Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering i matematik åk 5 HT 2011 Vattholma skola

Skapad 2016-08-16 17:22 i Vattholmaskolan Uppsala
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin egen förmåga. Vidare ska den bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder och modeller och resultat. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang./LGR 11
Grundskola 5 Matematik

I matematiken pratar vi, diskuterar, räknar i grundboken samt jobbar med extra material. Vi spelar spel, jobbar med problemlösning, både individuellt, i par och i grupp.

Innehåll

MÅL UTIFRÅN LGR 11

MÅLET ÄR ATT ELEVERNA * kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet * kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna till sin egen förmåga * kan välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter * kan använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

STORA TAL Kapitel 1

BESKRIVNING: Vi ska arbeta med att läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 1 000 000. Vi ska addera, subtrahera, multiplicera och dividera med tal upp till 1 000 000.

UNDERVISNING: Vi kommer att * arbeta i Matteborgen kapitel 1 * spela spel med mattekompis * lägga Bricko * ha gemensamma genomgångar * ha mattediskussioner * lösa problem, enskilt, i par och i grupp

NÄR DU HAR ARBETAT MED DET HÄR KAPITLET SKA DU KUNNA: * läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 1 000 000 * ordna tal efter storlek * addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet * multiplicera och dividera tal som har nollor på slutet, t ex 40x500

BEDÖMNING/REDOVISNING: * Du visar i matteboken att du förstår * Du gör en diagnos efter de gröna sidorna * Du kan delta i samtal och mattediskussioner

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma   3
  Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
 • Ma  E 6
  I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

GEOMETRI kapitel 2

BESKRIVNING: Vi ska arbeta med att använda olika mätverktyg, räkna med de olika längdenheterna och utveckla vår förståelse för olika geometriska egenskaper. Vidare kommer vi att arbeta med jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area och omkrets. Vi kommer även att arbeta med skala där vi arbetar med olika praktiska uppgifter, utomhus och inomhus.

UNDERVISNING: Vi ska * ha genomgångar och diskussioner * mäta med linjal och måttband * arbeta enskilt och i grupp * arbeta med Matteborgen kapitel 2 * göra en enkel skalenlig ritning

Ord och begrepp: sträcka,kilometer, mil, meter, decimeter, centimeter, millimeter, sida, längd, bredd, omkrets, area, kvadrat, rektangel, triangel, cirkel, skala

NÄR DU HAR ARBETAT KLART MED DET HÄR KAPITLET SKA DU KUNNA: * använda enheterna meter, kilometer och mil * räkna ut en rektangels area * använda enheterna kvcm, och kvm för area * förstå och använda skala

BEDÖMNING/REDOVISNING: Vi gör en diagnos efter de gröna sidorna Jag bedömer hur du deltar i våra mattediskussioner Du visar i matteboken att du förstår

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  1-3
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Ma  1-3
  Geometri Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Ma  1-3
  Geometri Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Ma  4-6
  Geometri Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Uppgifter

 • Vad kan du?

Matriser

Ma
Floda/Tollered överlämning 5-6 matematik

matematik

Har tillgodogjort sig följande
>
>
>
Lösa enkla problem i elevnära situationer gnm att välja och använda strategier och metoder med anpassning till problemets karaktär
Gör detta på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning till problemets karaktär
Gör detta på ett relativt väl fungerande sätt med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär
Gör detta på ett väl fungerande sätt med god anpassning till problemets karaktär
Beskriva tillvägagångssätt och föra underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen
Gör detta på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang
Gör detta på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Gör detta på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Ge förslag på alternativt tillvägagångssätt vid ovanstående
Kan bidra till att ge något förslag
Kan ge något förslag
Kan ge förslag
Ha kunskaper om matematiska begrepp och visa det gnm att använda dem i sammanhang
Har grundläggande kunskaper och använder dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt
Har goda kunskaper och använder dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt
Har mkt goda kunskaper och använder dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt
Beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer
Gör detta på ett i huvudsak fungerande sätt
Gör detta på ett relativt väl fungerande sätt
Gör detta på ett väl fungerande sätt
Växla mellan olika uttrycksformer samt föra resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
Kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang
Kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang
Kan växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang
Välja och använda matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring
Kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och genomför beräkningar med tillfredsställande resultat
Kan välja och använda ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och genomför beräkningar med gott resultat
Kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och genomför beräkningar med mycket gott resultat
Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer
Gör detta på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning till sammanhanget
Gör detta på ett ändamålsenligt sätt med förhållandevis god anpassning till sammanhanget
Gör detta på ett ändamålsenligt och effektivt sätt med god anpassning till sammanhanget
Vid redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang gnm att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument
Gör detta på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt
Gör detta på ett sätt som för resonemangen framåt
Gör detta på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: