkningar t.ex.tid, m, dl och kg.
Du kan välja rätt enhet med stöd av vuxen eller konkret material.
Du kan göra enkla beräkningar och väljer rätt enhet.
Du är säker på samtliga måttenheter och kan göra beräkningar med dessa.

Problemlösning

 • Ma  1-3   Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Ma  1-3   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Du ska kunna lösa enkla problem genom att välja lämpligt räknesätt och bedöma svarets rimlighet.
Du kan lösa enkla problem genom att välja lämpligt räknesätt och bedöma svarets rimlighet med hjälp av en vuxen eller konkret material.
Du kan lösa enkla problem genom att välja lämpligt räknesätt och bedöma svarets rimlighet.
Du kan lösa problem där du behöver använda flera beräkningar för att komma fram till svaret och bedöma svarets rimlighet.

Statistik

 • Ma  1-3   Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
Hållplats 1
Hållplats 2
Hållplats 3
Du ska kunna tolka och presentera information i enkla tabeller och diagram.
Du kan läsa av en enkel tabell och ett diagram.
Du kan läsa av en tabell, stapeldiagram och cirkeldiagram. Du kan sortera in information i ett stapeldiagram.
Du kan genomföra en egen undersökning och sortera in informationen i en tabell och ett diagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: