Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I trollens och jättarnas värld

Skapad 2016-08-13 22:37 i Hedens skola Öckerö
En planering om ett sagotema, som sträcker sig över en hel termin, där vi dels lär oss om typiska kännetecken, karaktärer m.m., analyserar och jämför filmer och böcker, samt tränar på berättelseskrivande utifrån cirkelmodellens 4 faser.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du har säkert hört många sagor när du var liten. Någon av dem kanske du kommer ihåg särskilt väl. Har du tänkt på att du även tittat på många sagor, eftersom filmer egentligen är sagor! Vad är det som gör att sagor är så populära och att, ofta, både vuxna och barn gillar dem och hur vet du egentligen att det är en saga du lyssnar på, dvs vad är det som är speciellt/vilka kännetecken är det i sagor? I det här temat kommer du att lära dig mycket! Bl.a. känna igen typiska sagotecken, lära dig skillnaden på folksagor och konstsagor, skriva sagor utifrån cirkelmodellen, höra på många olika sagor, se några sagor på film där vi ska analysera och hitta likheter och skillnader mellan bok och film, samt överhuvudtaget träna dig i att bli bättre på berättelseskrivande, med början, mitten och slut.

Innehåll

De stora frågorna, arbetssätt och vad vi ska lära oss:

De stora frågorna:

 • Hur vet du att det är en saga du lyssnar eller tittar på?
 • Varför tror du "alla" människor gillar att höra på, eller se på, en spännande saga/berättelse?
 • Hur uppkom sagor, tror du?

Arbetssätt:

 • Du kommer få lyssna till många olika sagor, för att därigenom bygga upp en kunskapsbank över hur sagor är uppbyggda.
 • Du kommer få lära dig att skriva spännande sagor, där du har en tydlig början, mitten och slut. Vi jobbar utifrån Cirkelmodellen. Den innebär bl.a. att ni ibland kommer att arbeta i par när ni skriver.
 • Du kommer få titta på några sagor och bl.a. analysera likheter och skillnader mellan böckerna och filmerna.
 • Du kommer få lära dig en hel del fakta om sagor, bl.a. vad som kännetecknar en saga, hur de uppkom m.m.
 • Det du lär dig, och skriver, kommer du att samla i en egen sagobok.

Vad vi ska lära oss:

 • Vilka som är de typiska sagoingredienserna.
 • Hur man skriver miljö- och personbeskrivningar
 • Att följa en röd tråd i berättelsen, och ha en tydlig struktur
 • Att skriva meningar på ett varierat sätt och att variera språket
 • Att ge och få respons
 • Att analysera och fundera över sagor

 

Förmågor & Stödmallar:

Förmågor:

Under arbetets gång kommer du att träna dig att använda följande förmågor:

 • Analysförmåga: att t.ex. beskriva orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar, förklara och visa på samband, växla mellan olika perspektiv, se likheter och skillnader, fördelar och nackdelar.
 • Kommunikativ förmåga: förmågan att bl.a. samtala, diskutera, presentera och motivera, uttrycka egna åsikter.
 • Begreppslig förmåga: förmåga att t.ex. förstå olika begrepp, kunna relatera begrepp till varandra, använda begreppen i olika och i nya sammanhang.
 • Procedurförmåga: Förmågan att bl.a. samla och strukturera information, avgöra källors användbarhet och trovärdighet, veta hur olika metoder och färdigheter ska användas.

Stödmallar

Under arbetets gång kommer du att få hjälp av olika stödstrukturer som t.ex. begreppsschema, Venn-diagram och VÖL-diagram för att sortera och strukturera informationen i olika texter som vi läser, för att lättare förstå dem, samt för att det ska bli lättare att använda det du har lärt dig när du skirver egna sagor och texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
I trollens och jättarnas värld

I trollens och jättarnas värld, sagor och berättelseskrivande

Grundnivå
Nivå 2
Nivå 3
Sagodrag
Att använda kännetecken och sagoingredienser i din berättelse, som är typiska för en saga.
Du använder dig av ett fåtal typiska sago-ingredienser på ett enkelt sätt, .ex. det magiska talet 3, typiska sagokaraktärer e.d.
Du använder dig av ett flertal typiska sago-ingredienser sätt, t.ex. det magiska talet 3, svåra uppdrag, typiska sagokaraktärer e.d.
Du använder dig av många typiska sago-ingredienser t.ex. det magiska talet 3, svåra uppdrag, typiska sagokaraktärer, magiska saker, gammeldags ord, talande djur e.d.
Person- och mijöbeskrivningar
Du beskriver platser och personer i inledningen. Du beskriver hur de ser ut med några få beskrivande ord.
Du beskriver platser och personer efterhand. Du beskriver hur de ser ut och vilka egenskaper de har, och använder flera beskrivande ord.
Du beskriver platser och personer efterhand. Du beskriver hur de ser ut och vilka egenskaper de har som är viktiga för handlingen. Du använder många beskrivande ord
Textens struktur
Du skriver med en enkel röd tråd, som gör det möjligt för läsaren att, till största delen följa med i sagan. Du har en början, en mitten-handling och ett slut på din berättelse. Din saga följer enkel kronologi.
Du skriver med en tydlig röd tråd, som gör det möjligt för läsaren att följa med i sagan. Du har en tydlig början, en handling med komplikation i mitten, som du har en lösning på, samt ett tydligt slut på din berättelse. Din saga följer en tydlig kronologi.
Du skriver med en mycket tydlig röd tråd, som gör det möjligt för läsaren att helt följa med i sagan. Du har en mycket tydlig början, flera komplikationer i handlingen , som du har lösningar på, samt ett tydligt slut som knyter ihop din berättelse på ett mycket bra sätt. Din saga följer en kronologisk ordning och är också till viss del uppdelad i stycken.
Meningsbyggnad, stavning
Du skriver hela meningar, med rätt ordföljd, och använder stor bokstav, punkt och talstreck.
Du skriver hela meningar, med rätt ordföljd, och använder stor bokstav, punkt, talstreck och frågetecken, på ett mestadels rätt sätt.. Du försöker skriva meningar på ett varierat sätt. Du stavar vanliga ord rätt.
Du skriver hela meningar, med rätt ordföljd, och använder stor bokstav, punkt, talstreck, frågetecken och utropstecken, på ett mestadels rätt sätt.. Du skriver meningar med bisatser. Du stavar vanliga ord rätt. Du tar hjälp av t.ex. stavningskontroll, ordböcker m.m. när du undrar hur något ord stavas.
Språklig variation
Du använder samma ord ofta, mycket upprepningar av ord. Ordvalet är enkelt.
Du varierar dig lite och använder några synonymer. Ordvalet är varierat och passar en saga med t.ex. lekfull användning av ålderdomliga ord.
Du har en stor variation och använder dig av flera olika synonymer. Ordvalet och språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Ge respons
Att ge dina klasskamraters respons, d.v.s. råd, tips och beröm på hur de kan förbättra sin saga
Du kan ge positiv en enkel respons till några klasskamrater.
Du kan ge respons till några klasskamrater och berätta på vilket sätt texten var bra, enligt "2 star".
Du kan ge respons till några klasskamrater och berätta på vilket sätt texten var bra, samt, på ett trevligt sätt, ge tips på förbättringar, enligt "2 star and 1 wish".
Ta emot och använda respons
Du lyssnar på den som ger respons.
Du lyssnar på den som ger respons och på hur din text kan bli bättre, men ändrar inget.
Du lyssnar på den som ger respons och på hur din text kan bli bättre, och du använder det i din text.
Återberättande, analys och text-kopplingar
Du kan på ett mycket enkelt sätt återberätta en saga och få med det viktigaste i handlingen. Du kan analysera sagan och på ett enkelt sätt berätta varför olika saker hände, samt göra kopplingar till andra berättelser du hört.
Du kan återberätta en saga och få med det mesta i handlingen, i en början, mitten och slut. Du kan analysera sagan och berätta varför olika saker hände, samt göra kopplingar till egna erfarenheter.
Du kan återberätta en hel saga på ett levande sätt och få med början, mitten och slut. Du kan analysera sagan och berätta varför saker hände, samt göra kopplingar med andra berättelser du hört, sådant du själv har varit med om eller sådant som hänt i världen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: