Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 8 - Magnetism och elektricitet ht 2016

Skapad 2016-08-15 14:23 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 8 Fysik

Människan har lyckats att tämja elektriciteten. Bostäder, skolor och arbetsplatser är idag fyllda med apparater och maskiner som drivs med hjälp av elektricitet.
Bland de viktigaste upptäckter som gjorts är sambandet mellan spänning och ström samt släktskapet mellan elektricitet och magnetism. Upptäckterna gjordes redan under 1800-talet.

Innehåll

Syfte och förmågor:

Ge dig som elev förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • med hjälp av dina fysikkunskaper kunna granska information, kommunicera och ta ställning.
 • genomföra laborationer i fysik
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

I den här kursen används följande centrala innehåll ur läroplanen:

 1. Sambanden mellan spänning, ström och resistans i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
 2. Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
 3. Historiska och nutida upptäkter inom fysikområdet och hur de har formats av och formar världsbilder. Upptäkternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 4. Aktuella forskningsområden inom fysik.
 5. Systematiska undersökningar. Formuleringar av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 6. Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter.
 7. Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
 8. Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

Kunskapsmål:

Här får du lära dig

 1. skillnaden mellan spänning, ström och resistans.
 2. att det finns ett samband mellan spänning, ström och resistans i elektriska kretsar samt hur det används i vardagliga sammanhang.
 3. vad ledare och isolator är och hur framtidens elektriska ledare ser ut.
 4. hur magnetism upptäcktes och hur nya kunskaper idag har gett oss tekniska lösningar.
 5. skillnaden mellan en vanlig magnet och elektromagnet.
 6. hur sambandet mellan elektricitet och magnetism upptäcktes och hur det utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning idag, till exempel elvispen och transformatorn.
 7. hur elektromagneter kan användas för att skapa rörelse i en elmotor eller för att skapa elektrisk energi i en generator.
 8. samtala om, förstå och argumenter för olika hälsoaspekter kring strålning från till exempel högspänningsledningar och mobiltelefoner.
 9. hur upptäckten av sambandet mellan elektricitet och magnetism har revolutionerat den tekniska utvecklingen i samhället och därmed förändrat människans levnadsvillkor.
 10. hur forskning i Sverige är på väg att revolutionerat eldistribution i världen.

Så här kommer det att fungera:

Vi kommer att arbeta i fysikboken med kapitel 8 som heter "Elektricitet och magnetism".

Jag kommer att gå igenom utvalda avsnitt i boken med er under lektionerna. Det som är viktigast beskriver jag mer utförligt på tavlan och sparar sedan på OneDrive i NO-mappen.

Vi kommer att arbeta med olika individuella uppgifter, men också uppgifter som du löser med en kamrat. Kamratbedömning kommer att förekomma. En och annan film ska vi också se på.

En del uppgifter kommer du att få lämna in i UNIKUM för respons och bedömning.

Vi kommer på olika sätt arbeta med de förmågor som är beskrivna i tidigare stycke i den här planeringen.

Sidor som vi kommer att läsa i fysikboken är:

218 - 249

Kunskapskontroller:

Dina kunskaper bedöms kontinuerligt och allt som du visar i alla möjliga sammanhang bidrar till det betyg som du får i slutet av terminen. Under lektionerna kommer allt som du visar att du kan i form av övningar, samtal, bilder och texter som du genomför och producerar att vara dig till nytta. Du kan se det som att allt "bra" som du gör stannar kvar hos din lärare och allt annat kan bara bli bättre nästa gång.

Mer formella kunskapskontroller är:

Inlämningsuppgifter i UNIKUM.

Skriftliga läxor - 02A tisdag/torsdag, 02B tisdag/torsdag, 02C måndag/fredag

Ett större skriftligt teoretiskt prov i slutet av kursen.

En enskild systematisk undersökning som ska planeras, genomföras och utvärderas.

 

Tidsplanering:

Vecka 34 - 41

Viktiga ord och begrepp:

Efter kursen om elektricitet & magnetism förväntas du förstå och kunna använda följande ord och begrepp:

 • spänning
 • ström
 • resistans
 • volt
 • ampere
 • ohm
 • ohms lag
 • magnetism
 • nordände och sydände
 • kompass
 • attrahera
 • repellera
 • missvisning
 • influens
 • magnetfält
 • fältlinjer
 • norrsken
 • spole
 • elektromagnet
 • tumregeln
 • spole
 • elektrisk motor
 • induktion
 • generator
 • likström
 • växelström
 • transformator
 • transformera upp
 • primär spole
 • sekundär spole

 

Uppgifter

 • Testa dig själv 8.1 s.224

 • Fysik - Upptäckter och deras betydelse

 • Fysik - Läxförhör 3

 • Fysik - Kopplingsövningar

 • Fysik - Kopplingsövningar

 • Testa dig själv 8.1 s.224

 • Fysik - Kopplingsövningar

 • Fysik - Bygg en enkel elmotor

 • Fysik - Kan elektricitet göra oss sjuka?

 • Fysik - Kan elektricitet göra oss sjuka?

 • Fysik - Kan elektricitet göra oss sjuka?

 • Fysikläxa den 29 september

 • Fysikläxan - Torsdag 29 september

 • Fysikläxan - Fredag 30 september

 • Fysik - Bygg en enkel elmotor

 • Kan elektricitet göra oss sjuka?

 • Fysik - Bygg en enkel elmotor

 • Fysik - Läxförhör 3

 • Fysik - Läxförhör 3

 • Fysik - Laborationsrapport Resistans

 • Fysik - Upptäckter och deras betydelse

 • Fysik - Planering av underökning av elektromagneten

 • Fysik - Planering av en undersökning av elektromagneten

 • Fysik - Laborationsrapport Elektromagneten

 • Fysik - Komplettering av uppgiften "Upptäckter och deras betydelse"

 • Fysik - Upptäckter och deras betydelse

 • Fysik - Komplettering av laborationsrapport

 • Fysik - Omprov om "Elektricitet & Magnetism"

Matriser

Fy
Fysik åk 8 - Elektricitet & Magnetism

Granska, diskutera och ta ställning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och diskutera.
samtala om, förstå och argumentera för olika hälsoaspekter kring strålning från till exempel högspänningsledningar och mobiltelefoner.
Du kan: Motivera ditt ställnings tagande utifrån EN av faktabladets informationsrutor om oro kring elektromagnetisk strålning.
Du kan: Motivera ditt ställningstagande utifrån TVÅ av faktabladets informationsrutor om oro kring elektromagnetisk strålning.
Du kan: Motivera ditt ställningstagande utifrån TVÅ av faktabladets informationsrutor om oro kring elektromagnetisk strålning. Du kan dessutom: Vara KRITISK till EN av informationsrutorna och visa på ett annat sätt att tänka om det som de berättar om.

Planera och undersöka

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Du kan: Fundera ut och formulera EN hypotes (ett rimligt svar till en ställd laborationsfråga) som man kan få svar på genom att genomföra en laboration. Du kan: Planera en enkel undersökning som prövar din hypotes och som kan bli systematisk MED JUSTERING.
Du kan: Fundera ut och formulera TVÅ hypoteser (rimliga svar till en ställd laborationsfråga) som man kan få svar på genom att genomföra en laboration. Du kan: Planera en enkel undersökning som prövar EN av dina hypoteser på ett systematiskt sätt.
Du kan: Fundera ut och formulera TVÅ hypoteser (Rimliga svar till en ställd laborationsfråga) som man kan få svar på genom att genomföra en laboration. Du kan: Planera en systematisk undersökning som prövar BÅDA dina hypoteser på ett systematiskt sätt.
Använda utrustning
Du kan: 1. Använda laboratorieutrustning på ett SÄKERT 2. och OFTAST riktigt sätt, som gör att laborationen fungerar som det är tänkt.
Du kan: 1. Använda laboratorieutrustning på ett RIKTIGT sätt, som gör att laborationen fungerar som det är tänkt.
Du kan: Använda laboratorieutrustning på ett sätt som gör att du arbetar EFFEKTIVT.
Resultat, modeller och teorier.
Du kan: Redovisa ett fullständigt resultat för ALLT du har undersökt. Du kan: Jämföra resultaten med din hypotes och kan då ge ett ENKELT svar på laborationsfrågan. genom att: använda FÅ och bara delvis kopplade fysikaliska modeller och förklaringar.
Du kan: Jämföra resultaten med dina hypoteser och kan då ge ett UTVECKLAT svar på laborationsfrågan. genom att: använda FLER och oftast väl kopplade och relevanta fysikaliska modeller och förklaringar.
Du kan: Jämföra resultaten med dina hypoteser och kan då ge ett VÄLUTVECKLAT svar på laborationsfrågan. genom att: använda de RIKTIGA modeller och förklaringar som svaret kräver.
Resultat, rimlighet och förbättring
Du kan ge något förslag som kan förbättra en undersökning, (vilket medför att resultatet går att lita mer på), men ditt förslag är INTE KOPPLAT till just den här undersökning utan är ett förbättringsförslag som fungerar på vilken undersökning som helst.
Ditt förslag är kopplat till JUST DEN HÄR undersökningen och fungerar inte i några andra sammanhang.
Du kan dessutom FÖRKLARA VARFÖR ditt förslag gör så att man kan lita mer på dina resultat.
Dokumentera undersökningar
Du kan: På ett ENKELT sätt redovisa delar av dina resultat. genom att använda TEXT eller BILD eller TABELL/DIAGRAM
Du kan: På ett UTVECKLAT sätt beskriva FLER delar av dina resultat. genom att använda TEXT eller BILD eller TABELL/DIAGRAM
Du kan: På ett VÄLUTVECKLAT sätt beskriva dina resultat. genom att använda TEXT och BILD och TABELL/DIAGRAM (när det passar för resultatet)

Beskriva och förklara

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fysikaliska sammanhang, begrepp, modeller och teorier.
- elektrisk spänning, - ström och resistans, - magnetism, - elektromagnet, - elmotor, - elgenerator - transformator.
Du har GRUNDLÄGGANDE kunskaper och visar det genom att: 1. ge EXEMPEL. 2. beskriva med NÅGRA av fysikens begrepp och modeller. 3. Du berättar vad som händer.
Du har GODA kunskaper och visar det genom att: 1. FÖRKLARA. 2. visa på SAMBAND. 3. beskriva med FLERA av fysikens begrepp och modeller. 4. Du berättar vad som händer OCH hur det går till.
Du har MYCKET GODA kunskaper och visar det genom att: 1. berätta om saker som är GENERELLA och inte bara hör till en speciell uppgift eller ett speciellt sammanhang. 2. beskriva med MÅNGA av fysikens begrepp och modeller.
Fysikaliska samband i vardagsliv & samhälle
- att det finns ett samband mellan spänning, ström och resistans i elektriska kretsar samt hur det används i vardagliga sammanhang. - hur sambandet mellan elektricitet och magnetism upptäcktes och hur det utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning idag, till exempel elvispen och transformatorn.
Du kan: GE EXEMPEL på att sambandet mellan begreppen spänning, ström eller resistans används i vardagslivet. Du kan också: GE EXEMPEL på att sambandet mellan elektricitet och magnetism används i vardagslivet.
Du kan: FÖRKLARA HUR ditt exempel används och fungerar.
Du kan: FÖRKLARA HUR ditt exempel används och fungerar genom att: ANVÄNDA de fysikaliska begreppen, modellerna och teorierna som är viktiga till din förklaring.
Upptäckter och deras betydelse.
- hur upptäckten av sambandet mellan elektricitet och magnetism har revolutionerat den tekniska utvecklingen i samhället och därmed förändrat människans levnadsvillkor.
Du kan: 1. Ge ett exempel 2. Berätta lite om hur exemplet fungerar. 3. Beskriv exemplets betydelse för oss människor.
Du kan: Förklara i TVÅ LED.
Du kan: 1. Förklara i TRE LED. 2. Visa hur exemplet har betydelse för MÅNGA människor, inte bara den enskilda människan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: