Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden vår planet, väder, klimat och männsikors livsmiljöer. Samv

Skapad 2016-08-17 14:52 i Getingeskolan Halmstad
Grundskola 7 – 8 Geografi
...

Innehåll

Innehåll

Idag har vi inga större problem att hitta till vad som helst i världen med hjälp av alla hjälpmedel som finns. Men innan GPS tid, hur gjorde man då för att komma till rätt plats? Hur kan man finna platser i världen med hjälp av en karta? Vad finns det för olika kartor och hur är de uppbyggda? Hur funkar det egentligen då man avbildar jordklotet?
Hur är jorden formad och hur kommer det sig att det uppstår jordbävningar och vulkanutbrott?

Detta och mycket annat är sådant som du kommer lära dig under detta arbetsområdet.

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Arbetsgång

Vi ska arbeta utifrån olika metoder såsom:
Studera texter skriva texter se filmer diskutera utifrån olika frågor lära oss använda kartboken som ett verktyg enskild undersökning
Kunskaper visas genom att genomföra och delta i ovanstående arbetsmetoder på ett aktivt och engagerat sätt. Du visar bland annat dina kunskaper i ett avslutande prov.

Våra mål

Du skall öva ditt medvetande om hur jorden är uppbyggd och hur jordens krafter är med och påverkar allt runt omkring dig.

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Matriser

Ge
Bå Ge, Jorden vår planet, väder, klimat och männsikors livsmiljöer. Samv

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kommunicera, resonera
Samtala, Argumentera och kommunicera sina åsikter och kunskaper Respektera andras åsikter
Uttrycker sig begripligt utifrån ämnet så att budskapet förstås av mottagaren. Använder sig av ett enkelt språk.
Uttrycker sig mestadels klart och tydligt kring ämnet. Försöker förklara och konkretisera.
Uttrycker sig tydligt kring ämnet samt utvecklar sitt budskap genom att beskriva, motivera och förklara med hjälp av ämnesrelaterade uttryck.
Uttrycker sig säkert, använder ämnesspecifika ord och uttryck. Beskriver, förklarar och motiverar.
Lyssnar delvis och är sporadiskt aktiv vid områden som intresserar. Följer ibland med i diskussionen men tar inga egna initiativ.
Lyssnar och är aktiv i områden som intresserar. Följer med i diskussionen och provar egna åsikter samt respekterar andras åsikter.
Lyssnar aktivt för att sen kunna delta i diskussionen och bidrar med egna åsikter. Bemöter andras åsikter på ett respektfullt sätt.
Lyssnar aktivt och är engagerad. Motiverar egna åsikter, ställer passande frågor på ett respektfullt sätt, som för diskussionen vidare. Argumenterar strukturerat och med ett tydligt sammanhang.
Tillämpa kunskaper
Har vissa grundläggande kunskaper inom ämnet och kan redogöra för en del fakta och begrepp.
Förklarar med egna ord ny fakta och nya begrepp samt sätter in det i ett sammanhang.
Använder sina kunskaper (fakta och begrepp) även i andra sammanhang. Drar paralleller till andra kunskaper och arbetsområden.
Använder sig av den nya kunskapen på ett konstruktivt sätt. Skiljer tydligt på fakta och åsikter, samt hänvisar till källor.
Se likheter och skillnader
Reflektera, jämföra dra slutsatser Upplevda* = läst, hört, sett, känt
Reflekterar med hjälp av andra kring det upplevda* och försöker bilda sig egna uppfattningar kring ämnet i förhållande till fakta. Gör konstateranden och enklare jämförelser.
Reflekterar kring det upplevda* genom att konstatera och visa på egna tankar och åsikter kring ämnet i förhållande till fakta. Gör jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser.
Reflekterar kring det upplevda* genom att motivera den egna åsikten utifrån faktakunskaper/erfarenheter. Gör jämförelser och drar egna slutsatser.
Reflekterar, jämför och drar slutsatser kring det upplevda* genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter, argument och erfarenheter. Använder faktakunskaper/ erfarenheter och visar på en förmåga att granska egna och andras åsikter.
Tolka och analysera
Orsak/Skeende/Verkan Helhet/Samband
Beskriver händelser/skeenden men förklarar sällan orsaker till varför det inträffade. Behöver oftast en vuxens stöd för att kunna se händelser/skeenden och förklara följderna.
Anger och beskriver enstaka tydliga orsaker till händelse/skeenden. Förklarar enstaka konsekvenser. Ser enkla samband mellan händelser/skeenden.
Anger, beskriver, tolkar och förklarar flera orsaker till händelser/skeenden och förklarar konsekvenserna. Förstår samband mellan händelser/skeenden.
Anger, beskriver och förklarar flera orsaker, konsekvenser. Tolkar och analyserar helheten. Jämför och drar egna slutsatser. Visar tydligt på samband mellan händelser/skeenden och förstår helheten.
Bearbeta information
Söka, samla, sovra och strukturera information
Bearbetar informationen med hjälp av tydliga instruktioner. Har få egna strategier och försöker anpassa efter uppgiftens syfte.
Bearbetar informationen utifrån givna instruktioner. Behöver ofta stöd i processen. Har någon form av egen strategi och anpassar efter uppgiftens syfte.
Bearbetar informationen självständigt utifrån respons. Väljer lämplig strategi utifrån situationen och uppgiftens syfte.
Bearbetar informationen självständigt. Tar stöd av egen självvärdering och respons. Gör medvetna val av lämplig strategi utifrån situationen och uppgiftens syfte.
Värdera och kritiskt granska
Använda olika källor* och ha ett kritiskt förhållningssätt till dessa Källor*= läst, hört, sett, upplevt
Använder information utan att kritiskt granska källan*.
Använder informationen och granskar källan* kritiskt utifrån egna erfarenheter och kunskaper.
Använder information utifrån flera källor* genom medvetna val. Är medveten om att det finns olika tolkningar och kan på egen hand jämföra och söka stöd för att stärka källans* trovärdighet.
Använder information och stärker dess trovärdighet genom att värdera och ifrågasätta denna. Är medveten om att det finns olika tolkningar och kan på egen hand kritiskt granska och resonera kring källans* budskap och syfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: