Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden och asatro

Skapad 2016-08-15 14:41 i Surteskolan Ale
Grundskola 4 Religionskunskap Historia

Vikingatiden kallas en trehundra år lång period i Sveriges historia. Fastän perioden var relativt kort har vikingatiden fått mycket uppmärksamhet och vikingarna är även kända i övriga världen. Hur kommer det sig? Detta och mycket mer kommer vi lära oss när vi nu dyker ner i vikingatiden!

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Utifrån det ni vill veta om vikingatiden och utifrån kursplanernas syfte, innehåll och kunskapskrav kommer vi jobba med följande frågor:

 • När var vikingatiden?
 • Varför heter det vikingar/vikingatiden?
 • Vilka var vikingarna? Var kom de ifrån? Hur var de?
 • Hur levde vikingarna?
 • Hur byggde de sina skepp?
 • Varför reste de och vad gjorde de på sina resor?
 • Vart reste vikingarna?
 • Varför skrev de runor?
 • Vad hade de för religion?
 • Varför tog vikingatiden slut?
 • Hur kan vi veta något om vikingarna?
 • Vad finns det för spår från vikingatiden i vårt samhälle idag?

Hur ska vi lära oss?

Utifrån kursplanernas syfte, innehåll och kunskapskrav kommer vi lära oss om vikingatiden på följande sätt:

 • se filmer
 • söka fakta på internet
 • läsa böcker/texter
 • måla/skapa
 • göra en Power Point presentation om vikingatiden

 

Bedömning

I arbetet om vikingatiden bedömer vi din förmåga att:

 • beskriva hur det var att leva på vikingatiden för olika människor (män, kvinnor, barn, trälar)
 • berätta om vikingarnas resor, vart och varför de reste och vad det fick för konsekvenser
 • beskriva vikingarnas religion och hur de utövade den
 • förklara varför vikingatiden tog slut och vad det fick för konsekvenser
 • visa och förklara spår från vikingatiden i den tid vi lever i
 • använda historiska källor för att dra slutsatser om hur människor levde på vikingatiden och hur källorna kan användas
 • använda historiska begrepp kring vikingatiden
 • söka, granska, välja ut och sammanställa information om vikingatiden

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
  Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
 • Hi  E 6
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
 • Hi  E 6
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Hi  E 6
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Re  E 6
  Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Matriser

Hi Re
Bedömningsmatris Vikingatiden

Vikingatiden bedömningsmatris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Känna till vikingarnas resor.
Du känner till att vikingarna reste ut i världen och kan säga något om deras resor.
Du känner till att vikingarna reste ut i världen och kan redogöra för hur de reste och vart de reste.
Du har goda kunskaper om hur och vart vikingarna reste. Du kan redogöra utförligt för varför vikingarna reste och vad som gjorde det möjligt.
Känna till hur man levde på vikingatiden och hur deras samhälle var uppbyggt.
Du kan kortfattat berätta något om levnadsvillkoren för människor på vikingatiden..
Du känner till att människors levnadsvillkor såg olika ut under vikingatiden. Du kan skriftligt berätta något om hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn.
Du har goda kunskaper om hur människors olika levnadsvillkor såg ut under vikingatiden. Du kan skriftligt redogöra utförligt om hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn.
Vikingarnas världsbild och asatron
Du känner till någon gud från asatron och kan kortfattat berätta om vikingarnas världsbild
Du känner till gudar från asatron och kan berätta något om dem. Du kan berätta om vikingarnas världsbild
Du har goda kunskaper om gudar som vikingarna trodde på och kan utförligt beskriva vikingarnas världsbild.
Känna till hur kristendomen kom till Norden.
Du kan kortfattat redogöra viss fakta om hur kristendomen började införas i Norden.
Du kan redogöra för delar av hur det gick till när kristendomen började införas i Norden (hur och varför).
Du kan utförligt redogöra för hur det gick till när kristendomen började spridas i Norden (hur och varför).
Känna till spår från Vikingatiden i dagens samhälle
Du känner till att det finns spår från vikingatiden i dagens samhälle och kan ge exempel på något sådant spår.
Du kan ge exempel på spår från vikingatiden i dagens samhälle.
Du har goda kunskaper om spår vi kan se från vikingatiden i dagens samhälle. Du kan förklara och redogöra för dem.
Kännedom om olika källor
Du vet vad en historisk källa är och kan ge exempel på någon källa från tiden
Du vet vad en historisk källa er och kan ge exempel på flera källro från tiden
Du har goda kunskaper om historiska källor från tiden. Du kan ge flera exempel och förklara källornas betydelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: