Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 6 och 9

Skapad 2016-08-17 15:05 i Sverigefinska skolan i Botkyrka Grundskolor
Planering för hösten 2016 i spanska åk 6 och 9
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Vi kommer ha många olika muntliga övningar i undervisningen. Eleverna få lära sig snabbt hur man använder spanska i enkla vardagliga situationer, t.ex. presentera sig själv, berätta om sig själv, vad man tycker om att göra. Man lär sig också hur man beställer något att dricka och äta. Vi kommer att sjunga mycket, lyssna på texter, spanskspråkig musik och se olika filmklipp/filmer. Vi tar också upp olika traditioner vid jul/ny år/ påsk i Spanien och i Latinamerika. Vi ska jämföra skolsystem och familjeliv i Spanien och Sverige.

Innehåll

Español

Övergripande områden i spanska

År 6
 
• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
• Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
År 7
 
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
• Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier
• Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
• Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser
• Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
• Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
 
År 8
• Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
• Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
• Åsikter, känslor och erfarenheter
. • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
• Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
• Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
• Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
• Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
• Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
• Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
• Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
• Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
• Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 
År 9
 
• Åsikter, känslor och erfarenheter.

• Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

• Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

• Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter

. • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

• Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

• Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser

M2
Spanska åk 6 -9

F
E
D
C
B
A
Läsa/Lyssna
  • M2
  • M2
Når inte riktigt till nivå E
Eleven kan förstå **vanliga ord och** **enkla fraser** i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. **Bedömningsstöd:** Kan eleven förstå mycket enkla texter på ett övergripande plan, om ämnen som främst utgår från jaget?
Når inte riktigt till nivå C
Eleven kan förstå det **huvudsakliga** **innehållet** och uppfatta **tydliga** **detaljer** i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. **Bedömningsstöd:**Kan eleven förstå enkla texter till sin helhet och till viss del på detaljnivå, om ämnen som är bekanta?
Når inte riktigt till nivå A
Eleven kan förstå det **huvudsakliga** **innehållet** och uppfatta **väsentliga** **detaljer** i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. **Bedömningsstöd:**Kan eleven förstå enkla texter till sin helhet och på detaljnivå, om ämnen på mer allmängiltig nivå?
Egen produktion
Når inte riktigt till nivå E
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig **enkelt** **och begripligt** med **enstaka ord och** **fraser** **Bedömningsstöd:** Uttrycker sig eleven mycket enkelt men fullt begripligt? Är språket enkelt och elementärt, och kretsar det enkom kring ämnen som utgår ifrån eleven?Gör eleven sig förstådd? Använder eleven sig av några få, enkla grammatiska strukturer?
Når inte riktigt till nivå C
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig **enkelt** **och relativt tydligt** med **fraser och** **meningar.** **Bedömningsstöd:** Uttrycker eleven sig med längre fraser och meningar? Använder eleven längre grammatiska sekvenser, vågar och vill kommunicera? Fungerar dessa till viss del? Finns beskrivande ord med, som utvecklar huvudordet?
Når inte riktigt till nivå A
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig **enkelt**, **relativt tydligt och till** **viss del** **sammanhängande**. **Bedömningsstöd:** Uttrycker eleven sig med längre fraser och meningar? Räcker ordförrådet till för viss nyansering? Finns fasta, språkliga uttryck – adjektiv, synonymer, variationer, fler verb – som gör språket intressant och fyllig? Använder eleven i huvudsak grammatiska strukturer korrekt? (Stavfel får förekomma men inte förstöra kommunikationen)
Egen produktion, aktion
  • M2
  • M2
Når inte riktigt till nivå E
Eleven visar sin förståelse genom att i **mycket** **enkel** form redogöra för **innehållet** samt genom att med **godtagbart** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Når inte riktigt till nivå C
Eleven visar sin förståelse genom att i **mycket enkel** form redogöra för **innehåll** **och detaljer** samt genom att med **tillfredsställande** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Når inte riktigt till nivå A
Eleven visar sin förståelse genom att i **enkel form** redogöra för **innehåll och** **detaljer** samt genom att med **gott** resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Egen produktion/ interaktion
Når inte riktigt till nivå E
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt **med** **viss relevans** använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. **Bedömningsstöd:** Kan eleven till viss grad använda sig av texter och annan genomarbetat material för egen produktion? För kommunikation?
Når inte riktigt till nivå C
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på **ett** **relevant** sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion **Bedömningsstöd:**. Kan eleven på ett bra sett och med relevans avända sig av texter och annan genomarbetat material för egen produktion/kommunikation?
Når inte riktigt till nivå A
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på **ett relevant och** **effektivt** sätt använda det valda materialet i sin egen produktion **Bedömningsstöd:** Kan eleven på ett bra sett och med relevans avända sig av texter och annan genomarbetat material för egen produktion? Kan eleven till viss del förändra strukturen i mallen för att förbättra den egna produktionen/ kommunikationen?
Egen produktion/ interaktion
Når inte riktigt till nivå E
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig **enkelt** **och begripligt med** **enstaka ord** **och fraser.** **Bedömningsstöd:** Är språket mestadels korta fraser och meningar staplade efter varandra? "Och" kan användas ibland... Ställer eleven frågor eller på annat sätt hjälper till att hålla kommunikationen/ samtalet igång?
Når inte riktigt till nivå C
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig **enkelt** **och begripligt med** **ord, fraser och** **meningar.** **Bedömningsstöd:** Används längre fraser och meningar som binds samman med hjälp av "och" och "sedan"? Ställer eleven frågor eller på annat sätt hjälper till att hålla kommunikationen/ samtalet igång?
Når inte riktigt till nivå A
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig **enkelt** **och tydligt med ord,** fraser och meningar.** **Bedömningsstöd:** Meningar och fraser binds samman med bla "men" och "därför att" som skapar större flyt och ett mer utvecklar resonemang, och som för kommunikationen framåt? Ställer eleven frågor eller på annat sätt hjälper till att hålla kommunikationen/ samtalet igång?
Språkmedvetenhet
Når inte riktigt till nivå E
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **enstaka enkla** förbättringar av egna framställningar.
Når inte riktigt till nivå C
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **enstaka enkla** förbättringar av egna framställningar.
Når inte riktigt till nivå A
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra **enkla** förbättringar av egna framställningar.
Vilja att kommunicera
  • M2
Når inte riktigt till nivå E
**Viss vilja** att berätta finns.
Når inte riktigt till nivå C
**Något större vilja** att berätta finns.
Når inte riktigt till nivå A
**Vilja** att berätta finns.
Når inte riktigt till nivå E
Språket är hackig.
Når inte riktigt till nivå C
Språket har visst flyt.
Når inte riktigt till nivå A
Språket flyter på.
Anpassning
  • M2
Är språket anpassad efter syfte, mottagare och situation?
Strategier för att förstå
  • M2
Når inte riktigt till nivå E
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av **någon strategi** för lyssnande och läsning.
Når inte riktigt till nivå C
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av **strategier** för lyssnande och läsning.
Når inte riktigt till nivå A
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av **strategier** för lyssnande och läsning.
Strategier för att göra sig förstådd
Når inte riktigt till nivå E
Eleven kan välja och använda sig av **någon** **strategi** som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Når inte riktigt till nivå C
Eleven kan välja och använda sig av **några** **olika strategier** som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Når inte riktigt till nivå A
Eleven kan välja och använda sig av **flera** **olika strategier** som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Realia
  • M2
Når inte riktigt till nivå E
Eleven kommenterar i **mycket enkel** form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Når inte riktigt till nivå C
Eleven kommenterar i **mycket enkel** form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Når inte riktigt till nivå A
Eleven kommenterar i **enkel form** några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Når inte riktigt till nivå E
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Når inte riktigt till nivå C
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Når inte riktigt till nivå A
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: