Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan Utmaningen 16/17

Skapad 2016-08-16 13:36 i Sotenäs förskola Partille
Systematiskt kvalitetsarbete utifrån pedagogisk dokumentation.
Förskola

Vår vision är att barn och elever i Ugglums område vill, vågar och kan ta huvudrollen i sitt eget liv. "Vill om man kan istället för kan om man vill." Ross Greene

- I ett likabehandlingsperspektiv innebär detta att inget barn ska diskrimineras, trakasseras eller kränkas. Alla barn ska få möjlighet att söka sin identitet och vara autentiska.

- I ett lärandeperspektiv innebär detta att barn och elever från 1-16 år ska ges förutsättningar att utifrån egen förmåga kunna tillägna sig kunskaper, såväl genom att få möjlighet att göra egna erfarenheter som i samarbetsprocesser, i ett lustfyllt lärande och i en känsla av sammanhang.

- Ur ett vårdnadshavande perspektiv innebär det att föräldern tryggt ska kunna lämna sitt barn i våra verksamheter då det finns plattformar och forum där delaktighet skapas.

Innehåll

Utvecklingsarbete i Partille kommun

Strategi 2025  Partille - mitt i det goda livet

Värdeordens betydelse mot kund/brukare och internt;

 • Allas lika värde
 • Professionalitet
 • Framåtanda

Pedagogisk organisation

Genom ett demokratiskt och transparent förhållningssätt mellan förskolorna i området, ska ska vi dela erfarenheter och förståelse för vårt gemensamma pedagogiska uppdrag utifrån Reggio Emilias filosofi, Lpfö 98/10 och förskolans egna unika likabehandlingsplan.

Lärarna i Ugglums förskolor driver tillsammans kollegial fortbildning. Vi möts över området och diskuterar och reflekterar i vår gemensamma pedagogiska plattform. Varje år skapas fokusområden för utveckling i området och de drivs av alla tillsammans i den dagliga verksamheten. Varje förskola har en samordnare som tillsammans med förskolechef och utvecklingspedagog driver det pedagogiska utvecklingsarbetet och fungerar som länk mellan förskola och ledning.

"Pedagogisk dokumentation handlar om att utbyta erfarenheter i ett kollegialt möte. I mötet med kollergorna "lägger man" dokumentationer av olika händelser på bordet. Man får på så sätt ett konkret material att diskutera och reflektera kring där alla deltagarnas tolkningsbidrag av det som ligger på bordet synliggörs, bidrar alla till den egna lärprocessen och till det gemensamma lärandet. Det är viktigt att allas bidrag får samma värde."   

(Lyssnandes och seendets villkor, Christina Wehner-Godée)

Barnsyn

Alla barn  kommer till förskolan med erfarenheter och kunnande. Alla barn kommer till förskolan med förväntningar, tankar, idéer och möjligheter. Varje barn har sina sätt att utrycka sig på och att delta i verksamheten. Alla barns olikheter berikar och ska tas till vara i barngruppen och i verksamheten.

Alla barn ska mötas med respekt för deras unika ingång. Alla barns röster ska få höras och få påverka verksamheten. Alla barn ska få uppleva att möten berikar och att vi är bättre tillsammans.

"Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga förebilder."  (LpFö 98/10)

Lärmiljö

Vi strävar efter att den pedagogiska miljön ska vara rik på möjligheter för barnen att utforska olika typer av material och erfara samarbete med andra, vara tillgänglig och tillåtande. Miljön skall vara föränderlig och anpassas utifrån barnens intresse. Förskolan skall vara ett komplement till hemmet och på så sätt tänker vi erbjuda material som barnen kanske inte möter på samma sätt hemma. Förutom traditionellt material arbetar vi med alternativa och återvinningsbara material där barnen själva har en möjlighet att bestämma vad och hur det ska användas i leken.

"Barn är inte på ett speciellt sätt, de blir, på olika sätt i relation till de möjligheter och normer som de olika miljöerna och aktiviteterna utgör."  (Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande, Elisabeth Nordin-Hultman)

 

Ledarskap

Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet. Vi ser förskolan som en plats för gemensamt lärande, skapande av kunskap, kultur och identitet. Pedagogens uppgift är att lyssna in barnens erfarenheter, tankar och idéer och bygg verksamheten på dessa och utmana barnen vidare.

"Förskolan är en av de platser där sökandet efter livets och framtidens mening äger rum!"  (Loris Malaguzzi)

Lärandet och dess metoder

Barn lär genom att få uppleva, undersöka, pröva, fantisera och förundras samt skapa hypoteser och dra slutsatser på egen hand och tillsammans med andra. Genom att vara tillsammans med andra på förskolan lär vi oss om varandras olikheter och förstår oss själva i relation till andra.

Tillsammans med oss pedagoger får barnen möta det demokratiska samhället och dess medborgare. Detta öppnar för en ökad förståelse om varandras olikheter och förutsättningar.

Barn ska ha tillgång till alla sina hundra språk. De ska kunna utforska och uttrycka sig på det sätt som passar dem bäst. För att kunna uttrycka sin tankar, idéer och känslor ska förskolan erbjuda möjlighet till gestaltning och kommunikation genom digitala verktyg, estetiska lärprocesser, dans, musik och drama.

Pedagogiska dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett kollektivt arbetsverktyg som bygger på ett gemensamt reflektionsarbete för barn, pedagoger och föräldrar. Lyssnande, reflektion, observation och samtal utgör grunden för hur vi går vidare med barnens frågor, nyfikenhet och utforskande. Barn och pedagoger utvecklar detta arbete tillsammans. I leken, skapandet och i samtliga grupprocesser under dagen på förskolan, återspeglas och bearbetas tidigare erfarenheter. Utifrån det, tillför pedagogerna nya utmaningar och så fortsätter processen vidare.

Vi använder Unikum som dokumentationsverktyg för pedagogisk dokumentation och föräldrasamverkan.

"Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. För att stödja och utmana barn i deras lärande behövs kunskap om varje barns erfaren­ heter, kunnande och delaktighet samt inflytande över och intresse för de olika mål­ områdena. Det behövs också kunskap om hur barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang tas till vara i verksamheten, hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull." (LpFö 98/10)

Ugglums förskolors fokusområden 2016-2017

Lärande och utveckling

 • Utvecklande av tydliga lärmiljöer för att stimulera lärande, utveckling och delaktighet.
 • Rollek, konstruktion och estetiska lärprocesser utifrån det vidgade språkbegreppet.
 • Lärande i digitala miljöer med fokus på det kollektiva lärandet.

Trygghet, inflytande och delaktighet

 • Normkritiskt förhållningssätt utifrån likabehandlingsplanen.
 • Konstruera miljöer och skapa möjligheter så att alla barn kan vara trygga och delaktiga samt ha inflytande över sin vardag.

Metoder och verktyg

 • Digitala verktyg – vara uppdaterad med aktuell litteratur och forskning.
 • Unikum – pedagogisk dokumentation och föräldrasamverkan
 • Kollegialt lärande - kontinuerlig fortbildning tillsammans utifrån forskningsrelaterade artiklar och litteratur utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi. 

Var är vi? SÖK

 • Samlad beskrivning av nuläget. Till exempel utifrån den dokumentation som vi har.
 • Var befinner vi oss i förhållande till de nationella målen inom utvecklingsområdet?
 • Vad har barnen för tankar/frågor, vad är de intresserade/upptagna med?
 • Vad har vi för tankar/frågor utifrån barnens utforskanden som vi kan koppla med våra övergripande mål?

 

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och

Vart ska vi? FORMULERA

 • Vad har vi sett i dokumentationen kring det barnen gör?
 • Vad blir vårt fokusonråde och varför?
 • Vika mål ska vi arbeta mot inom utvecklingsområdet? 
 • Vad händer i verksamheten när målet är nått? Hur ser vi det?
 • Vilka av läroplanens mål är kopplade till utvecklingsområdet?

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,

Hur blev det? PROJEKT

 • Vad ser vi?
 • Vad visar barnen intresse för?
 • Hur vet vi det?
 • Vilka lärprocesser är barnen inne i?

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla

Hur gör vi?

 • Hur fortsätter vi utmana barnen i det dom tycker är mest intressant?
 • Med vilka frågor, vilket material, vilka "uppgifter"?

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskollärare ska ansvara för att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas, och
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,

LUP - lokal utvecklingsplan

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: