Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi och teknik kemins grunder och vardagskemi åk 7

Skapad 2016-08-16 08:14 i Västra Berga skola Helsingborg
Du ska lära de grundläggande begreppen i kemi för att smidigt klara resterande kemiundervisning
Grundskola 7 – 9 Kemi Teknik

Vi går igenom kemins grunder för att lättare ta åt sig resterande kemi och få enförståelse för kemin i vardagen

Innehåll

Undervisningens innehåll

Grundläggande begrepp och moment

Atomer och molekyler

Grundämnen och kemiska föreningar

Kemiska reaktioner

Fast, flytande och gas.

Kemiska formler.

Joner

Blandningar

Separera ämnen

Grundläggande begrepp och moment 

 Kommer att utmynna i ett arbete som ska redovisas muntligt.

 

Hur?

Vi kommer att arbeta med fakta, diskussioner, genomgångar, filmer mm-

Redovisningsform kommer bli både skriftligt och muntligt.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Vad vi bedömer kemi

1)                                       Hur du deltar i diskussioner och samtal som rör energi, miljö, hälsa, och samhälle, skiljer fakta från värderingar.

2)                                        Hur du kan använda naturvetenskaplig information i disskusioner och redovisningar.

3)                                        Hur du kan plannera, genomföra och utvärdera laborationer.

4)                                        Vilka kunskaper du har som rör materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang, hur du använder dem mha begrepp, modeller och teorier.

5)                                        Dina kunskaper om kemiska samband i naturen som rör levande organismer, mark, luft och vatten.

6)                                        Hur väl insatt hur energiomvandlingar och kretslopp påverkas av kemikalier och kemiska processer, hur du resonerar kring  energi, naturresurser och miljö samt åtgärder som bidrar till hållbar utveckling.

7)                                        Förmågan att se sambandet mellan naturvetenskapliga upptäkter och deras betydelse för människors levnadsvilkor.

Vad vi bedömer teknik

 

1)                                     Hur du undersöker olika tekniska lösningar, använder ämnesspecifika begrepp, beskriver hur delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion

2)                                     Hur du resonerar om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar

3)                                     Hur du genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och prövar möjliga idéer till lösningar samt utformar fysiska/digitala modeller

4)                                     Hur du väljer/får en arbetsprocess att leda framåt

5)                                     Hur du dokumenterar arbeten med hjälp av skisser, modeller, ritningar samt hur väl intentionen i arbetet synliggörs

6)                                     Hur väl du kan föra resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras under tid samt vad för drivkrafter som påverkar teknikutveckling

7)                                     Hur du för resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Ke  A 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Ke  A 9
 • Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  A 9
 • Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  A 9

Matriser

Tk Ke
Kemi förmågor 2013

Förmågor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle
Kan granska enkel information, diskuterar och tar ställning enbart kring för eleven kända ämnen och fenomen
Kan granska olika sorters information, diskuterar och tar ställning kring delvis nya ämnen och fenomen
Kan någorlunda kritiskt granska information, diskuterar gärna och tar ställning samt motiverar sitt ställningstagande kring olika ämnen och fenomen
Granskar kritiskt olika former av information, diskuterar olika ämnen på en hög nivå och tar aktivt ställning med en naturvetenskaplig motivering kring även tidigare okända ämnen och fenomen
Genomföra systematiska undersökningar och laborationer i kemi
Kan hjälpligt genomföra undersökningar och laborationer med en given detaljerad instruktion
Genomför självständigt undersökningar och laborationer enligt givna instruktioner
Kan genomföra undersökniongar och laborationer med öppna frågeställningar och utan direkta givna instruktioner samt kan dra någon form av slutsats kring resultatet
Kan självständigt och med säkerhet genomföra undersökningar och laborationer med öppna frågeställningarutan givna instruktioner och kan reflektera över resultatet
Använder kunskaper i kemi för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan
Kan med viss handledning beskriva enkla kemiska samband i samhället, naturen och i människokroppen
Kan med viss självständighet beskriva kemiska samband i samhället, naturen och i människokroppen
Kan med säkerhet beskriva olika kemiska samband i samhället, naturen och i människokroppen och har idéer om hur dessa påverkar även samhället
Beskriver på en hög nivå olika kemiska samband i samhället, naturen och i människokroppen och kan med säkerhet redogöra för dess påverkan på samhället omkring oss

Tk Ke
Teknik förmågor 2013

Förmågor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nyivå 4
Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
Kan se och diskutera vad tekniska lösningar kan användas till samt dess funktion, med viss hjälp
Kan se och diskutera vad tekniska lösningar kan användas till samt dess funktion
Kan se och diskutera vad tekniska lösningar kan användas till samt dess funktion , använder oftast metoder som fungerar relativt väl
Kan se och diskutera vad tekniska lösningar kan användas till samt dess funktion, använder oftast strategier och metoder som fungerar väl
Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
Kan identifiera och lösa enkla tekniska problem och behov med viss hjälp
Kan identifiera och lösa enkla tekniska problem och behov med hjälp av teknik, kan även identifiera och lösa enklare vardagsproblem med hjälp av teknik
Kan identifiera och lösa problem och behov från bekanta situationer, använder oftast metoder som fungerar relativt väl
Kan identifiera och lösa problem och behov från bekanta situationer eller vardagsproblem, använder oftast strategier och metoder som fungerar väl
Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Kan använda enkla tekniska begrepp samt se enkla samband mellan olika begrepp
Kan använda tekniska begrepp och ser sambanden mellan dem
Kan använda och ofta analysera begrepp och samband mellan begrepp på ett ganska säkert sätt (förtroendefullt)
Kan använda och analysera begrepp och samband mellan begrepp på ett säkert sätt (förtroendefullt)
Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
Kan granska enkel information, diskuterar och tar ställning enbart kring för eleven kända ämnen och fenomen
Kan granska olika sorters information, diskuterar och tar ställning kring delvis nya ämnen och fenomen
Kan någorlunda kritiskt granska information, diskuterar gärna och tar ställning samt motiverar sitt ställningstagande kring olika ämnen och fenomen
Granskar kritiskt olika former av information, diskuterar olika ämnen på en hög nivå och tar aktivt ställning med en naturvetenskaplig motivering kring även tidigare okända ämnen och fenomen
Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid
Kan med viss handledning beskriva teknikutvecklingen och dess historia
Kan med viss självständighet beskriva teknikutvecklingen och dess historia
Kan med säkerhet beskriva teknikutvecklingen och dess historia och har idéer om hur dessa påverkar även samhället
Beskriver på en hög nivå teknikutvecklingen och dess historia och kan med säkerhet redogöra för dess påverkan på samhället omkring oss
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: