Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för arbetsområde Lag och rätt, år 8

Skapad 2016-08-17 11:54 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Under några höstveckor kommer vi att arbeta med arbetsområdet Lag och rätt i ämnet samhällskunskap.
Grundskola 8 Samhällskunskap
...

Innehåll

Arbetsområde och tidsperiod:

Arbetsområde: Lag och rätt Tidsperiod: Cirka 6 veckor

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:

Eleven:

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh
  Syfte söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh
  Syfte reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
 • Sh  4-6
  Beslutsfattande och politiska idéer Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • Din förmåga att ta ställning och argumentera för olika åsikter vad gäller brott och straff.
 • Din kunskap om vilka konsekvenser det får om man bryter mot svensk lag.
 • Din förmåga att vara muntligt aktiv
 • Din förmåga att tillägna dig ämneskunskaper
 • Din förmåga att se möjliga konsekvenser av mänskligt handlande
 • Din förmåga att göra jämförelser, se saker från olika perspektiv och förstå demokratiska principer.
 • Din kunskap om vad man får och inte får göra i vårt samhälle.
 • Din kunskap om gången i ett brottmål, från gärning till påföljd.
 • Din förmåga att analysera, reflektera och kritiskt granska samspelet mellan människa och samhälle

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Kopplingar till läroplan

 • Sh  7-9
  Information och kommunikation Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
 • Sh  7-9
  Rättigheter och rättsskipning Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
 • Sh  7-9
  Samhällsresurser och fördelning Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
 • Sh  7-9
  Beslutsfattande och politiska idéer Några olika stats- och styrelseskick i världen.

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Vi lär oss på olika sätt t ex genom:

 • Redovisning inför grupp
 • Samtal och diskussioner
 • Läsa artiklar
 • Arbetssuppgifter / läxor, se separat instruktion
 • Värderingsövningar
 • Ev. dramatisering av ett brottsscenario eller rättegång
 • Filmer, både faktafilm om t ex vittnesmål, upphovsrätt men även spelfilm
 • Förhör / skriftligt prov
 • Berättande genomgång med diskussion
 • Skriftliga arbeten
 • Studiebesök hos polisen och/eller tingsrätten om det är möjligt att ordna
 • Egna studier i läroboken, sid. 6-25

Bedömningar

Vi bedömer din förmåga att:

 • Vara muntligt aktiv
 • Analysera, reflektera och kritiskt granska samspelet mellan människa och samhälle
 • Se möjliga konsekvenser av mänskligt handlande
 • Tillägna dig ämneskunskaper
 • Göra jämförelser, se saker från olika perspektiv och förstå demokratiska principer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: