Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zick Zack - Argumenterande text årskurs 5 - Alsike skola ht 2016

Skapad 2016-08-13 19:08 i Alsike skola Knivsta
Planering av arbete med argumenterande texter. Läromedel: ZickZack Skrivrummet.
Grundskola 5 Svenska

Vi ska arbeta med argumenterande texter. Du kommer att lära dig hur argumenterande texter är uppbyggda. Du kommer att avsluta arbetsområdet med att skriva en egen insändare.

Innehåll

Följande övergripande mål i Läroplanen ligger till grund för arbetsområdet

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

Följande delar ur kursplanens syfte ligger till grund för arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Följande delar ur kursplanens centrala innehåll ska vi arbeta med:

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Konkretisering av målen

Under arbetsområdet ska eleverna:

 • förstå syftet med att argumenterande texter är avsedda för att påverka och övertyga läsaren.
 • lära sig vad en insändare är och hur den är uppbyggd. (steg 1)
 • lära sig och använda de språkliga drag som förekommer i argumenterande texter. (steg 2)
 • kunna visa att de har kunskaper om argumenterande texters uppbyggnad och språkliga drag. (steg 3)
 • självständigt ska skriva en egen insändare.(steg 4)

 

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att...

 • förstå syftet med en argumenterande text
 • kunna göra en text där innehållet är tydligt och anpassat till målgruppen
 • kunna göra en text där text med åsikter och argument gör budskapet tydligt.  
 • kunna använda de språkliga drag och knep som är typiska för argumenterande text.

Matriser

Sv
Bedömningsmatris Argumenterande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
INNEHÅLL
Innehållet i texten är begripligt och en åsikt presenteras.
.Innehållet är relativt tydligt och en åsikt med några argument presenteras.
Innehållet är tydligt och en åsikt med ett flertal underbyggda argument presenteras
STRUKTUR
Följer inte strukturen för en argumenterande text.
Följer till viss del strukturen för en argumenterande text.
Följer strukturen för en argumenterande text på ett ändamålsenligt sätt.
Inledning
Skriver en inledning med en personlig åsikt, ”jag tycker …”
Skriver en inledning som antyder vilken ståndpunkt som kommer att föras fram.
Skriver en inledning som ger en bakgrund och tydligt presenterar ståndpunkten,
Argument
Har få eller inga argument för sin åsikt.
Ger argument men saknar logisk organisation av dem.
Ger argument i logisk ordning, inkluderar detaljer för att underbygga argumenten.
Avslutning
.Presenterar ingen avslutning eller sammanfattning.
Avslutar med en personlig åsikt.
Summerar med ett stycke som återger det väsentliga i argumentationen. Sammanfattar i en slutsats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: