Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilen Blå Projektbeskrivning. Läsåret 2016-17.

Skapad 2016-08-15 08:17 i Kompisens förskola Falkenberg
De hundra språken-hur reflekterar barn sin omvärld? KOMMUNIKATION
Förskola
Att arbeta med de hundra språken är att kommunisera på många olika sätt. Kommunikationen är nyckeln för att kunna fungera i samhället.

Innehåll

Uppstart projektplanering

Vi kommer jobba vidare med och utveckla det vi sett att barnen visat intresse för på avdelningen. Kommunikationen är en förutsättning och därför kommer vi tillgodose att barnen får uttrycka sig med alla sina sinnen och möjligheter, tala, hoppa, springa, fantisera, måla, leka osv.

Det ska finnas material tillgängligt i en inspirerande lärmiljö. Vi har också börjat med en tankekarta som undan för undan ska växa fram tillsammans med barnen.

Formulering av syfte

Vi vill att barnen ska känna lust och glädje i de upplevelser de får. Genom att barnen får använda sig av olika uttryckssätt ger vi dem möjlighet att öka sin kommunikativa förmåga.

Vi kommer utgå från bilder och det talande språket samt kroppsspråket.

Föräldrarnas delaktighet

Vi bjuder in till en familjekväll där familjerna får en chans att lära känna varandra. Här får de möjlighet att kommunisera på olika sätt och känna glädje och gemenskap tillsammans.

Iscensättning av lärmiljön utifrån fokusområde/nyfikenhetsfråga

Vi har tidigare sett att barnen är intresserade av både djur och natur. Att använda fakta tillsammans med sagans värld tror vi kan bli ett bra medel i arbetet mot ökad kommunikativ förmåga. Vi tycker det är viktigt att ha något att samla barnen kring där de kan förundras.

Man kan uttrycka sig på många olika sätt, därför kommer vi tillhandahålla material som gör detta möjligt

Vi vill använda skapandet som ett uttrycksmedel. Ett av materialen vi kommer arbeta med är lera.

Arbetssätt, organisation och struktur

När vi startar upp börjar vi med fasta grupper för att kunna skapa fungerande rutiner för såväl barn som pedagoger. Detta skapar en trygghet.

Vi pedagoger ansvarar för våra olika grupper/tvärgrupper och aktiviteter som vi har under veckan.

De flesta dagar i veckan har vi samling tillsammans med barnen där vi pratar om aktuella ämnen och låter barnen vara delaktiga i våra projekt.

Vi delar upp barnen i mindre grupper. Vi utnyttjar lärmiljöerna både ute och inne. I mindre grupper är det då lättare att kunna se alla barn och detta ger då ett större lugn i gruppen.

På tisdagar och torsdagar har vi utomhuspedagogik tillsammans med barn och pedagoger på avdelning Grön. Barn och pedagoger turas om att gå på upptäcksfärder.

Kompetensutveckling

Pedagogerna på fjärilen Blå får under läsåret 2016/2017 fortbildning i utomhuspedagogik tillsammans med annan personal i området Centrum Öst.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: